Công văn 6668/BGTVT-KHĐT

Công văn 6668/BGTVT-KHĐT năm 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6668/BGTVT-KHĐT 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công 2020


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6668/BGTVT-KHĐT
V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoch năm 2020, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện nội dung 02 văn bản nêu trên để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

- Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 theo từng nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ), vốn h trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Báo cáo chi tiết thông tin, số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 theo Biểu mẫu ban hành kèm theo các Thông tư số: 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính; 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính.

- Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó báo cáo rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này. Đề xuất các kiến nghị bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

- Các kiến nghị và giải pháp để triển khai kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019.

2. Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, các Nghị định hướng dẫn và Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019.

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2020 để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo từng nguồn vốn; Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2020.

- Bố trí kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cân đối trong NSNN cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch năm 2020 không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được giao kế hoạch trừ đi lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019.

- Riêng đối với vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025, phải có Quyết định phê duyệt dự toán chun bị đầu tư trước ngày 31/10/2019; vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn.

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo rõ các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Về mẫu biểu báo cáo: Các đơn vị báo cáo theo mẫu biểu được quy định tại các Thông tư số: 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bô Kế hoạch và Đầu tư; 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính. Đồng thời, các đơn vị gửi kèm các Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Yêu cầu tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, đảm bảo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và ký văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) bằng văn bản và email (tonghop.khdt@mt.gov.vn) trước ngày 22/7/2019 để tng hp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham khảo nội dung: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên trang WEB ca Chính phủ và văn bản s 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên trang WEB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Yêu cầu các đơn vị khn trương thực hiện đảm bảo tiến độ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ ĐTCT, Vụ Tài chính;
- Cục Q
LXD và CL CTGT;
- Tr
ung tâm CNTT (để đăng trên trang WEB của Bộ);
- Lưu VT, KHĐT (10).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

Thuộc tính Công văn 6668/BGTVT-KHĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6668/BGTVT-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(27/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6668/BGTVT-KHĐT

Lược đồ Công văn 6668/BGTVT-KHĐT 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6668/BGTVT-KHĐT 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6668/BGTVT-KHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Thể
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (27/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6668/BGTVT-KHĐT 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6668/BGTVT-KHĐT 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công 2020

           • 17/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực