Công văn 820/TCHQ-TXNK

Công văn 820/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 820/TCHQ-TXNK thực hiện 174/2015/TT-BTC 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/TCHQ-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

 

Để triển khai thực hiện chuyển đổi hệ thống phần mềm kế toán thuế tập trung theo Thông tư 174/2015/TT-BTC (viết tắt là Thông tư 174), tiếp theo công văn số 11741/TCHQ-TXNK ngày 14/12/2016; số 12075/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2016 và công văn 12225/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2016 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Về đối chiếu quản lý nợ thuế: Dữ liệu liên quan đến các báo cáo chi tiết nợ thuế của toàn ngành hiện bên phân hệ quản trị nên vẫn giữ nguyên trạng, đề nghị các đơn vị hải quan tiếp tục khai thác, báo cáo theo yêu cầu quản lý.

2. Về đối chiếu dữ liệu trên bảng cân đối tài khoản:

Sau khi ánh xạ (tài khoản cũ tương ứng sang tài khoản mới) các tài khoản để cấu hình lại hệ thống, một số tài khoản ánh xạ giữa Thông tư 212/2014/TT-BTC (viết tắt Thông tư 212) và Thông tư 174 chưa phù hợp,Tổng cục Hải quan ánh xạ lại một số tài khoản chưa phù hợp phải sửa đổi như sau:

2.1. Tài khoản 354 (Điều chỉnh giảm số thu):

- Số liệu tài khoản 3541- Số thuế đã nộp NS chuyển đi khấu trừ và tài khoản 3542 - Số tiền phạt chậm nộp đã nộp NS chuyển đi khấu trừ (theo Thông tư 212), Thông tư 174 không theo dõi các chứng từ này, vì vậy nếu tài khoản có số dư/không phát sinh sẽ chuyển sang số liệu tài khoản 35409-Điều chỉnh khác (theo Thông tư 174).

- Số liệu tài khoản 3543 (theo Thông tư 212) sẽ chuyển tương ứng sang số liệu tài khoản 35401 (theo Thông tư 174) đã được ánh xạ tài khoản phù hp.

2.2. Tài khoản 711: được lấy dữ liệu từ các Tài khoản 716 (số thu thuế) và tài khoản 717 (số truy thu thuế):

- Số liệu tài khoản 716 - Số thu thuế: được chuyển đổi dữ liệu tương ứng vào vào tài khoản 711.

- Số liệu tài khoản 717- Số thuế truy thu (theo Thông tư 212) theo mục đích sử dụng, Thông tư 174 không chi tiết theo mục đích nên sẽ được chuyển số liệu của từng sắc thuế vào tài khoản 711 (theo Thông tư 174) theo nguyên tắc hàng mậu dịch không qua biên giới đất liền tương ứng chi tiết theo tng sắc thuế.

2.3. Tài khoản 812 - Các khoản giảm thuế tạm thu:

S liệu tài khoản 812 được chuyển từ số liệu của Tài khoản 316 - Thuế tạm thu thanh khoản. Tài khoản 316 chủ yếu là của các khoản không thu thuế chi tiết sắc thuế theo loại hình, tuy nhiên tài khoản 812 chi tiết sắc thuế phân loại theo tính chất. Vì vậy, số liệu Tài khoản 316 sẽ chuyển sang tài khoản chi tiết sắc thuế theo các Quyết định không thu.

2.4. Tài khoản 113 (tiền đang chuyển):

Số liệu tài khoản 113 theo Thông tư 212 được hạch toán trừ nợ từ số thu nhận qua cng thanh toán điện tử hải quan nhưng không phù hợp với quy định về tài khoản 113 theo Thông tư 174 (đã chuyển sang KBNN nhưng chưa có bảng kê giấy nộp tiền). Nội dung tài khoản 113 theo Thông tư 212, Tổng cục Hải quan chỉ theo dõi trên phân hệ nghiệp vụ. Tuy nhiên, tạm thời Tổng cục Hải quan đang giữ nguyên số liệu trên tài khoản 113 theo Thông tư 212 để các đơn vị thuận tiện trong đối chiếu số liệu. Sau khi các đơn vị đã thống nhất chốt sổ kế toán và Bảng cân đối kế toán trước và sau khi chuyển đổi hệ thống dữ liệu ngày 30/12/2016 phù hợp thì sẽ điều chỉnh lại số liệu của tài khoản 113 theo đúng quy định của Thông tư 174.

3. Báo cáo kế toán:

3.1. Đối chiếu số liệu báo cáo:

Ngày 30/12/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 12225/TCHQ-TXNK hướng dẫn các đơn vị khai thác và đối chiếu số liệu trước và sau khi cấu hình lại hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống chuyển đổi dữ liệu của ngày 30/12/2016 chưa hết tháng nên hệ thống chỉ chuyển số dư sổ cái các tài khoản (trên bảng cân đối kế toán) sang phân hệ kế toán. Do đó, việc lập báo cáo sẽ được lập sau khi xử lý dữ liệu ngày 31/12/2016; các đơn vị thực hiện đối chiếu các số liệu sau khi chuyển đổi dữ liệu:

(1) Đối chiếu số liệu trên bảng cân đối kế toán sau khi xử lý dữ liệu, khóa sổ ngày 30/12/2016 với số liệu sau khi cấu hình hệ thống theo Thông tư 174.

(2) Đối chiếu số liệu nợ thuế sau khi xử lý dữ liệu, khóa sổ ngày 30/12/2016 với s liệu sau khi cu hình hệ thng theo Thông tư 174 (trên phân hệ quản trị).

(3) Gửi báo cáo theo mục (1) và (2) gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK).

3.2. Trường hợp có chênh lệch trên bảng cân đối kế toán:

- Các đơn vị sau khi đã kiểm tra và tìm ra số liệu, chứng từ hạch toán chênh lệch giữa các tài khoản theo Thông tư 212 vi các tài khoản theo Thông tư 174 (chi tiết theo từng mã đơn vị hải quan: mã đội hoặc mã chi cục lên bảng cân đối tài khoản): đề nghị các đơn vị báo cáo và đề xuất theo nguyên tắc sau: số liệu của tài khoản cũ (theo Thông tư 212) hiện đang chênh lệch (sai, thiếu, thừa) với tài khoản nào của Thông tư 174, đề xuất chuyển số liệu chi tiết đến tài khoản cấp thấp nhất của tài khoản cấp 1 tương ứng của tài khoản mới (theo Thông tư 174).

- Trường hợp dòng tổng số của từng tài khoản hoặc dòng tổng cộng của bảng cân đi cũ và bảng cân đi mới chênh lệch do một s tài khoản cũ theo Thông tư 212 không được chuyển tương ứng sang Thông tư 174, ví dụ:

+ Tài khoản 711 theo Thông tư 174 được gộp cả tài khoản 716 và tài khoản 717 cũ nên số dư nợ tài khoản 711 đã bị trừ đi số dư có tài khoản 717 cũ theo Thông tư 212.

+ Tài khoản 13301 mới theo Thông tư 174 được tách riêng, không hạch toán gộp vào tài khoản 314 cũ theo Thông tư 212 nên số dư nợ cuối kỳ phát sinh thêm của tài khoản 3142.

+ Số dư nợ cuối kỳ tài khoản 314 cũ không được chuyển sang do đã tách riêng 3141 và tài khoản 3142 tương ứng với tài khoản 131 và tài khoản 133.

+ Tổng số phát sinh trong kỳ và tổng số lũy kế phát sinh trong kỳ ít hơn bảng cân đối cũ do tài khoản 355 đã bỏ

Đ nghị, các đơn vị ghi nhận số chênh lệch trên do thay đổi hệ thống tài khoản nhưng vẫn đảm bảo số liệu chi tiết của các tài khoản theo Thông tư 212 được chuyển toàn vẹn sang hệ thống KTTTT đáp ứng Thông tư 174.

- Các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp và có văn bản gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 21/02/2017 để Tổng cục Hải quan kiểm tra, xử lý từng tài khoản của từng đơn vị (theo mã đơn vị hải quan) trên hệ thng KTTTT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục CNTT & TKHQ (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Thuộc tính Công văn 820/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu820/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 820/TCHQ-TXNK thực hiện 174/2015/TT-BTC 2017


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 820/TCHQ-TXNK thực hiện 174/2015/TT-BTC 2017
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu820/TCHQ-TXNK
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýLê Mạnh Hùng
     Ngày ban hành14/02/2017
     Ngày hiệu lực14/02/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 820/TCHQ-TXNK thực hiện 174/2015/TT-BTC 2017

        Lịch sử hiệu lực Công văn 820/TCHQ-TXNK thực hiện 174/2015/TT-BTC 2017

        • 14/02/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 14/02/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực