Công văn 8637/BTC-CST

Công văn 8637/BTC-CST năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8637/BTC-CST thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo 2016


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8637/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Đức;
- Công ty TNHH MTV xây dựng và chống thấm A.Q.

 

Bộ Tài chính nhận được văn bn ngày 15/01/2016 ca Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Đức, văn bn số 07/CV-CTA.Q ngày 29/3/2016 ca Công ty TNHH MTV xây dựng và chng thm A.Q đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ti Điểm 12 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dn thi hành một sđiều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ny 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia ng, hướng dn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính ph quy định đối tượng sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.”.

Tại điểm 6.2 khoản 6 Mục C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; khoản 6 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 quy định:

“Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của t chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó.”.

Căn c các quy định nêu trên:

- Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh ký hợp đồng thi công sửa chữa, xây dựng công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng như nước sạch, trường học với các Tổ chức nhận viện trợ nhân đạo ở trong nước mà nguồn vốn sử dụng thi công các công trình này là 100% vốn viện trợ nhân đạo:

+ Nếu hợp đồng ký kết với giá không có thuế GTGT thì cơ s sn xut kinh doanh được khấu tr thuế GTGT đầu vào tương ứng. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không kê khai, khu trừ thuế GTGT đầu vào thì không thc hiện điều chỉnh lại.

- Nếu hp đồng ký kết với giá có thuế GTGT thuế suất 10% thì Tổ chức nhn viện trợ nhân đạo ở trong nước được hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ s sn xuất kinh doanh thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo quy định.

- Trường hợp cơ s sn xuất kinh doanh ký hợp đng thi công sa cha, xây dựng các công trình phục vụ công cộng, cơ s hạ tng như nước sạch, trường học vi các T chức nhận viện tr nhân đạo ở trong nước mà ngun vn s dụng thi công các công trình này là nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vn viện trợ nhân đạo và nguồn vốn khác (vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước), nếu nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.

Trường hợp Công ty TNHH MTV xây dựng và chống thấm A.Q ký hợp đồng thi công Công trình xây dựng nhà bán trú sử dụng 50% vốn viện trợ nhân đạo của SOS Làng trẻ em Việt Nam và 50% vốn ngân sách đối ứng của UBND tỉnh Khánh Hòa theo giá có thuế GTGT, giá trị quyết toán chi phí xây dựng theo Quyết định số 4338/QĐ-STC ngày 30/11/2012 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa là 4.399.502.000 đồng, nếu Công ty TNHH MTV xây dựng và chống thấm A.Q đã xuất hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế đối với khối lượng xây dựng của phần nguồn vốn NSNN tỉnh Khánh Hòa là 2.199.751.001 chiếm 50% giá trị (trong đó: giá trị trước thuế là 1.999.773.637 đồng và thuế GTGT 10% là 199.977.364 đồng), xuất hóa đơn đối với khối lượng xây dựng của phần nguồn vốn viện trợ nhân đạo của SOS Làng trẻ em Việt Nam là 1.999.773.637 đồng và không có thuế GTGT thì Công ty được kê khai khấu trừ, hoàn thuế toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ thi công công trình nếu đáp ứng các điều kiện về hóa đơn chứng từ theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Đức, Công ty TNHH MTV xây dựng và chống thấm A.Q biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Bắc Kạn;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ PC, TCT;
- Lưu: VT, Vụ CST (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8637/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8637/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8637/BTC-CST thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8637/BTC-CST thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8637/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Đình Thi
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8637/BTC-CST thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8637/BTC-CST thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo 2016

            • 24/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực