Quyết định 889/BGTVT-ATGT

Quyết định 889/BGTVT-ATGT năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 889/BGTVT-ATGT thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 889/BGTVT-ATGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO SOẠN THẢO CHIẾN LƯỢC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 gồm các ông, bà có tên sau đây:

1

Ông Lê Mạnh Hùng

Thứ trưởng Bộ GTVT - Trưởng Ban;

2

Ông Nguyễn Văn Thuấn

Vụ trưởng Vụ ATGT - Bộ GTVT, Phó Trưởng ban;

3

Ông Lý Huy Tuấn

Viện trưởng Viện CL&PTGTVT, Phó Trưởng ban;

4

Bà Lê Minh Châu

Phó Vụ trưởng Vụ ATGT - Bộ GTVT;

5

Ông Ngô Quang Đảo

Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Đường bộ VN;

6

Ông Khương Kim Tạo

Phó Chánh Văn phòng, VPTT. UBATGTQG;

7

Ông Vũ Đỗ Anh Dũng

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS;

8

Ông Nguyễn Đình Mạnh

Phó vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT;

9

Ông Đặng Thanh Sơn

Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính, Bộ Tư pháp;

10

Ông Nguyễn Danh Huy

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư - Bộ GTVT;

11

Ông Hoàng Hà

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ - Bộ GTVT;

12

Ông Mai Văn Hồng

Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông - Bộ GTVT;

13

Ông Trần Ngọc Thành

Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ GTVT;

14

Ông Ngô Kim Định

Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường - Bộ GTVT;

15

Bà Trịnh Minh Hiền

Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ GTVT;

16

Ông Vũ Xuân Cựu

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Bộ GTVT;

17

Ông Trịnh Viết Lộc

Phó Chánh Thanh tra - Bộ GTVT;

18

Ông Lương Ngọc Khuê

Cục trưởng Cục QL Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế;

19

Ông Nguyễn Thái Thiên

Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin TT;

20

Ông Trịnh Ngọc Giao

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

21

Ông Doãn Minh Tâm

Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT;

22

Ông Nguyễn Đức Nghi

Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội;

23

Ông Nguyễn Xuân Tân

Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội;

24

Ông Lê Toàn

Phó giám đốc, Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh;

25

Ông Đặng Việt Dũng

Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Ban ATGT thành phố Đà Nẵng;

26

Ông Lê Xuân Biểu

Giám đốc sở GTVT - Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk;

Điều 2. Ban Chỉ đạo soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng đề cương, tổ chức khảo sát, kiểm tra, thẩm định chiến lược, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh trình dự thảo chiến lược trong năm 2010.

Điều 3. Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các Ông, Bà có tên như danh sách kèm theo quyết định này.

Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp phân công và giao nhiệm vụ cho Tổ Biên tập để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí soạn thảo chiến lược, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập lấy từ nguồn kinh phí an toàn giao thông của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Ban Chỉ đạo soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Cục trưởng các Cục, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 và danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- VPTT.UBATGTQG;
- Lưu: VT, ATGT (3).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

DANH SÁCH

TỔ BIÊN TẬP DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC BẢO ĐẢM TTATGT ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(ban hành kèm theo Quyết định số 889/BGTVT-ATGT ngày 2 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải)

1

Ông Lý Huy Tuấn

Viện trưởng Viện CL&PT GTVT, Tổ trưởng;

2

Bà Lê Minh Châu

Phó Vụ trưởng Vụ ATGT - Bộ GTVT, Tổ phó;

3

Ông Nguyễn Thanh Phong

Phó Viện trưởng Viện CL&PTGTVT, Tổ phó;

4

Ông Đỗ Tiến Đức

Chuyên viên Vụ ATGT - Bộ GTVT;

5

Ông Lê Văn Đạt

Giám đốc Trung tâm NC.ATGT - Viện CL&PTGTVT;

6

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Chuyên viên phòng nghiệp vụ, pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế;

7

Ông Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên Vụ Công tác Học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo;

8

Ông Quách Tiên Phong

Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự, hành chính - Bộ Tư pháp;

9

Ông Hoàng Thế Lực

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý và bảo trì đường bộ - Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;

10

Ông Lê Quý Thủy

Trưởng phòng Pháp chế - ISO, Cục Đăng kiểm VN

11

Ông Nguyễn Duy Ngọc

Trưởng phòng CSGT Công an Thành phố Hà Nội;

12

Ông Lã Khắc Hòa

Trưởng phòng tham mưu, Cục CSGT ĐB-ĐS;

13

Ông Ngô Hải Đường

Phó phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh;

14

Ông Lê Tặng

Chuyên viên, Ban ATGT thành phố Đà Nẵng;

15

Ông Nguyễn Quốc Trung

Chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư - Bộ GTVT;

16

Ông Hồ Ánh Sáng

Chuyên viên Vụ KHCN - Bộ GTVT;

17

Ông Nguyễn Đỗ Trung

Chuyên viên Vụ KCHTGT - Bộ GTVT;

18

Ông Trịnh Quang Trung

Chuyên viên Vụ Vận tải - Bộ GTVT;

19

Ông Nguyễn Đức Thuyết

Chuyên viên Vụ Môi trường - Bộ GTVT;

20

Ông Hoàng Ân Phú

Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ GTVT;

21

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Thanh tra Bộ - Bộ GTVT;

22

Ông Phan Đăng Kiên

Chuyên viên tổng hợp, UBATGTQG

23

Ông Đặng Khắc Lợi

Trưởng phòng Thông tin và Tuyên truyền, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 889/BGTVT-ATGT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu889/BGTVT-ATGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2010
Ngày hiệu lực02/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 889/BGTVT-ATGT

Lược đồ Công văn 889/BGTVT-ATGT thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 889/BGTVT-ATGT thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu889/BGTVT-ATGT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành02/04/2010
        Ngày hiệu lực02/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 889/BGTVT-ATGT thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020

            Lịch sử hiệu lực Công văn 889/BGTVT-ATGT thành lập Ban Chỉ đạo soạn thảo Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020

            • 02/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực