Công văn 917/LĐTBXH-BĐG

Công văn 917/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 917/LĐTBXH-BĐG công tác bình đẳng giới năm 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/LĐTBXH-BĐG
V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2017

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Năm 2017 là năm bản lề trong triển khai các hoạt động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tựu của công tác bình đẳng giới trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hp với các Sở, ban, ngành tiếp tục tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2017 như sau:

1. Thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội):

- Rà soát, đánh giá 10 năm thi hành Luật Bình đng giới nhằm xác định kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Xây dựng đề xuất, giải pháp cụ thể để có thể thực hiện tốt hơn Luật Bình đẳng giới trong giai đoạn tới đồng thời nêu rõ các quy định trong Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn luật cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

- Xây dựng báo cáo tổng kết theo mẫu hướng dẫn báo cáo ban hành kèm theo công văn số 501/LĐTBXH-BĐG ngày 16/02/2017 và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 31/7/2017 để tổng hợp.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

- Duy trì và tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên về bình đẳng giới với hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với văn hóa vùng miền để nâng cao hiệu quả. Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới.

- Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017 (Tháng hành động) theo chủ đề và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các hoạt động phát động tại các Bộ, ngành và địa phương nên được trin khai trong khoảng thời gian tuần đầu của Tháng hành động.

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Đối với các cơ quan trung ương: Tổ chức các lp tập huấn, nâng cao kỹ năng về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác xây dựng và hoạch định chính sách, cán bộ pháp chế, thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Đối với địa phương: Tổ chức các đợt tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, cán bộ tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội và cộng tác viên cấp xã.

4. Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015) và Đán Phòng ngừa và ứng phó vi bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016)

- Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 -2020 tại đơn vị, địa phương mình. Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình thí điểm về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện của đơn vị mình và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Thực hiện các hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

5. Triển khai các hoạt động bình đẳng giới thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính sau khi Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kinh phí hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các hoạt động bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu sẽ được thông báo và hướng dẫn cụ thể sau khi có thông báo kinh phí năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Vụ KHTC, Bộ LĐTBXH;
- Website UBQG;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Thuộc tính Công văn 917/LĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu917/LĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2017
Ngày hiệu lực14/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 917/LĐTBXH-BĐG

Lược đồ Công văn 917/LĐTBXH-BĐG công tác bình đẳng giới năm 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 917/LĐTBXH-BĐG công tác bình đẳng giới năm 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu917/LĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành14/03/2017
        Ngày hiệu lực14/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 917/LĐTBXH-BĐG công tác bình đẳng giới năm 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 917/LĐTBXH-BĐG công tác bình đẳng giới năm 2017

           • 14/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực