Công văn 923/LĐTBXH-TTTT

Công văn 923/LĐTBXH-TTTT năm 2017 báo cáo Quý I/2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 923/LĐTBXH-TTTT báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/LĐTBXH-TTTT
V/v báo cáo Quý I/2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 1976/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc gửi báo cáo Quý I/2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi báo cáo như sau:

1. Tình hình triển khai các giải pháp chủ yếu nêu tại Khoản 1 Phần IV của Nghị quyết số 36a/NQ-CP

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo do trực tiếp Bộ trưởng làm Trưởng ban, Thứ trưởng phụ trách cải cách hành chính và công nghệ thông tin làm Phó Trưởng Ban, các thành viên của Ban Chỉ đạo là trực tiếp thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Bộ. Quyết định này thay thế cho các Quyết định: Quyết định số 1468/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2014 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, Quyết định số 1557/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 11 năm 2014 về việc thành lập Tổ công tác thường trực thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 340/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử.

1.1. Về đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ hiện đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước thông qua việc sử dụng thống nhất các phần mềm như: quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, quản lý hồ sơ cán bộ, phần mềm kế toán và quản lý văn bản điện tử.

Hệ thống thư điện tử của Bộ được triển khai thuận tiện cho người sử dụng. Người dùng có thể sử dụng, kiểm tra thư điện tử cả trên nền tảng website, trên các máy tính cá nhân có kết nối mạng, trên các thiết bị di động và có tính bảo mật cao. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều đã được cấp và sử dụng hòm thư công vụ để phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Bộ cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc yêu cầu sử dụng hòm thư điện tử công vụ của Bộ trong việc giao dịch, phối hợp và triển khai các công việc của Bộ, không sử dụng hòm thư do các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử bên ngoài để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Để đẩy mạnh việc sử dụng email công vụ theo yêu cầu của Chính phủ, ngày 06 tháng 3 năm 2017 Bộ đã có công văn số 785/LĐTBXH-TTTT gửi các đơn vị yêu cầu chính thức sử dụng hòm thư công vụ trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ.

Nhìn chung việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của Bộ trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trong Bộ.

1.2. Về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đối với danh sách các dịch vụ công phải triển khai trong năm 2016 theo yêu cầu tại công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016, Bộ đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục được giao, cụ thể như sau:

- Đối với dịch vụ công trực tuyến Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến đăng ký hợp đồng cung ứng lao động. Dịch vụ công trực tuyến này đã được triển khai thử nghiệm tại một số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ cũng đã tổ chức tập huấn, triển khai thử nghiệm cho toàn bộ hơn 250 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dịch vụ công trực tuyến này đã được triển khai và vận hành chính thức tại địa chỉ http://csdl.dolab.gov.vn.

- Đối với Dịch vụ công trực tuyến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc xây dựng và đã triển khai dịch vụ công trực tuyến này. Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến này đã được triển khai tại chính thức tại địa chỉ http://antoanlaodong.molisa.gov.vn.

- Đối với dịch vụ công trực tuyến cấp, cấp lại, gia hạn, đổi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp, cấp lại, gia hạn, đổi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến này đã được triển khai tại chính thức tại địa chỉ http://thuelailaodong.molisa.gov.vn.

- Đối với dịch vụ công trực tuyến Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam: Dịch vụ công trực tuyến này được triển khai cùng với hệ thống thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Dịch vụ công trực tuyến Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam được triển khai ở mức độ 4 và vận hành chính thức tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 164/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017, Bộ đã có công văn số 300/LĐTBXH-TTTT ngày 03 tháng 02 năm 2017 báo cáo về tình hình thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017. Trong công văn này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đăng ký 11 dịch vụ công trực tuyến triển khai trong năm 2017.

Hiện nay, toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ đều được cài đặt, vận hành trên Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ http://dvc.molisa.gov.vn. Dự kiến đây là địa chỉ kết nối mọi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau này. Tại địa chỉ này, các tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện các quy trình thủ tục hành chính liên quan đến toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý. Đây cũng là địa chỉ phục vụ việc kết nối, tích hợp, liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia sau này.

1.3. Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính

Bộ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân đặc biệt là hỗ trợ các đối tượng xã hội, người có công và người lao động.

Công tác thông tin, tuyên truyền chính sách của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tới các cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn. Qua đó, cá nhân, tổ chức có thể tra cứu toàn bộ các văn bản pháp quy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và các văn bản pháp quy của các Bộ, ngành khác ban hành liên quan đến lĩnh vực người có công và xã hội.

Đối với việc công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phần mềm và phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thành việc kết nối, liên thông và công khai tiến độ giải quyết hồ sơ lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

Bộ Lao động - thương binh và Xã hội cũng đã xây dựng chuyên trang về cải cách hành chính. Tại trang thông tin này, bên ngoài việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến cải cách hành chính của Bộ, các cá nhân, tổ chức có thể theo dõi được tình trạng xử lý hồ sơ, tiến hành phản ánh, kiến nghị đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý.

Trong cuối năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc đồng bộ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của Bộ với cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia, đồng bộ cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy gắn với thủ tục hành chính của Bộ với cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, qua đó giúp giảm chi phí, đảm bảo hiệu quả trong việc liên thông, liên kết, chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính luôn được Lãnh đạo Bộ, đứng đầu là đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng phụ trách dành sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời, tạo động lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ, từ đó góp phần tăng cường nhận thức, tạo chuyển biến rõ rệt trong hành động của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước nói chung và cán bộ, công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng.

1.4. Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản

Hệ điều hành tác nghiệp của Bộ (eMolisa) được triển khai nhằm phục vụ việc quản lý văn bản điện tử, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ. Hệ thống eMolisa được sử dụng và cung cấp tới toàn bộ các cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ. Hiện nay, toàn bộ văn bản đến, văn bản đi đều được cập nhật trên eMolisa.

Hệ thống eMolisa cho phép kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua một định dạng trao đổi văn bản thống nhất; hỗ trợ theo dõi luồng/vết xử lý văn bản, lưu lại toàn bộ quá trình xử lý cũng như hồi báo của văn bản trên môi trường mạng. Hệ thống quản lý văn bản điện tử của Bộ đã được triển khai theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành sử dụng trong các cơ quan nhà nước.

Để đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý văn bản, ngày 06 tháng 3 năm 2017, Bộ đã có công văn số 785/LĐTBXH-TTTT gửi các đơn vị yêu cầu chính thức sử dụng eMolisa 5.0 trong quản lý văn bản điện tử và các hoạt động tác nghiệp nội bộ.

1.5. Về việc hoàn thiện hạ tầng và an toàn bảo mật thông tin

Hệ thống mạng nội bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được áp dụng tương đối hoàn chỉnh và toàn diện. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đều có thể truy cập vào hệ thống này để trao đổi thông tin trực tuyến. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ đã xây dựng hệ thống mạng cục bộ và có đường kết nối Internet, từ đó có thể truy cập được các dịch vụ và thông tin do Bộ cung cấp.

Bộ cũng định kỳ phối hợp với các đơn vị và các chuyên gia về bảo mật và an toàn thông tin, tiến hành đánh giá, rà soát các lỗ hổng bảo mật và xử lý khắc phục. Các máy trạm đều được nâng cấp các bản vá, cài phần mềm diệt virus để đảm bảo an toàn.

1.6. Về việc đẩy mạnh triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã từng bước chủ động áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị mình, trong đó nổi bật là các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động các trang/cổng thông tin điện tử, các trang thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm đặt hàng phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, trong đó sẽ đề xuất áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.

2. Việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP

Tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; tích hợp thông tin lên Cổng dịch vụ công Quốc gia trước ngày 01/01/2017.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng Hệ thống thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đến nay, Hệ thống đã hoàn thiện và được triển khai chính thức tại tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Trong năm 2016, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 này đã được triển khai thí điểm đối với một số Tỉnh/Thành phố trên cả nước. Từ 01/01/2017, dịch vụ công trực tuyến này đã được triển khai chính thức đối với hoạt động cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Để chuẩn bị về mặt kỹ thuật đối với việc tích hợp Hệ thống này cũng như các dịch vụ công trực tuyến yêu cầu triển khai trong năm 2016 theo công văn số 2779/VPCP-KGVX lên Cổng dịch vụ công Quốc gia đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 4926/LĐTBXH-TTTT ngày 08 tháng 12 năm 2016 gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị hỗ trợ tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

3. Đối với việc thúc đẩy nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử

Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 407/BTTTT-THH ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, Bộ đã có công văn yêu cầu các đơn vị: Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước do đơn vị mình phụ trách một cách toàn diện, đầy đủ; đẩy mạnh việc cung cấp thông tin dưới ngôn ngữ Tiếng Anh trên Trang Thông tin điện tử thuộc đơn vị mình; đẩy mạnh việc cung cấp thông tin thuộc các lĩnh vực do các đơn vị quản lý lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 một cách toàn diện và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo Quý I/2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Thành viên BCĐ, Tổ giúp việc;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Thuộc tính Công văn 923/LĐTBXH-TTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu923/LĐTBXH-TTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2017
Ngày hiệu lực14/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 923/LĐTBXH-TTTT

Lược đồ Công văn 923/LĐTBXH-TTTT báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 923/LĐTBXH-TTTT báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử 2017
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu923/LĐTBXH-TTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýDoãn Mậu Diệp
       Ngày ban hành14/03/2017
       Ngày hiệu lực14/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 923/LĐTBXH-TTTT báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử 2017

          Lịch sử hiệu lực Công văn 923/LĐTBXH-TTTT báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử 2017

          • 14/03/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/03/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực