Quyết định 1221/QD-TTg

Decision No. 1221/QD-TTg dated September 21, 2018 promulgating list of major energy users in 2017

Nội dung toàn văn Decision 1221/QD-TTg 2018 promulgating list of major energy users in 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

b) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở;

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:

a) Yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tng hợp báo cáo Bộ Công Thương;

b) Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT. CN (2
)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỂM NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Lĩnh vực

Ngành nghề

Tiêu thụ năng lượng quy đổi (TOE)

Ghi chú

I. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Thành phố Hà Nội

1

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Lô LD4, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

17.250

SCT

2

Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt Nam

Lô J3 & 4, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

504.497

SCT

3

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

Số 44 đường Yên Phụ, quận Ba Đình

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

12.006

SCT

4

Công ty TNHH Thép An Khánh

Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất thép

11.470

SCT

5

Công ty TNHH linh kiện điện tử SE1 (Việt Nam).

Lô C6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

17.250

EVN

6

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn

Giao thông vận tải

Vận tải hàng không

9.695

SCT

7

Công ty TNHH LOTTE CORALIS

Số 54 Liễu Giai, phường Cống V, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

6.172

SCT

8

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

13.534

EVN

9

Công ty CP đầu tư đầu tư và phát triển địa ốc Thành Phố Hoàng Gia

Số 74 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

13.534

SCT

10

Công ty TNHH một Thành viên AON VINA

Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

6.055

SCT

11

Công ty CP Xi măng Sài Sơn - Nhà máy xi măng Nam Sơn

Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất Xi măng

5.568

SCT

12

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Lô A1, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

5.626

SCT

13

Công ty TNHH DENSO Việt Nam.

Lô E1, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

5.470

SCT

14

Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng Long

Lô J1-J2, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

5.910

SCT

15

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

5.158

SCT

16

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam

Lô M6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

4.977

SCT

17

Công ty TNHH điện STANLEY Việt Nam

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

4.968

SCT

18

Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam

xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

4.498

SCT

19

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

LÔ B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.856

EVN

20

Tổng Công ty Mạng Lưới Viettel - CN Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.474

SCT

21

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng YAMAHA MOTOR Việt Nam

Lô G1-G2, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Phụ Tùng ô Tô, xe máy

6.503

SCT

22

Công ty TNHH VIETNERGY

Lô CN2, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, TT Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất pin và ắc quy

4.390

SCT

23

Công ty CP dịch vụ Đô thị Him Lam

Khu công viên Công nghệ thông tin, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất

4.334

SCT

24

Công ty TNHH PANASONIC Việt Nam

Lô J1-J2, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

3.977

SCT

25

Công ty Cổ phần Đồng Phát

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.887

SCT

26

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Lô F,1, F,2, F,3, F,4, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

38.885

SCT

27

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Bắc (Ga T1)

Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn

Giao thông vận tải

Vận tải hàng không

3.658

SCT

28

Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam)

LÔ CN2, 1, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.606

SCT

29

Nhà máy Thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.746

EVN

30

Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI

Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

3.695

SCT

31

Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội

Số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Khách sạn

3.516

SCT

32

Công ty TNHH 1 thành viên Keangnam - Vina

Khu đất E6 Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

3.442

SCT

33

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Lô 2, CN1 Cụm CN nhỏ và vừa, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Bồn nước, các sản phẩm bằng kim loại

3.350

SCT

34

Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

3.313

SCT

35

Công ty TNHH Cao Su Inoue VN

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

3.245

SCT

36

Hộ Kinh doanh: Phạm Thị Bích Hiền

Thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Gia công sắt thép

3.222

SCT

37

Công ty TNHH SX KD Kim khí Tân Minh

Số 63C, quốc lộ 2, xã Phù Lỗ, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xlý, gia công kim loại

3.198

SCT

38

Công ty TNHH Hoàng Vũ

Lô 1, CN3, cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Minh Khai, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

3.172

SCT

39

Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất bia

6.860

EVN

40

Công ty CP Viễn thông FPT

Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

3.019

SCT

41

Bệnh viện Bạch Mai

78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

2.955

SCT

42

Công ty CP đầu tư thương mại thép Đại Việt

Khối phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sn xuất sắt, thép, gang

2.941

SCT

43

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

I3, I4, I5, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.942

SCT

44

Công ty CP Giấy Vạn Điểm

Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

2.895

SCT

45

Chi nhánh Công ty TNHH NGK CoCa-CoLa Tại Hà Nội

Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cn

3.088

SCT

46

Công ty TNHH phụ tùng xe máy-Ôtô Goshi Thăng Long

Số 134 phố Sài Đồng, Tổ 15, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên

Công nghiệp

Phụ Tùng Ô Tô, xe máy

2.811

SCT

47

Bệnh Vin Trung Ương Quân đội 108

1 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

2.799

SCT

48

Cục Hậu cần

Số 1 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

2.769

SCT

49

Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam).

Lô I7, I8, I9, M2, M3, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.687

SCT

50

Công ty TNHH SX và TM Hải Long

Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

2.644

EVN

51

Công ty CP Vincom Retail

54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

2.638

SCT

52

Công ty CP Ngôi sao An Bình

KĐT Thành phố Giao Lưu, số 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

2.584

SCT

53

Cty TNHH MTV SINO Việt Nam

Cụm CN Liên Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

2.553

EVN

54

Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long.

Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản phẩm công nghiệp phụ trợ

2.475

SCT

55

Nhà máy in tiền Quốc gia.

Số 30 Đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Công nghiệp

In ấn

2.442

EVN

56

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Lô đất VP1-Khu đô thị Yên Hoà, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.405

SCT

57

Công ty TNHH ASAHI INTECC Hà Nội

Lô G03, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

2.390

EVN

58

Công ty CP DAEHA

Số 360 Kim Mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.377

SCT

59

Công ty CP xích líp Đông Anh

Số 11, Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Phụ Tùng ô tô, xe máy

2.377

SCT

60

Công ty TNHH HAL Việt Nam

Lô B-19, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ Tùng ô tô, xe máy

6.281

EVN

61

Công ty TNHH Quản lý Khách Sạn - Bitexco

Số 8 Đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

3.024

SCT

62

Tòa nhà Tổng Công ty viễn thông Mobifone

Tòa nhà MobiFone, Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dng khác

2.427

EVN

63

Công ty CP điện lực Mipec

Số 229 phố Tây Sơn phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.323

SCT

64

Công ty CP phát triển Đô Thị Nam Hà Nội

Số 458, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.321

SCT

65

Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương

Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.300

SCT

66

Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

Lô J1-J2, Khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.373

SCT

67

Công ty TNHH Tân Mỹ

KCN Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Bồn nước, các sản phẩm bằng kim loại

2.284

SCT

68

Công ty TNHH Công nghiệp Credit Up Việt Nam

Lô 45A, Khu Công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

2.256

SCT

69

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hapulico

Số 01, đường Nguyễn Huy, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

2.253

SCT

70

Công ty CP MIZA

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

2.243

SCT

71

Công ty CP thép Gia Trung

Xóm Đông, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.235

SCT

72

Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà Nội

Lô 37, Khu CN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.218

SCT

73

Chi nhánh Công ty TNHH TENMA (HCM) Việt Nam

Kho Bãi Trám, xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.214

SCT

74

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

2.236

SCT

75

Công ty TNHH FCC Việt Nam

Lô A5, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

2.203

SCT

76

Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng đông

Số 87, 89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2.198

SCT

77

Công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh Điện

Số 200/8 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.347

EVN

78

Công ty TNHH DAIWA Plastics Thăng Long

Lô K8, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.247

SCT

79

Công ty TNHH Terumo Việt Nam

Lô 44A-44B-44C khu CN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

2.070

SCT

80

Văn phòng Quốc Hội

22 Hùng Vương, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

2.060

SCT

81

Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển.

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

43.479

SCT

82

Công ty Cổ phần nhôm Đô Thành.

KCN vừa và nhỏ, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

2.051

SCT

83

Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam

Lô 69B-70A, Khu CN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.015

SCT

84

Công ty CP Vicostone

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.282

SCT

85

Công ty CP nhựa Hà Nội

Tổ 19 phường Phúc Lợi, Quận Long Biên.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.983

SCT

86

Trung tâm viễn thông quốc tế khu vực 1

97 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

Công nghiệp

Cung cấp dịch vụ viễn thông

1.913

SCT

87

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông

Nhà internet, Lô 2A Làng Quốc tế Thăng Long, Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

2.733

EVN

88

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & thương mại Phú Điền

Nhà máy xử lý nước thải Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Thoát nước và xử lý nước thải

2.539

EVN

89

Tập đoàn Viễn thông quân đội

16 Pháo đài Láng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

2.168

EVN

90

Công ty TNHH kính kỹ thuật LUMINOUS (VIỆT NAM)

Lô 2,1 KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

1.786

SCT

91

Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long

Số 222 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

1.762

SCT

92

Công ty CP dệt công nghiệp Hà Nội

93 Đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Dệt

1.735

SCT

93

Công ty CP Hanel xốp nhựa

Đường B15, đường Công Nghiệp 6, khu CN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

8.900

EVN

94

Bệnh Viện Nhi Trung ương

18/879 La Thành, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.691

SCT

95

Công ty CP liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole

Số 15 Phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.686

SCT

96

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam

Lô C1-2, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.665

SCT

97

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

40 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.646

SCT

98

Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và Thương mại The Garden

Tầng 2 TTTM The Garden KĐT The Manor Đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.626

SCT

99

Công ty TNHH MATSUO Industries Việt Nam.

Lô C10, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.623

SCT

100

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Thiết bị sen vòi, bồn cầu

1.598

SCT

101

Công ty TNHH NIPPO MECHATRONICS Việt Nam

Lô C37, Khu CN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.589

SCT

102

Công ty CP Đầu tư Mai Linh

K1 khu nhà mẫu Keangnam, Đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.590

EVN

103

Công ty TNHH RHYTHM PRECISION Việt Nam

Lô 42, Khu CN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.579

SCT

104

Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

Cụm CN Thanh Oai, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất thuốc các loại

1.563

SCT

105

Tổng công ty viễn thông VIETTEL-CN Tập đoàn viễn thông quân đội

1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.559

SCT

106

Công ty TNHH Trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội

Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.538

SCT

107

Công ty CP Cơ điện Trần Phú

Số 41 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.535

SCT

108

Công ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

Số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.034

SCT

109

Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL

KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.525

SCT

110

Công ty TNHH Viettel-CHT

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đường Láng - Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Cung cấp dịch vụ viễn thông

1.524

SCT

111

Tổng Cty CP Bia rượu nước giải khát HN

183 Hoàng Hoa Thám, quận Đống Đa

Công nghiệp

Sản xuất bia

1.523

SCT

112

Công ty CP dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Lô 15 A - Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Dụng cụ cơ khí

1.499

SCT

113

Tổng công ty Hạ tầng mạng

Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị viễn thông

1.482

SCT

114

Công ty Giấy TISSUE Sông Đuống.

Số 672 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.466

SCT

115

Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm

Số 1A đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.461

SCT

116

Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội

Km 24, xã Quất Động, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất vỏ lon nước ngọt, bia

2.190

EVN

117

Công ty TNHH URC Hà Nội

Lô CN 2.2, KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

1.491

SCT

118

Công ty TNHH HANOTEX

Số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.430

SCT

119

Công ty CP hóa dầu Quân Đội

Số 2 phố II, Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.414

SCT

120

Công ty TNHH FUJICO Việt Nam

Lô 33-34, Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.375

SCT

121

Công ty TNHH OGINO Việt Nam

Lô N9, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Các loại sản phẩm kim loại

1.369

SCT

122

Công ty TNHH khuôn đúc TSUKUBA Việt Nam

Lô A6, đường Công nghiệp 4, Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép

2.838

SCT

123

Công ty Cổ phần Dệt 10-10

Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất sợi vải

1.368

SCT

124

Công ty TNHH Một thành viên Nước Sạch Hà Nội

Thôn Lộc, Xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.363

SCT

125

Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD

44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.354

SCT

126

Công ty CP Sông Đà - Thăng Long

Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.351

SCT

127

Công ty cổ phần nhựa cao cấp Hàng Không

Ngõ 200 Phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.681

SCT

128

Cơ sở sản xuất Mai Thanh Bình

Làng Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.340

SCT

129

Công Ty Cổ Phần Woodsland - Nhà máy Thuận Hưng

lô 11, khu CN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh.

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.335

SCT

130

Công ty CP ACC- Thăng Long

178 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống đa

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

1.330

SCT

131

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera

Tầng 12 tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.330

SCT

132

Công ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam

I10-I11-I12, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

2.005

SCT

133

Công ty TNHH nhà máy bia HEINEKEN Hà Nội

Km 15+500, đường 427, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bia

1.361

EVN

134

Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Khai thác đá

1.305

SCT

135

Công ty TNHH Enkei Việt Nam

Lô N-2, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.296

SCT

136

Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.306

SCT

137

Công ty TNHH thép Việt Đức Đông Anh

Xã Dục Tú, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Gia công sắt thép

1.282

SCT

138

Công ty CP kim khí Thăng Long.

Phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Gia công sắt thép

1.275

SCT

139

Công ty Cổ phần Sài Sơn

Khu xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.267

SCT

140

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội - Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở

Cụm công trình đu mối Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.263

SCT

141

Công ty TNHH ABB

Km 9 Quốc lộ 1A, phường Hoàng liệt, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.255

SCT

142

Công ty CP Style Stone

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.245

SCT

143

Công ty TNHH sản phẩm RICOH IMAGING (Việt Nam)

Lô A7, khu CN Sài Đồng B, Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.319

EVN

144

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Số 57, Đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.237

SCT

145

Công ty TNHH Vincom Retail miền Bắc

2 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung T, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.236

SCT

146

Công ty CP Tập đoàn công nghệ CMC

Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

1.229

SCT

147

Công ty CP PVI

Tòa nhà văn phòng PVI thuộc lô VP2 khu đô thị Yên Hòa, quận cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

1.226

SCT

148

TT mạng lưới MOBIFONE Miền Bắc-CN tổng công ty Viễn Thông Mobifone

Số 811 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

1.227

SCT

149

Công ty TNHH GSK Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội I

Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.213

SCT

150

Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

Lô 14 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép

2.891

SCT

151

Bệnh Viện đại học Y Hà Nội

Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Bệnh viện

1.198

SCT

152

Văn phòng tập đoàn bưu chính viễn thông VN

Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.191

SCT

153

Công ty Cổ phần Đại Hữu

Cụm CN Quất Động, Huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.262

EVN

154

Công ty TNHH Kai Việt Nam

Lô I1-I2, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

1.176

SCT

155

Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng SunHouse

Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.161

SCT

156

Công ty CP Giấy và Bao Bì Việt Thắng

Cụm CN Hà Bình Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

5.335

SCT

157

CN Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

Lô CN-B3, Khu CN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.557

SCT

158

Công ty Hùng Phương

Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.129

SCT

159

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

Ngõ Văn Chương, quận Đống Đa.

Công nghiệp

Cung cấp nước sạch

1.120

SCT

160

Công ty TNHH Thép Hoàng Gia.

Thôn Đình Tràng, xã Dục Tú, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Gia công sắt thép

1.111

SCT

 161

Công ty TNHH một thành viên thông tin M3

Mỹ Chung, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.096

SCT

162

Công ty CP Bia Sài Gòn Hà Nội

A2, CN8, CCN tập trung vừa và nhỏ, xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất Bia

1.416

EVN

163

Trường đại học Bách khoa Hà Nội

1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng (Thư viện điện tử)

Công trình xây dựng

Trường học

1.079

SCT

164

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Số 1 Phố Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

1.064

SCT

165

Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 198

Số 198 Phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dng khác

1.062

SCT

166

Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam

Nhà 25T1 Dự án N05, khu đô th TH-NC Phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dng khác

1.057

SCT

167

Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam

Lô B6, khu CN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất đồ điện dân dụng

1.052

SCT

168

Công ty CP Công nghiệp Thép Khánh An

Thôn Trung Phương, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.043

SCT

169

Công ty TNHH MTV cơ khí 17

Đường 16, Thôn Xuân Kỳ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

1.261

SCT

170

Công ty TNHH Fujikin Việt Nam

Lô H-2B, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Phụ tùng ô tô, xe máy

1.054

SCT

171

Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây

Số 3, phố Phó Đức Chính, Quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

1.031

SCT

172

Cơ sở sản xuất Trần Thị Thư

Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản phẩm công nghiệp phụ trợ

1.024

SCT

173

Cty TNHH đồ chơi cheewah- Việt Nam

Khu CN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

1.021

SCT

174

Bệnh viện K

Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.012

SCT

175

Viện Huyết học truyền máu Trung ương

14 Trần Thái Tông, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

990

SCT

176

Công ty CP SAVICO Hà Nội

Số 7&9 Nguyễn Văn Linh, Tổ 17, phường Gia Thụy, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

984

SCT

177

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.507

SCT

178

Công ty CP thép Phong Thái

Thôn Đa Hội, xã Châu Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.031

SCT

179

Công ty CP Đầu tư XD&PT đô thị Hồng Hà

Thôn Mai Nội, Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

1.012

SCT

180

Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1

Số 1 phố Yersin, quận Hai Bà Trưng.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc các loại

1.112

EVN

181

Công ty TNHH DYNAPAC (Hà Nội)

khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.005

SCT

182

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Khu CNC Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

965

SCT

183

Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

Lô 9 CN2, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.048

SCT

184

Bệnh viện Quân Y 103

261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Bệnh viện

955

SCT

185

Trung tâm viễn thông 2 - Viễn thông Hà Nội - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

4 Nguyễn Chế Nghĩa, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Cung cấp dịch vụ viễn thông

942

SCT

186

Công ty CP Trung tâm Thương mại EVER-FORTUNE

Số 83B đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

936

SCT

187

Công ty CP Santomas Việt Nam

Số 5C Lô D, Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.009

SCT

188

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Reverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

915

SCT

189

Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng

Số 30 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

910

SCT

190

Công ty CP UNITED MOTOR Việt Nam

Khu CN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.005

SCT

191

Học Viện Quân Y

160 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trường học

905

SCT

192

Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát

Số 1 đường Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

900

SCT

193

Công ty TNHH khách sạn Hà Nội Fortuna

Số 6B Phố Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.289

SCT

194

Văn phòng Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

880

SCT

195

Viện Dầu khí Việt Nam

Số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

896

SCT

196

Công ty CP SYRENA

Số 51 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

982

EVN

197

Công ty TNHH Tháp Trung Tâm Hà Nội

Số 49 Phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

874

SCT

198

Công ty liên doanh TNHH BERJAYA Hồ Tây

Số 11 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

973

EVN

199

Kho Bạc Nhà Nước

Số 32 Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

865

EVN

200

Công ty CP Bao bì và in nông nghiệp

Lô 3 CN3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.002

SCT

201

Công ty TNHH Liên doanh Sakura Hà Nội Plaza-Khách sạn Nikko Hà Nội

84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.149

SCT

202

Công ty CP phát triển đô thị Nam Hà Nội

Số 458, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

828

SCT

203

Công ty TNHH Công nghiệp SPINDEX Hà Nội

Lô 7A, Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.770

SCT

204

Văn phòng Tổng cục Hải Quan

Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

820

SCT

205

Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

170 Đường La thành, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

817

SCT

206

Trung tâm Thông tin di động KV I

Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

816

SCT

207

Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hoà

Lô B2-4-4, Khu CN Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.007

SCT

208

Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội.

Số 24 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

808

SCT

209

Công ty TNHH KYOEI Việt Nam

Lô 3, Khu CN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại

1.005

SCT

210

Trung tâm thông tin di động VIETNAMOBILE - CN Công ty CP Viễn thông Hà Nội

Tầng 6 - Số 7 Chùa Bộc, Trung Tự - Số 2 đường Chùa Bộc, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Cung cấp dịch vụ viễn thông

788

SCT

211

Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.001

SCT

212

Tập đoàn Dầu Khí

Số 18 đường Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

782

SCT

213

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Nam Triệu Nhà máy cơ khí công trình

Số 199 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

777

SCT

214

Công ty TNHH global toserco

Số 40 Phố Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Khách sạn

761

SCT

215

Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam

9 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

760

SCT

216

Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Dịch vụ Thương mại tổng hợp VINCOMMERCE

Số 2 Nhà B20 Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Kinh doanh dịch vụ

760

SCT

217

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

Số 236 Đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Trường học

759

SCT

218

Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn

77- 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

753

SCT

219

Công ty CP khóa Việt-Tiệp

Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.008

SCT

220

Học viện Cảnh sát nhân dân

Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Trường học

739

SCT

221

Xí nghiệp Dịch vụ đô thị và nhà ở Hà Nội -Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng Hà Nội -Công ty CP

B3A Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

729

SCT

222

Công ty CP may Hồ Gươm

Tầng 10 HOGUOM PLAZA, số 102 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

725

SCT

223

Công ty CP đầu tư Long Biên

Khu Trung đoàn 918, Phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

708

SCT

224

Công ty CP xây lắp và dịch vụ Sông Đà

Số nhà A86 TT9, KĐT mới Văn Quán - Yên Phúc, Văn Quán, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

702

SCT

225

Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

43 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Bệnh viện

700

SCT

226

Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

207 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Trường học

698

SCT

227

Công ty CP dịch vụ số liệu Toàn Cầu

Lô P-5 Khu CN Thăng Long, huyện Đông Anh

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

696

SCT

228

Xí nghiệp dịch vụ & KD nhà Công ty đầu tư xây dựng số 2

Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

696

SCT

229

Công ty Liên doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số 194 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm vic

695

SCT

230

Tổng Công ty May 10- Công ty Cổ phần

Số 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

1.060

SCT

231

Công ty liên doanh khách sạn Hà Nội

D8 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

685

SCT

232

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà số 6 Hà Nội

Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

684

SCT

233

CN Công ty CP bất động sản Việt - Nhật tại Long Biên

Trung tâm thương mại Gia Thụy, khu X2, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

682

SCT

234

Công ty TNHH DAIBIRU CSB

Số 16, phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

673

SCT

235

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Số 54, Phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Bệnh viện

672

SCT

236

Công ty TNHH Một thành viên chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Số 30, Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

1.139

EVN

237

Bệnh viện Thanh Nhàn

42 Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Bệnh viện

666

SCT

238

Bệnh viện E

Số 89 Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Bệnh viện

657

SCT

239

Công ty CP đầu tư T&M Việt Nam

Trung tâm hành chính Hà Đông, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

655

SCT

240

Công ty CP cơ điện & xây dựng Việt Nam

102 Trường Chinh, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

652

SCT

241

Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư Thủ Đô

Số 109 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn kiếm.

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

636

SCT

242

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Trường học

633

SCT

243

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

Công trình xây dựng

Trường học

631

SCT

244

Công ty CP dịch vụ TSQ Việt Nam

LK6D Khu Đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

622

SCT

245

Học viện an ninh nhân dân

Số 125 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trường học

618

SCT

246

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

929 Đường La Thành, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Bệnh viện

609

SCT

247

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm Công nghệ thông tin

Nhà C3, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

594

SCT

248

Bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Số 9, phố Trần Bình, Mai Dịch, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Bệnh viện

587

SCT

249

Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Sản xuất gạch

2.161

EVN

250

Công ty TNHH Mặt trời Sông Hồng

Số 23 đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

583

SCT

251

Công ty CP đầu tư T&M Việt Nam

TTTM Mê Linh Plaza, Km8 Thăng Long, xã Quang Minh, huyện Mê Linh

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

581

SCT

252

Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

579

SCT

253

Bệnh viện Quân Y 354 - Tổng cục Hậu cần

Số 120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Bệnh viện

573

SCT

254

Công ty CP Hỗ trợ Phát Triển Công Nghệ Detech

Tòa nhà Detech, số 8, đường Tôn Thất Huyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

570

SCT

255

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC- Công ty TNHH một thành viên

CCCT Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

559

SCT

256

Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 4

243A Đê la Thành, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

556

SCT

257

Công ty CP tập đoàn Đầu tư Việt Nam

Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

555

SCT

258

Công ty TNHH Hòa Bình

106 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

554

SCT

259

CN ALMAZ-Công ty CP đầu tư và phát triển đô thSài Đồng

Đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

552

SCT

260

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

12 Chu Văn An, Quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Bệnh viện

542

SCT

261

Công ty CP dược phẩm Hà Tây

Số 10A, phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

1.005

SCT

262

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị

Ngã 3 Trần Tử Bình - Tô Hiệu, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

536

SCT

263

Công ty cổ phần bia Hà Nội Kim Bài

Số 40, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất bia

2.578

SCT

264

Trung tâm thông tin thương mại hàng hải Quốc tế

Số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

529

SCT

265

Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online)

Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

529

SCT

266

Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Khu phần mềm, KCNC Hòa Lạc, Km29 Đại Lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

524

SCT

267

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Ni

521 Kim mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

512

SCT

268

Học viện chính trị

Số 124 Ngô Quyền, Phường Quang Trung, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Trường học

507

SCT

269

Công ty TNHH SATURN

Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

505

SCT

270

Chi nhánh MM Mega Market Thăng Long - Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam

đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Siêu thị

627

EVN

271

Bệnh Viện Bưu điện

Số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Bệnh viện

512

SCT

272

Văn phòng cục tần số Vô tuyến điện - Bộ thông tin và truyền thông

Số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Dịch vụ trung tâm dữ liệu

510

SCT

273

Trường Đại Học FPT

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất

Công trình xây dựng

Trường học

539

SCT

274

Công ty CP Golden Gain Việt Nam

Nhà A Khu N03 Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

505

SCT

275

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính

28 Trần Hưng Đạo (16-18 Phan Chu Trinh), quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

510

SCT

276

Công ty CP Tập Đoàn VIT

519 Kim Mã, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

507

SCT

277

Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm Y Tế

Dốc đoàn kết, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

502

SCT

278

Cục Hậu Cần An Ninh - Tổng cục An Ninh

15 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

503

SCT

279

Công ty TNHH Tháp Láng Hạ Hà Nội

Số 89 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Tòa nhà hỗn hợp

503

SCT

280

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội

Tầng 2 tòa nhà CT2A khu ĐTM Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Trụ sở làm việc

507

SCT

281

CN MM Mega Market Hoàng Mai - Công ty TNHH MM Mega Market (VN) tại TP Hà Nội

Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

516

SCT

282

Nhà máy Bia Sài Gòn - Mê Linh thuộc Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

Khu 7, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất Bia

1.196

SCT

283

Tổng Công ty đầu tư & phát triển nhà Hà Nội

Số nhà 34 phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Tòa nhà văn phòng

506

SCT

284

Công Ty CP Xuân Hòa Hà Nội

Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất gạch

1.902

EVN

285

CN Công ty CP Viglacera Từ Liêm- NM Viglacera Bình Minh

Thôn Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Vật liệu xây dựng từ đất sét

5.320

SCT

286

Công ty Cổ phần cầu xây

Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất gạch

3.950

SCT

287

Công ty cổ phần VIGLACERA Đông Anh

Tổ 35, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.607

SCT

288

Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.383

SCT

2. Tỉnh Vĩnh Phúc

1

Công ty cổ phần Prime Tiền Phong

Khu Công nghiệp Bình Xuyên-Huyện Bình Xuyên-VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.147

SCT

2

Công ty Sản xuất Phanh Nissin Việt Nam

Xã Quất Lưu - Huyện Bình Xuyên - VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.390

SCT

3

Công ty Cổ phần PRIME Ngói Việt

Khu CN Bình xuyên, Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.516

SCT

4

Công ty CP Sản xuất Thép Việt Đức

Khu CN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.987

SCT

5

Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc

Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.498

EVN

6

Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VGPIPE

Khu CN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, VP,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.407

EVN

7

Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam

Lô M, KCN Bình xuyên, Thị trấn Hương Canh, H. Bình Xuyên, T. VP,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.096

SCT

8

Công ty Cổ phần sản xuất thép Việt Đức

KCN Bình Xuyên, Xã Đạo Đức, H Bình Xuyên, T VP,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.165

SCT

9

Công ty Cổ phần PRIME Vĩnh Phúc

Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.342

SCT

10

Công ty Honda Việt Nam

P.Phúc Thắng, TX Phúc Yên, T. VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

15.911

SCT

11

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

P.Phúc Thắng, TX Phúc Yên, T.VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.702

SCT

12

Công ty Cổ phần VIGLACERA Thăng Long

P.Phúc Thắng -TX. Phúc Yên - T.VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.448

SCT

13

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Anh

Thôn 3, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.256

SCT

14

Công ty Cổ phần Prime Đại Việt

Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.073

SCT

15

Công ty hữu hạn công nghiệp Rèn dập VietSheng

KCN Khai Quang-TP Vĩnh Yên-VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.032

EVN

16

Công ty TNHH Partron Vina

Lô 11 KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

10.304

EVN

17

Công ty TNHH BHFLEX VINA

KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.215

SCT

18

Công ty TNHH Partron Vina

Lô 11, KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.873

SCT

19

Công ty TNHH Power Logics Vina

KCN Khai Quang-Phường Khai Quang-TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.967

EVN

20

Chi nhánh Công ty TNHH EB Thanh Hóa tại Vĩnh Phúc

Khu TTTM Vĩnh Phúc, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công trình xây dựng

Sản xuất công nghiệp khác

577

SCT

21

Công ty TNHH HAESUNG VINA

Lô CN7, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.387

EVN

22

Công ty TNHH DKT VINA

KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.341

SCT

23

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Thôn Hán Lữ-P.Khai Quang-TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

7.306

EVN

24

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

KCN Khai Quang, P Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.933

SCT

25

Công ty TNHH JAHWA VINA

Lô CNIO, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.259

EVN

26

Công ty Cổ phần Prime - Yên Bình

Xóm Phố, Xã Quất Lưu-Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.330

SCT

27

Công ty TNHH Thụ Ngọc Hằng

Thôn 1, làng Đồng Lạc, xã Đồng Văn, H Yên Lạc,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.464

SCT

28

Cty TNHH Việt Nga

Hợp Thịnh - Tam Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.919

SCT

29

Cty Cổ Phần Công Nghiệp Việt Nam

Đồng Văn - Yên Lạc - VP Yên lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

10.086

SCT

30

Công ty TNHH SX & TM Thép Việt Nga

Thôn Hùng Vỹ, xã Đồng Văn, H Yên Lạc, T VP

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.680

SCT

31

Cty TNHH TM&SX Phôi Thép Thành Công

Xã Đồng Văn - Huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.395

SCT

32

Công ty Cổ phần thép Trường Biện

Khu CN Đồng Văn, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.796

SCT

33

Công ty TNHH Thương Mại Khánh Dư

Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

4.104

SCT

34

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

KCN Bá Thiện - H. Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.340

SCT

35

Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam

KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.086

SCT

36

Công ty TNHH Interflex Vina

Lô CN5, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.671

SCT

37

Công ty TNHH DST Vina

KCN Bá Thiện II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.297

SCT

38

Công ty TNHH Sekonix Vina

KCN Bá Thiện 2 - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.407

SCT

39

Công ty Cổ Phần TTC

Lô CN 6, Khu CN Phúc Yên, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.771

SCT

40

Công ty TNHH Vitto - VP

Lô 1, khu vực A, KCN Tam Dương II, xã Kim Long, huyện Tam Dương

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

7.055

SCT

41

Công ty Cổ Phần Công nghiệp Á Mỹ

Lô 1, KCN Thái Hòa, Liên Sơn - Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.025

SCT

42

Công ty TNHH SBK

KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.039

SCT

43

CÔNG TY TNHH KOHSEI Multipack Việt Nam

Lô C - khu công nghiệp Bình Xuyên - Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.292

SCT

44

Công ty TNHH DIOSTECH VINA

Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

3.573

SCT

45

Công ty TNHH KCI VINA

Lô CN06-8, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.390

SCT

46

Công ty TNHH ELK DUMO VINA

Lô CN 06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.073

SCT

47

Công ty TNHH YOUNG POONG Electronics VINA

Nhà xưởng CN06-6, Lô đất CN 06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên,

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.240

SCT

 3. Tỉnh Bắc Ninh

1

Công ty Đường Malt

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bia

1.195

SCT

2

Công ty TNHH INTOPS Việt Nam

KCN Yên Phong, Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

6.285

SCT

3

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

KCN Quế Võ mở rộng, Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

1.875

SCT

4

Công ty TNHH Vina Yong Sejong

KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Tiên Du

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

1.804

SCT

5

Công ty TNHH S.I.Tech Việt Nam

KCN Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

1.715

EVN

6

Công ty CP Giấy Thăng Long

CCN Phong Khê 2, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy

1.909

SCT

7

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam

KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

2.868

SCT

8

Công ty TNHH SUNGWOO VINA

KCN Thuận Thành 3, X Thanh Khương, H Thuận Thành

Công nghiệp

Điện tử

2.473

EVN

9

Công Ty CP Tuấn Cường

CCN Mả ông, Phường Đình Bảng, Tx Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép

2.474

SCT

10

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hợp lực

Lô II- I.2 Khu công nghiệp Quế Võ II - Xã Ngọc Xá -Huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác

5.499

EVN

11

Công ty TNHH GOERTEK VINA

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Điện tử

3.291

SCT

12

Công ty TNHH DAEIL Tech Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Linh kiện điện tử

1.699

SCT

13

Công ty TNHH WOOJEON VINA

KCN Quế Võ mở rộng, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.183

SCT

14

Công ty TNHH YOUNGBO VINA

KCN Quế Võ mở rộng, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.214

SCT

15

Công ty TNHH thương mại Phú Thái

Liền kề KCN Quế Võ, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác

1.154

SCT

16

Công ty TNHH M-TECH VIỆT NAM

KCN Yên Phong, huyện Yên phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.034

SCT

17

Công ty TNHH Mai Phương

KCN Tiên Sơn, Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác

1.022

SCT

18

Công ty TNHH ABB Việt Nam

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.138

SCT

19

Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy BN-C.Nhánh CTCP Đường Quảng Ngãi

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.612

SCT

20

Công ty TNHH MTV nhựa Bảo Thiên

KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.078

SCT

21

Công ty TNHH SEOJIN VINA

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

3.187

EVN

22

Công ty TNHH Cedo Việt Nam

KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

3.669

EVN

23

Công ty Cổ phần HANACANS

KCN Hanaka, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

4.203

SCT

24

Công ty TNHH quốc tế Bright VN

KCN Thuận Thành II, huyện Thuận Thành

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

3.405

SCT

25

CN Tổng Cty CP Dệt May Hà Nội

Xã Việt Hùng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.340

SCT

26

Công ty TNHH Tiến Minh

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.562

SCT

27

Công ty TNHH M&C Electronics Vina

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.280

SCT

28

Công ty TNHH DK UIL Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.556

SCT

29

Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronics

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.200

SCT

30

Công ty TNHH Mitac Computer

KCN VSIP, Thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.605

SCT

31

Công ty TNHH công nghệ sinh học Konishi Việt Nam

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

1.565

SCT

32

CÔNG TY TNHH JANG WON TECH VINA

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.013

SCT

33

Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.041

SCT

34

Công ty TNHH Jebsen&Jessen Packaging Việt Nam

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.105

SCT

35

Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.212

SCT

36

Công ty Giấy và bao bì Phú Giang

CCN Phú Lâm, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1.706

SCT

37

Công ty TNHH S-MAC Vina

KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.724

SCT

38

Công ty TNHH MTV Vina Paper

CCN Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

2.928

EVN

39

Chi nhánh công ty Diana Unicharm tại Bắc Ninh

CCN Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

4.858

EVN

40

Công ty TNHH Crucialtec Vina

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.189

SCT

41

Công ty TNHH NRK Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.337

SCT

42

Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.282

SCT

43

Công ty TNHH DAE Myung VN

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.164

SCT

44

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

108.623

EVN

45

Công ty TNHH SAMSUNG SDI Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.038

EVN

46

Cty TNHH Điện tử FOSTER (Bắc Ninh)

Số 1, đường 11, KCN ĐT&DV VSIP Bắc Ninh, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.695

SCT

47

Chi nhánh Công ty Asia packaging Industries Việt Nam tại Bắc Ninh

KCN Vsip, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.329

EVN

48

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

KCN Vsip, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.678

EVN

49

Công ty TNHH Microsoft Mobile

KCN Vsip, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị viễn thông

4.313

SCT

50

Công ty TNHH Air Liquide

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

9.685

EVN

51

Công ty TNHH kính nổi Việt Nam

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

25.640

SCT

52

Công ty TNHH Mitac Precision

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.496

SCT

53

Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu

Khu CN Quế Võ mở rộng, H.Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.594

SCT

54

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

14.483

SCT

55

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Quế Võ

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

5.340

EVN

56

Công ty TNHH Dragonjet Việt Nam

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.187

SCT

57

Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.810

SCT

58

Công ty TNHH Sản xuất & cơ khí Tiến Đạt

KCN Quế Võ mở rộng, H.Quế võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.994

SCT

59

Công ty TNHH VS Industry Việt Nam

KCN Quế Võ I, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

4.274

SCT

60

Công ty CP Catalan

Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

64.850

SCT

61

Công ty TNHH Tân Giếng Đáy

Xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

20.494

SCT

62

Công ty CP Dabaco Việt Nam

Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thc ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.738

SCT

63

Công ty CP Ngân Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

2.845

SCT

64

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống

Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

2.569

SCT

65

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

Nông nghiệp

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

1.425

SCT

66

Công ty TNHH Mobase Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện tử viễn thông

7.483

SCT

67

Công ty CP sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa

2.818

SCT

68

Công ty TNHH Tenma - Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.994

SCT

69

Công ty TNHH Funing Precision Component (Bắc Ninh)

KCN Quế Võ, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện tử viễn thông

4.642

SCT

70

Bệnh viện đa khoa tỉnh BN

Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

46.175

SCT

71

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.587

SCT

72

Công ty TNHH Hà Nội Seowonlntech

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm t plastic

2.551

SCT

73

Công ty Pepsico Việt Nam tại Bắc Ninh

KCN Vsip, thị xã Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống không cồn

4.715

SCT

74

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

102.705

SCT

75

Công ty CP Diana

KCN Tân Chi, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

2.101

SCT

76

Công ty TNHH Getac Precision technology Việt Nam

KCN Quế Võ, huyện Quế Võ 1, TP, Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất kim loại đúc sẵn

2.600

SCT

77

Công ty TNHH SAMHO PRESS Việt Nam

KCN Quế Võ mở rộng, Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.275

SCT

78

Công ty TNHH Orion Vina

KCN Yên phong, huyện Yên Phong

Công nghiệp

Chế biến thực phẩm

1.610

SCT

79

Công ty Cổ phần Điện lực Khu vực 1

Lô A3 khu liền kề KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

80.060

EVN

80

Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

số 88, đường Hữu Nghị, VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chấn, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất đồ uống

3.198

EVN

81

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Giấy Trường Sơn

(NR Ông Ngô Văn Sơn) khu Dương Ô, P Phong Khê, TP Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.006

EVN

82

Công ty Cổ phần Giấy Phong Khê

CCN Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.038

EVN

83

Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1

Khu CN Tân Hồng Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ cao su và Plastic

1.013

EVN

84

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Việt Úc tại Bắc Ninh

Khu phố Trịnh Nguyễn, Phường Châu Khê, TX Từ Sơn

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

1.122

EVN

85

Chi nhánh công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.014

EVN

86

Công ty Cổ phần CA TA LAN

Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong,

Công nghiệp

SX các sản phẩm phi kim loại

7.167

EVN

4. Tỉnh Quảng Ninh

1

CN Công ty CP Vật tư- TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả

Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

DV Ngành than

65.519

SCT

2

Công ty CP Vận tải Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 6B P Hồng Hải, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

DV Ngành than

4.774

SCT

3

Công ty CP đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa

Khu 3 P Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

DV Ngành than

4.886

SCT

4

Công ty Cp Hàng Hải Quảng Hưng

P Hồng Hải, TP Hạ Long

Công nghiệp

DV Ngành than

1.525

SCT

5

CN Công ty TNHH Sao Vàng

P Yên Thanh, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thc phẩm

1.035

SCT

6

Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam

KCN Cảng biển Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

34.095

SCT

7

Công ty CP Gạch ClinKer- Vigalacera

Khu Kim Sơn Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

19.467

SCT

8

Doanh nghiệp tư nhân Anh Đức

P Yên Thanh, Thành phố Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

8.864

SCT

9

Công ty TNHH Cô Tô Quảng Ninh

Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm phi kim loi

1.079

SCT

10

Công ty TNHH Vinpeal Hạ Long

Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.243

SCT

11

Cty TNHH Xay lúa mì VFM- Wilmar

Lô 21, KCN Cái Lân MR, Bãi Cháy, Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất chế biến thực phẩm

1.340

SCT

12

Công ty Chế tạo máy TKV

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện khác

4.477

SCT

13

Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

37.794

SCT

14

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh

Phường Vàng Danh, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

11.257

SCT

15

Công ty Than Cao Sơn

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

43.666

SCT

16

Công ty Than Đèo Nai

Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

26.528

SCT

17

Công ty Than Dương Huy

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.934

SCT

18

Công ty Than Hà Lầm

Phường Hà Lầm, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

10.147

SCT

19

Công ty Than Hạ Long

Phường Cao Xanh, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.098

SCT

20

Công ty Than Hà Tu

Phường Hà Tu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

12.032

SCT

21

Công ty Than Hòn Gai

169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

8.085

SCT

22

Công ty Than Khe Chàm

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.515

SCT

 23

Công ty Than Mạo Khê

Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

10.043

SCT

24

Công ty Than Mông Dương

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

6.535

SCT

25

Công ty Than Nam Mẫu

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.914

SCT

26

Công ty Than Núi Béo

799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

14.612

SCT

27

Công ty Than Quang Hanh

302 Trần Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

8.834

SCT

28

Công ty Than Thống Nhất

Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

7.608

SCT

29

Công ty Than Uông Bí

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

9.856

SCT

30

Công ty Tuyển than Cửa Ông

Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

10.918

SCT

31

Công ty Tuyển than Hòn Gai

Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

5.943

SCT

32

Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

207.449

SCT

33

Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

108.068

SCT

34

Công ty CP xi măng Hạ Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

127.768

SCT

35

Công ty CP xi măng Thăng Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

241.761

SCT

36

Công ty CPXL và SXVLXD Hà Khẩu

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.280

SCT

37

Công ty CP Viglacera Hạ Long

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

23.948

SCT

38

Công ty Dầu thực Vật Cái Lân

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ, động thực vật

10.319

SCT

39

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Đóng tàu và cấu kiện nổi

3.177

SCT

40

Công ty TNHH Sợi hóa học Thế kỷ mới Việt Nam

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.243

SCT

41

Công ty TNHH MTV Vinanew Tarps

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.550

SCT

42

Công ty TNHH Vi Sơn

36 Kim Thành, Kim Sơn, Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

28.432

SCT

43

Công ty TNHH Hưng Long

Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.954

SCT

44

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà

KCN Kim Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.014

SCT

45

Công ty CP SX VLXD Kim Sơn

TT Mạo Khê, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.959

SCT

46

Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi

Xã Đức Chính, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

8.803

SCT

47

Công ty CP Đông Triều Viglacera

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.823

SCT

48

Công ty CP Sông Hồng 12

Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.056

SCT

49

Công ty CP Viglacera Hạ Long 1

Xã Cộng Hòa, TX Quảng Yên

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.289

SCT

50

Công ty CP Gốm Xây dựng Yên Thọ

Xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.457

SCT

51

Công ty TNHH Sản xuất bột mì VIMAFLOUR

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.090

SCT

52

Công ty TNHH CN Young Sun WoIfram

KCN Cái Lân, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

1.358

SCT

53

Công ty TNHH Integral Materials Invesment Việt Nam

KCN Việt Hưng, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

1.536

SCT

54

Nhà máy nước Diễn Vọng

Phường Quang Hanh, Tp Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.638

SCT

55

Công ty CP Vĩnh Thắng

CCN Kim Sơn, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.008

SCT

56

Công ty CP Gạch ngói Đất Việt

Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.002

SCT

57

Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Long

KCN Hải Yên, TP Móng Cái

Công nghiệp

Sản xuất sợi

48.204

SCT

58

Công ty Gốm XD Hoàng Quế Quảng Ninh

Xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.204

SCT

59

Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.168

SCT

60

Công ty TNHH ĐT & TM Quang Minh

Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

8.800

SCT

61

Công ty Cổ phần Hoàng Trường

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6.160

SCT

62

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1

Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

8.239

SCT

63

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

1.208

SCT

64

Công ty TNHH MTV Môi trường- Vinacomin

Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.744

SCT

65

Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

22.638

SCT

66

Công ty CP TM Tuấn Tiến

TT Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

47.404

SCT

67

Công ty CP Vĩnh Tiến

TT Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.189

SCT

68

Công ty TNHH sản xuất gạch xây dựng Hải Hà

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.130

SCT

69

Công ty CP Thành Đạt

Phường Ka Long, TP Móng Cái

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.412

SCT

70

XN Khai thác đá Phương Đông

Phường Phương Đông, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác đá

1.142

SCT

71

Công ty TNHH MTV 86

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

3.014

SCT

72

Công ty TNHH MTV 790

Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.445

SCT

73

Công ty TNHH MTV 35

Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

2.622

SCT

74

Công ty TNHH MTV 91

TT Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.594

SCT

75

Công ty TNHH MTV 397

TT Mạo Khê, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

2.169

SCT

76

Công ty TNHH MTV Khe Sim

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

16.644

SCT

77

Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

3.202

SCT

78

Công ty PT Vietmindo Energitama

Uông Thượng, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

1.835

SCT

79

Công ty CP Thông Quảng Ninh

Phường Phương Đông, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

1.431

SCT

80

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Phường Thanh Sơn, TP Uông Bí

Công trình xây dựng

Khám chữa bệnh

597

SCT

81

Công ty Địa chất mỏ

Phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

2.009

SCT

82

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả

Phường Cửa Ông, Tp Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5.609

SCT

83

Công ty Kho vận Đá Bạc TKV

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5.522

SCT

84

Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ TKV

Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

1.637

SCT

85

Công ty Kho vận Hòn Gai

Phường Hồng Hà, TP Hạ Long

Giao thông vận ti

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

3.105

SCT

86

Công ty Cổ phần vận tải thủy

169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

2.890

SCT

87

Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ

Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả

Giao thông vận tải

Vận tải bằng xe buýt

4.257

SCT

88

Công ty CP Hoa Sơn

Phường Hà Trung, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

1.687

SCT

89

Công ty TNHH Phúc Xuyên

Phường Yên Thanh, TP Uông Bí

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa

2.295

SCT

90

CN Công ty VLXD và XLTM Quảng Ninh

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Giao thông vận ti

Vận tải hàng hóa

4.659

SCT

91

Công ty CPTM Vinashin Hạ Long

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Giao thông vận tải

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

2.067

SCT

92

Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long

18 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Xây dựng công trình công ích

535

SCT

93

Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

Phường Tuần Châu, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

520

SCT

94

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.310

SCT

95

Công ty CP Giải trí Lợi Lai

Phường Ka Long, TP Móng Cái

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.110

SCT

96

Cty CP Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí

Phường Trưng Vương, TP Uông Bí

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

11.595

SCT

97

Cty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật (Big C)

Phường Hồng Hải, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

847

SCT

98

Cty CP Gốm Mầu Hoàng Hà

CCN Kim Sơn, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

4.118

SCT

99

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Phường Quang Trung, TP Uông Bí

Công nghiệp

Sản xuất điện

25.091

EVN, A0

100

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Phường Hà Khánh, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất điện

2.034

SCT

101

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương I

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

77.048

EVN, A0

102

Công ty CP Nhiệt Điện Cẩm Phả

Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

21.484

EVN, A0

103

Nhà máy Nhiệt Điện Mạo Khê

Xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất điện

48.186

EVN, A0

104

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II

Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

61.647

EVN, A0

105

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản - Đông Bắc

Phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Khai thác và thu gom than cứng

15.789

SCT

106

Cty TNHH Vincom Retail miền Bắc

Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Trung tâm thương mại

871

SCT

107

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh- CN Cty CP Tập đoàn Mường Thanh

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Khách sạn

590

SCT

108

Công ty CP Cảng Quảng Ninh

Hòn Gai, Thành phố Hạ Long

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

538

SCT

109

Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh

P Bạch Đằng, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

640

SCT

110

Công ty TNHH Điện lực AES- TKV Mông Dương

Khu 3 P Mông Dương, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Sản xuất điện

704

SCT

111

Xí nghiệp kho vận Xăng dầu K130

Khu 6 P Hà Khẩu, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

837

SCT

112

Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn

Kim Sơn, Đông Triều

Công trình xây dựng

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

896

SCT

113

Bệnh viện Bãi Cháy

Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

587

SCT

114

Công ty TNHH Cảng Công ten nơ quốc tế Cái Lân

Số 1 Đường Bãi Cháy, P bãi Cháy, TP Hạ Long

Giao thông vận ti

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

1.291

SCT

115

Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long

P Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long

Công trình xây dựng

Hoạt động vui chơi giải trí khác

1.081

SCT

116

CN Cty Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec- Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long

P Hòn Gai, Thành phố Hạ Long

Công trình xây dựng

Khám chữa bệnh

598

SCT

117

Công ty CP khách sạn Hồng Vận

P Ka Long, TP Móng Cái

Công trình xây dựng

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

770

SCT

118

Công ty CP Gốm Đất Việt

Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.174

SCT

119

Công ty CP Gạch ngói Kim Thành Quảng Ninh

Phường Kim Sơn; Thị xã Đông Triều

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.111

SCT

120

Công ty CP công nghiệp tàu thủy Đông Bắc

Quang Hanh- Cẩm Phả

Công nghiệp

Đóng tàu và cấu kiện nổi

1.185

SCT

121

Công ty Xây lắp Mỏ-TKV

Số 804, khu 7B- Phường Cẩm Phú-TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

1.978

SCT

122

Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Đông Mai

130 Lê Lợi P Yết Kiêu, TP Hạ Long

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.477

SCT

123

Công ty CP cơ khí và thiết bị Thành Công

P Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Công nghiệp

Bốc xếp hàng hóa

2.295

SCT

5. Tỉnh Hải Dương

1

Công ty TNHH dây và cáp điện ôtô SUMIDEN VN

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.416

SCT

2

Công ty TNHH KEFICO Việt Nam

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.017

SCT

3

Công ty TNHH SUMEDENSO Việt Nam

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ tr cho xe có động cơ và động cơ xe

2.152

SCT

4

Công ty TNHH Sợi Vĩ sơn

KCN Đại An, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.775

EVN

5

Công ty TNHH may Tinh Lợi

KCN Nam Sách, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

3.798

SCT

6

Công ty TNHH Việt Nam Toyo denso

KCN Nam Sách, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.210

SCT

7

Công ty Cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát

CCN An Đồng, Nam Sách

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

9.254

EVN

8

Công ty TNHH AIDEN Việt Nam

KCN Nam Sách, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.412

SCT

9

Chi nhánh Công ty Cổ phần bất động sản Việt -Nhật tại Hải Dương

Km54+100, quốc lộ 5, Khu 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương

Công trình xây dựng

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

531

SCT

10

Chi nhánh CTCP Viglacera Hà Nội - NM Viglacera HD

108 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

1.181

SCT

11

Công ty Cổ phần Chemilens Việt Nam

Lô đất XN42-I, KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Công nghiệp

SX các sản phẩm phi kim loại

1.179

SCT

12

Xí nghiệp kho vận xăng dầu K132

Km4, đường Nguyễn Lương Bng, TP Hải Dương

Công nghiệp

Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

1.155

SCT

13

Công ty TNHH FORD Việt Nam

Phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Công nghiệp

Sản xuất xe có động cơ

1.069

SCT

14

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất điện

70.857

EVN, A0

15

Công ty Cổ Phần Gốm Mỹ

Xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.607

SCT

16

Công ty TNHH Thương Mại Bảo Long

KDC Bình Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất sợi

2.634

SCT

17

Công ty TNHH Nhôm Đông Á

Xã Tân Dân, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

3.991

SCT

18

Công ty Cổ phần Thế giới

Cụm công nghiệp Tân Dân, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

2.817

SCT

19

Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Thôn Trúc, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.981

EVN

20

Công ty CP luyện kim Tân Nguyên Hải Dương VN

Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Luyện kim - Công nghiệp nặng

67.318

SCT

21

Công ty Xi măng Phúc Sơn

Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

23.566

SCT

22

Công ty CP xi măng Trung Hải - HD

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.015

SCT

23

Công ty TNHH Phú Tân

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

6.308

EVN

24

Nhà máy Xi măng Thành Công II

Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.404

SCT

25

Công ty TNHH VIETORY

Xã Hiệp An, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

1.370

SCT

26

Công ty CP Sản xuất vật liệu XD Thành Công III

Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.815

SCT

27

Công ty CP Tân Hà Kiều

Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Luyện kim - Công nghiệp nặng

15.029

SCT

28

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Khu 2, Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân,huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

362.885

SCT

29

Công ty TNHH Thành Dũng

Xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

3.268

SCT

30

Công ty TNHH MTV Thương mại Tuấn Tài

Xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.261

SCT

31

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

Công nghiệp

Sản xuất gang thép

91.756

SCT

32

Công ty Cổ phần Trường Phú

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng.

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

1.401

SCT

33

Công ty TNHH Điện tử TOWADA Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.160

SCT

34

Công ty TNHH Công nghệ NISSEI Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện khác

1.633

SCT

35

Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

1.888

SCT

36

Công ty TNHH ShinYang Metal Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, Huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

SX các sản phẩm từ kim loại

1.145

SCT

37

Công ty Cổ phần thép Minh Phú - Hải Dương

Lô CN7-3, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.373

SCT

38

Công ty TNHH Công nghiệp BROTHER Việt Nam

KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

3.943

SCT

39

Công ty TNHH UNIDEN Việt Nam

Lô 5.1- KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị truyền thông

1.040

SCT

40

Công ty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.731

SCT

41

Công ty TNHH ANT (HN)

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

2.228

SCT

42

Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.444

EVN

43

Công ty TNHH HITACHI CABLE Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

2.370

SCT

44

Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam

KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.451

SCT

45

Công ty TNHH TUNG YANG

Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

1.643

SCT

46

Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình - NM Bắc Dương

Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

3.099

SCT

47

Công ty Cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình -NM Hoàng Dương

CCN Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

2.345

SCT

48

Công ty TNHH SD Global Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, Huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

4.613

SCT

49

Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình

Lai Cách - Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

2.157

SCT

50

Công ty TNHH KPF Việt Nam

KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

5.706

SCT

51

Công ty TNHH Ngọc Sơn

Nhà máy gạch Ceramic, thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ

Công nghiệp

Sản xuất vật liệu xây dựng

1.030

SCT

52

Công ty CP Giấy Hải Dương

Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

1.581

SCT

53

Công ty TNHH GFT Việt Nam

Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ

Công nghiệp

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

3.287

SCT

54

Công ty Cổ phần Trung Kiên

Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành

Công nghiệp

Sản xuất bao bì từ plastic

1.798

SCT

55

Công ty TNHH Dệt PACIPIC CRYSTAL

KCN Lai Vu, huyện Kim Thành

Công nghiệp

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

1.120

SCT

56

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu XD Thành Công

Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

2.519

SCT

57

Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương

Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

4.604

SCT

58

Công ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ

Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.610

SCT

59

Công ty TNHH KURODA KAGAKU Việt Nam

Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm khác từ Plastic

1.407

SCT

60

Công ty TNHH Kết cấu thép 568

Km 33, Quốc lộ 5A, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, VN

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

1.512

SCT

6. Tỉnh Hải Phòng

1

Công ty TNHH nhựa Phú Lâm

Km9, Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

5.060

SCT

2

CN Công ty TNHH VincomRetail Miền Bắc -tại Hải Phòng

Số 1 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền

Công trình xây dựng

Hoạt động kinh doanh bất động sản

1.154

SCT

3

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất điện

118.787

EVN, A0

4

Công ty Xi măng Chinfon

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

338.864

EVN

5

Công ty CP Cảng Hải Phòng

8A Trần Phú, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Giao thông vận tải

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

2.736

SCT

6

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải phòng

Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất xi măng PCB30, 40

124.369

EVN

7

Công ty Cổ phần Lâm Thịnh

Số 27 Phương Lưu, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

65.093

EVN

8

Công ty CP luyện thép Việt Ý

KCN Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

65.382

EVN

9

Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng

Tòa nhà điều hành, Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

33.862

EVN

10

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng

Tòa nhà điều hành VSIP Hải Phòng, KĐT, CN và DV VSIP HP, xã An Lư, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

22.470

EVN

11

Công ty TNHH Sunmax Việt Nam

Km8, Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

20.612

EVN

12

Công ty Sx Thép Úc SSE

Km9, Quán Toán, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất thép xây dựng

10.332

SCT

13

Công ty CP xây dựng và thương mại Thùy Dương

519 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Công trình xây dựng

Hoạt động kinh doanh bất động sản

1.072

SCT

14

Công ty Thép VSC Posco

Km9, Quán Toán, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

4.401

SCT

15

Công ty CP thép Việt Nhật

Km9, QL5, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất các cu kiện kim loại

6.733

SCT

16

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam-Hải Phòng

KCN Tràng Duệ, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện t

39.100

SCT

17

Công ty TNHH Thép DONGBU Việt Nam

Công ty TNHH Thép DONGBU Vệt Nam

Công nghiệp

Sản xuất kim loại

7.504

EVN

18

Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

Số 1 Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng (Trạm 2 Xã Tân Tiến)

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

7.166

EVN

19

Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hải Phòng

KCN Nomura, huyện An Dương

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

12.140

SCT

20

Công Ty TNHH SX lốp xe Bridgestone Việt Nam

KCN Đình Vũ, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ cao su

8.662

SCT

21

Cty cổ phần KCN Đình Vũ

Phường Đông Hải

Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp khác

6.300

EVN

22

Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Số 2 An Đà, quận Ngô Quyền

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

13.360

SCT

23

Công ty CP cáp điện LS Vina

Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

3.504

SCT

24

Công ty Liên doanh sản xuất thép Vinausteel

Km9, Quán Toán, quận Hồng Bàng

Công nghiệp

Sản xuất các cấu kiện kim loại

3.448

SCT

25

Công ty CP hóa chất Minh Đức

Xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

4.824

SCT

26

Công ty TNHH MTV DAP Vinachem

Lô G17, Khu KT Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An

Công nghiệp

Sản xuất phân bón

4.794

SCT

27

Công ty TNHH vật liệu nam châm ShinEtsu Việt nam

Lô CN5.20, KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Công nghiệp

Sản xuất hóa chất cơ bản

4.438

SCT

28

Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị</