Hướng dẫn 1126/HD-UBND

Hướng dẫn 1126/HD-UBND năm 2017 áp dụng Tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình, cách xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1126/HD-UBND 2017 áp dụng Tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/HD-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 04 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG TẬP ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần khảo sát xây dựng;

Đ thống nhất quản lý việc thực hiện đơn giá xây dựng phần khảo sát, cách xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng hướng dẫn một số nội dung như sau:

I. Quy định chung

Tập đơn giá khảo sát này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) và các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

II. Phương pháp xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng

1. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định theo phương pháp này sử dụng công thức sau:

Gks = [(T + C + TL) + Cpvks] x (1 + TGTGT) + Cdp (1)

Trong đó:

 

- Gks

: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng;

- T

: Chi phí trực tiếp;

- C

: Chi phí chung;

- TL

: Thu nhập chịu thuế tính trước;

Cpvks

: Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng;

TGTGT

: Thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác khảo sát xây dựng;

- CDP

: Chi phí dự phòng.

2. Xác định các khoản mục chi phí:

a) Chi phí trực tiếp (T) xác định theo công thức sau:

(2)

- Qj : Khối lượng công tác khảo sát xây dựng thứ j được xác định phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

-  là đơn giá vật liệu, nhiên liệu; đơn giá nhân công; đơn giá máy và thiết bị khảo sát để hoàn thành công tác khảo sát xây dựng thứ j của công trình. Đơn giá vật liệu, nhiên liệu; đơn giá nhân công; đơn giá máy và thiết bị khảo sát được vận dụng đơn giá do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc xác định theo hướng dẫn sau:

+ Đơn giá vật liệu, nhiên liệu  xác định theo công thức:

 (3)

Trong đó:

• Vi: Mức hao phí vật liệu, nhiên liệu thứ i (i=n) tính cho một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo định mức dự toán khảo sát xây dựng;

: Giá của một đơn vị khối lượng vật liệu, nhiên liệu thứ i(i=n) được xác định theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Trường hợp loại vật liệu, nhiên liệu không có trong công bố giá của cơ quan có thẩm quyền được xác định theo báo giá phù hợp với thời điểm lập đơn giá và giá thị trường nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

• Kvl: Hệ số chi phí vật liệu, nhiên liệu khác (nếu có) so với tổng chi phí vật liệu, nhiên liệu chủ yếu xác định trong định mức dự toán khảo sát xây dựng.

+ Đơn giá nhân công () xác định theo công thức:

 (4)

Trong đó:

• Ni: Mức hao phí ngày công của kỹ sư, công nhân cho một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng thứ i (i=1÷n) theo định mức dự toán khảo sát xây dựng;

• Gnc: Giá nhân công của kỹ sư, nhân công trực tiếp khảo sát được xác định theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng hoặc theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

+ Đơn giá ca máy và thiết bị khảo sát xác định theo công thức:

 (5)

Trong đó:

• Mi: Mức hao phí ca máy của loại máy, thiết bị khảo sát chính thứ i (i=1÷n) tính cho một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo định mức dự toán khảo sát xây dựng;

: Giá ca máy của loại máy, thiết bị khảo sát chính thứ i (i=1÷n) theo bảng giá ca máy do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc giá thuê máy phù hợp với thời điểm lập đơn giá và giá thị trường tại nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng;

• Kmks: Hệ số chi phí máy khác (nếu có) so với tổng chi phí máy, thiết bị khảo sát chủ yếu xác định trong định mức dự toán khảo sát xây dựng.

b) Chi phí chung (C) tính bằng tỷ lệ % trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (T), cụ thể như sau:

Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (tỷ đồng)

≤ 1

1 ÷ 2

> 2

Định mức tỷ lệ chi phí chung C (%)

70

65

60

c) Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) xác định bằng 6% trên tổng chi phí trực tiếp (T) và chi phí chung (C).

d) Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng (Cpvks) xác định theo công thức:

Cpvks = Cpabc + Chmc (6)

Trong đó:

- Cpabc: Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng xác định bng tỷ lệ % trên tng chi phí trực tiếp (T), chi phí chung (C) và thu nhập chịu thuế tính trước (TL);

Tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước (tỷ đồng)

2

> 2

Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (%)

2

1,5

Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (%)

3

2,5

- Chmc: Chi phí hạng mục chung bao gồm chi phí ch ở tạm thời tại hiện trường; chi phí di chuyển máy và thiết bị khảo sát; chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Tùy theo loại công tác khảo sát, khối lượng công tác khảo sát, điều kiện thực tế của công tác khảo sát và cấp công trình, chi phí hạng mục chung xác định bằng 5% trên tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí chung (C) và thu nhập chịu thuế tính trước (TL). Trường hợp chi phí hạng mục chung xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) nêu trên không đủ chi phí thì lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này.

đ) Thuế suất thuế giá trị gia tăng (TGTGT) xác định theo quy định đối với công tác khảo sát xây dựng.

e) Chi phí dự phòng (Cdp) được xác định tối đa bằng 5% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát và thuế giá trị gia tăng.

III. Phương pháp xác định trên sở khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng

1. Khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát xác định bằng tổng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát cho từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng, cụ thể như sau:

a) Xác định từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng;

b) Xác định khối lượng các loại vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát tương ứng với từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo nhiệm vụ khảo sát xây dựng thông qua mức hao phí về vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

c) Tính tng khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát xây dựng bằng cách tổng hợp hao phí tất cả các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị khảo sát xây dựng giống nhau của các công tác khảo sát xây dựng khác nhau.

2. Bảng giá vật liệu, nhiên liệu; giá nhân công; giá ca máy và thiết bị khảo sát tương ứng xác định như sau:

a) Giá vật liệu, nhiên liệu xác định theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Trường hợp loại vật liệu, nhiên liệu không có trong công bố giá của cơ quan có thẩm quyền được xác định theo báo giá phù hợp với thời điểm lập dự toán và giá thị trường nơi thực hiện công tác kho sát xây dựng.

b) Giá nhân công xác định theo hướng dẫn của UBND tỉnh nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng hoặc theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

c) Giá ca máy và thiết bị khảo sát xây dựng xác định theo công bố của cơ quan có thẩm quyền hoặc giá thuê máy phù hợp với thời điểm lập dự toán và giá thị trường tại nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

3. Ngoài chi phí trực tiếp của dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định theo khoản 1 và 2 phần này, các khoản mục chi phí còn lại của dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định tương tự như hướng dẫn tại điểm b, c, d, đ, e mục II của Hướng dẫn này.

III. Tổ chức thc hin.

1. Các công việc khảo sát đã ký hợp đồng thực hiện; đang thực hiện dở dang; đã thực hiện xong nhưng chưa được thẩm định, phê duyệt tính đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2017 thì việc lập dự toán thực hiện theo quy định trước đây. Không áp dụng theo nội dung của hướng dẫn này.

2. Các công việc khảo sát thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 trở về sau thì phải lập dự toán theo nội dung của hướng dẫn này và nội dung của Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Hướng dẫn này thay thế cho văn bản số 2022/HD-SXD ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình, cách xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở xây dựng đ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP (TH,XD);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin;
-
Lưu: VT,XD.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1126/HD-UBND

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1126/HD-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2017
Ngày hiệu lực19/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1126/HD-UBND

Lược đồ Hướng dẫn 1126/HD-UBND 2017 áp dụng Tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1126/HD-UBND 2017 áp dụng Tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình Cao Bằng
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1126/HD-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành19/04/2017
        Ngày hiệu lực19/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 1126/HD-UBND 2017 áp dụng Tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1126/HD-UBND 2017 áp dụng Tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình Cao Bằng

            • 19/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực