Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH ĐỂ KHẮC PHỤC CẢNH BÁO CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU VỀ CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH

Thực hiện Chthị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đkhắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chng khai thác hải sản bất hp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing), giữ uy tín thương hiệu thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc chng đánh bt bất hp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo, quy định có liên quan về IUU, nội dung mới của Luật Thủy sản (sửa đổi) về chống đánh bắt bất hp pháp cho toàn thể cán bộ cơ quan quản lý thủy sản, ngư dân/chủ tàu khai thác hải sản, doanh nghiệp chế biến xuất nhập khẩu thủy sản khai thác...

- Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Cà Mau vi phạm vùng biển nước ngoài đ khai thác thủy sản.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch này phải đảm bảo được tính khả thi và hiệu quả, gắn với việc thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị 689/CT-TTg ngày 18/5/2010, Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 14/4/2014 của y ban nhân dân tỉnh.

- Các sở, ban ngành có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng bin nước ngoài.

- Các nội dung tuyên truyền phải tinh gọn, dễ hiểu, đảm bảo thông tin về nlực của tỉnh về khắc phục IUU được truyền tải liên tục, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng đến các tổ chức cá nhân có liên quan.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 ca Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, Chỉ thị s689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá tỉnh Cà Mau tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

2. Xây dựng dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển để giám sát các tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển, chống khai thác IUU. Bắt buộc chủ tàu cá khai thác xa bờ hoặc thuyền trưởng phải thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối với các trạm quản lý tại bờ.

3. Ban hành quy định về: (1) tạm ngừng việc đóng mới, nâng cấp tàu cá làm nghề lưới kéo và có chế độ kiểm soát đặc biệt đối với tàu lưới kéo; (2) cấm mua bán, vận chuyn một số đối tượng hải sâm liên quan đến đánh bắt bất hợp pháp tại vùng biển các nước.

4. Trước ngày 15/01/2018, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra tổng thể về khai thác thủy sản trên bin và tại cảng của tỉnh năm 2018. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thủy sản và Bộ luật Hình sự, tập trung tại các vùng bin giáp ranh, chồng lấn, có nhiều tàu cá hoạt động; ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng bin nước ngoài và hỗ trợ ngư dân yên tâm bám bin khai thác hải sản... Xử lý ở mức cao nhất đối với chủ tàu, thuyền trưởng với hành vi đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác, trong đó tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn; xử lý hình sự đối với chủ tàu, thuyền trưởng tái phạm; Tăng cường công tác phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, các hành vi lợi dụng tàu cá, khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép và khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với các hành vi này. Rà soát lại mô hình, tổ chức số lượng cán bộ quản lý cảng cá đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, bố trí lực lượng Thanh tra chuyên ngành thủy sản, Biên phòng thường trực tại các cảng cá để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng; thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thy sản; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác và nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu vào Việt Nam.

5. Tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên các vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi. Thực hiện nghiêm đầy đủ các quy định về quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

6. Tổ chức lại hoạt động chứng nhận, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đảm bảo tính chính xác và kiểm tra chéo thông tin.

7. Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng tích hp các thông tin về tàu thuyền, hoạt động khai thác, lao động, sản lượng lên bến, đăng ký, cấp phép tàu cá tại địa phương.

8. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Hội, Hiệp hội ngành hàng tổ chức thực hiện chương trình truyền thông về khai thác IUU và kết quả khắc phục Thẻ vàng của Việt Nam một cách chủ động, tích cực.

9. Tổ công tác 689 tỉnh chủ động, quyết liệt, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp để chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của Việt Nam khai thác bất hp pháp tại các vùng bin nước ngoài trước ngày 30/6/2018. Trực tiếp làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số huyện trọng điểm để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển các nước để cảnh báo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh kịp thời. Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật của chủ tàu, ngư dân, thuyền trưởng, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản.

10. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền chủ động tích cực về Luật Thủy sản 2017 và khai thác IUU trên báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương.

11. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh vận động ngoại giao, tác động với EU sớm gỡ bỏ biện pháp cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang EU.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu xây dựng dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển để giám sát các tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển, chống khai thác IUU. Bắt buộc chủ tàu cá khai thác xa bờ hoặc thuyền trưởng phải thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối với các trạm quản lý tại bờ.

- Tham mưu ban hành quy định về: (1) tạm ngừng việc đóng mới, nâng cấp tàu cá làm nghề lưới kéo và có chế độ kiểm soát đặc biệt đối với tàu lưới kéo; (2) cấm mua bán, vận chuyển một số đối tượng hải sâm liên quan đến đánh bắt bất hợp pháp tại vùng biển các nước.

- Trước ngày 15/01/2018, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra tổng thể về khai thác thủy sản trên biển và tại cảng của tỉnh năm 2018. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thủy sản và Bộ luật Hình sự. Xử lý ở mức cao nhất đối với chủ tàu, thuyền trưởng với hành vi đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng bin thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác, trong đó tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm; các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu và ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở nước ngoài. Rà soát lại mô hình, tổ chức số lượng cán bộ quản lý cảng cá đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, btrí lực lượng Thanh tra chuyên ngành thủy sản thường trực tại các cảng cá để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng; thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác và nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu vào Việt Nam.

- Tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên các vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi. Thực hiện nghiêm đầy đủ các quy định về quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Tổ chức lại hoạt động chứng nhận, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đảm bảo tính chính xác và kiểm tra chéo thông tin.

- Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng tích hợp các thông tin về tàu thuyền, hoạt động khai thác, lao động, sản lượng lên bến, đăng ký, cấp phép tàu cá tại địa phương.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Hội, Hiệp hội ngành hàng tổ chức thực hiện chương trình truyền thông về khai thác IUU và kết quả khắc phục Thẻ vàng của Việt Nam một cách chủ động, tích cực.

- Tham mưu giúp Tổ công tác 689 tỉnh chủ động, quyết liệt, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp để chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của Việt Nam khai thác bất hợp pháp tại các vùng biển nước ngoài trước ngày 30/6/2018. Trực tiếp làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số huyện trọng điểm để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển các nước đcảnh báo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh kịp thời. Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật của chủ tàu, ngư dân, thuyền trưởng, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền chủ động tích cực về Luật Thủy sản 2017 và khai thác IUU trên báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tàu cá khai thác IUU; tập trung tại các vùng biển giáp ranh, chồng lấn, có nhiều tàu cá hoạt động; ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng bin nước ngoài và hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển khai thác hải sản.

- Bố trí lực lượng Biên phòng thường trực tại các cảng cá để phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng; thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác và nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu vào Việt Nam.

3. Công an tỉnh

Tăng cường công tác phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, các hành vi lợi dụng tàu cá, khai thác hải sản đbuôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép và khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với các hành vi này.

4. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh vận động ngoại giao, tác động với EU sớm gỡ bỏ biện pháp cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang EU.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu tăng cường đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác về phòng chống khai thác IUU với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các quốc đảo khu vực Thái Bình Dương.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống IUU trong các cuộc họp, làm việc có liên quan.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về các quy định pháp luật liên quan đến khai thác IUU.

6. Sở Tài chính

Bố trí đủ kinh phí cho các sở, ngành, địa phương liên quan để triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại kế hoạch này.

7. Sở Công Thương

Chủ động theo dõi sát tình hình, cung cấp thông tin và thường xuyên, kịp thời báo cáo về động thái của EC đối với tình hình Việt Nam triển khai các khuyến nghị, quy định của EC về khai thác IUU.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển.

9. UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch phối hp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai các nội dung theo kế hoạch này. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ tất cả các giải pháp để trước ngày 30/6/2018 phải chấm dứt tình trạng ngư dân đưa tàu cá đi khai thác trái nhép vùng biển nước ngoài.

10. Chế độ báo cáo

- Các sở, ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Ngày 15 hàng tháng, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản) danh sách các trường hợp vi phạm khai thác IUU; đồng thời công bố danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản), UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại kế hoạch này và tùy theo tình hình thực tế, các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết trình cấp thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau kịp thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh đđược hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (Lê V
ăn Sử);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Văn Sử
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp Cà Mau

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực