Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2016 thực hiện quyền tham gia của trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện quyền tham gia của trẻ em Thừa Thiên Huế 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM TNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg ngày 03/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016-2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quyền tham gia của trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

a) 100% các chính sách về trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện được tham vấn ý kiến của trẻ em.

b) 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em ở trong nhà trường và cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến của trẻ em.

c) Xây dựng 02 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em:

1.1. Truyền thông nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa sự cần thiết về quyền tham gia của trẻ em; Giúp cho trẻ chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc sống, trở thành chủ nhân tương lai của đt nước;

1.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học thông qua các phương tiện truyền thông sẵn có tại cộng đồng và thông qua các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi hoặc cung cấp các ấn phẩm truyền thông về các chương trình liên quan đến trẻ em;

1.3. Tập huấn nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyn trẻ em. Chú trọng đi tượng cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, giáo viên, cán bộ đoàn đội, cha mẹ và trẻ em;

1.4. Mở các lớp tập huấn phổ biến các kiến thức về quyền trẻ em, kỹ năng lắng nghe, chia sẻ ý kiến của trẻ em cho cha mẹ, thành viên trong gia đình.

2. Xây dựng, thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em:

2.1. Thành lập câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em, trên cơ sở tham gia tự nguyện của trẻ em, do trẻ em chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

2.2. Thành lập Hội đồng trẻ em, là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với đại diện Lãnh đạo các cấp về các vấn đề liên quan đến trẻ em ở địa phương.

2.3. Tổ chức diễn đàn trẻ em 01 năm 1 lần, để trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, hoặc để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề liên quan đến trẻ em.

2.4. Thăm dò ý kiến của trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phiếu hỏi, điện thoại, tổng đài tư vấn, internet và các hình thức phù hợp khác...

3. Định hướng và tổ chức các chương trình do trẻ em khởi xướng, là những đề xuất, sáng kiến của trẻ em nhằm giải quyết các nhu cầu của trẻ em, cộng đồng và xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp để thực hiện chương trình; khuyến khích các tổ chức cá nhân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức tham vấn lấy ý kiến của trẻ em bằng các hình thức phù hp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch Quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm: Ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước;

2. Hàng năm căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan đơn vị xây dựng kinh phí thực hiện, tổng hp chung dự toán của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Huy động các nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành đoàn thể và các địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Quyền tham gia của trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

- Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện/thành phố triển khai thực hiện kế hoạch quyền tham gia của trẻ em.

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, Pháp luật, Chính sách của Nhà nước về quyền tham gia của trẻ em;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội hướng dẫn và thực hiện kế hoạch thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

2. Sở Giáo dc và Đào to:

- Chủ trì, phối hợp với sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Tỉnh đoàn thực hiện bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách đoàn, đội trong trường học về việc xây dựng và áp dụng phương pháp giáo dục gắn liền với sự tham gia của trẻ em;

- Lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát trin của trẻ em.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu tổ chức các hoạt động tham gia của trẻ em. Tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí với các hình thức đa dạng, phong phú đồng thời lồng ghép giáo dục kỹ năng sống để thu hút trẻ em tham gia, nhằm hạn chế trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là hạn chế bạo lực đối với trẻ em.

- Giám sát về thời gian tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các thiết chế văn hóa cơ sở được quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ n hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí Trung tâm - Văn hóa, Thể thao xã; Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích.

5. Các sở, ngành cấp tỉnh: Trong quá trình xây dựng các chính sách, hoạt động liên quan đến trẻ em phải có hình thức tham vấn ý kiến trẻ em phù hợp và triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên khác, Hội bảo vệ quyền trẻ em, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai Kế hoạch thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về quyền tham gia của trẻ em phù hp với tình hình của địa phương, lồng ghép việc thực hiện với các chương trình khác trên địa bàn.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ vào Kế hoạch này các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện; chậm nhất trước ngày 25/11 hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện quyền tham gia của trẻ em thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, triển khai thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TB&XH;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các cơ quan có tên tại Mục IV;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2016
Ngày hiệu lực05/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện quyền tham gia của trẻ em Thừa Thiên Huế 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện quyền tham gia của trẻ em Thừa Thiên Huế 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành05/01/2016
        Ngày hiệu lực05/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện quyền tham gia của trẻ em Thừa Thiên Huế 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện quyền tham gia của trẻ em Thừa Thiên Huế 2016 2020

           • 05/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực