Văn bản khác 04/KH-UBND

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 80/STC-GCS ngày 15/01/2018;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có ý nghĩa lớn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; huy động, khai thác, sử dụng, tiết kiệm có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quản lý tài sản công chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân về vị trí, vai trò công tác quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về tài sản công đi vào nề nếp đúng pháp luật, khai thác và sử dụng tài sản công một cách hợp lý, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vai trò ý nghĩa của công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong tình hình hiện nay;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

a. Đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Trang thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố:

- Cơ quan chủ trì: Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 2 năm 2018.

b. Tổ chức tập huấn quán triệt, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật:

a. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2018.

b. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II hoặc Quý III năm 2018.

c. Xây dựng dự thảo Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, trình UBND tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nội dung và tiến độ theo yêu cầu. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP5.
Zh/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành25/01/2018
        Ngày hiệu lực25/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công Ninh Bình

            • 25/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực