Văn bản khác 05/KH-UBND

Kế hoạch 05/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” ngày 15 tháng 3 năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 05/KH-UBND hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam Cần Thơ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM” NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam,

Thực hiện Kế hoạch số 9701/KH-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 và Công văn số 10765/BCT-QLCT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017,

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” với chủ đề “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” trên địa bàn thành phố Cần Thơ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người dân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

b) Tăng cường nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng xã hội.

c) Nhằm tiếp tục vận động người dân hưởng ứng thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Đưa việc tổ chức kỷ niệm “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” trở thành sự kiện hàng năm, trang trọng và coi đó là điểm nhấn trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

2. Yêu cầu:

Chuẩn bị nội dung tuyên truyền về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 99/2011/NĐ-CP) Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 124/2015/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tuyên truyền:

a) Tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP Nghị định số 124/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” ngày 15 tháng 3.

b) Tuyên truyền, vận động bằng các hình thức phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu về sự kiện và công tác bảo vệ quyền của người tiêu dùng tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các tuyến đường chính của thành phố các quận, huyện nhằm tuyên truyền cổ động trực quan về “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” thời gian thực hiện từ ngày 09 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2017.

2. Nội dung tuyên truyền trên tờ rơi và băng rôn, cờ phướn:

a) Nội dung tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017:

- Treo băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu trên các tuyến phố và các địa điểm công cộng;

- Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương;

- Phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp địa phương tham gia các hoạt động vì người tiêu dùng,…

b) Khẩu hiệu:

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội;

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch và đúng pháp luật;

- Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật;

- Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân chủ động tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng là bảo vệ doanh nghiệp chân chính;

- 15 tháng 3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

- Người tiêu dùng có quyền được thông tin về hàng hóa, dịch vụ;

- Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường;

- Không tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường;

- Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng;

- Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 miễn phí cước cuộc gọi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương:

a) Sở Công Thương:

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền trên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố (các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP Nghị định 185/20013/NĐ-CP Nghị định số 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan);

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý kinh doanh chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố; các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia thực hiện Kế hoạch, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu và tờ rơi tuyên truyền tại các doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,…;

- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành, quận huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt để thực hiện.

b) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố:

- Tuyên truyền phổ biến về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP Nghị định số 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho mọi người tiêu dùng về các quyền của họ, tổ chức và giúp đỡ họ tự bảo vệ quyền lợi của mình, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về các kiến thức tiêu dùng cho hội viên và mọi người tiêu dùng.

- Tiếp nhận các khiếu nại của người tiêu dùng, tổ chức hòa giải theo yêu cầu và đúng quy định của pháp luật. Có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ người tiêu dùng phát hiện, tố cáo về những hành vi vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm của cơ quan nhà nước hay viên chức chịu trách nhiệm về bảo vệ người tiêu dùng.

- Đại diện cho người tiêu dùng khiếu nại, giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi được ủy nhiệm. Khi quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng bị xâm phạm thì trực tiếp hoặc thông qua đại diện của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo và cung cấp thông tin cho báo chí Trung ương và địa phương, Đài Truyền thanh các quận, huyện để thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Người tiêu dùng, cao điểm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) theo chủ đề năm 2017 “Doanh nghiệp vì Người tiêu dùng” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền nội dung kế hoạch, đảm bảo chính xác, hiệu quả thông tin tuyên truyền.

d) Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí để thực hiện.

đ) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo cấp phép về địa điểm treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn theo quy định.

e) Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu nhằm tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, có thể lựa chọn các hình thức tổ chức như treo băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu, tổ chức mít tinh, ...

g) Đề nghị Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền của người tiêu dùng và “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” đến Nhân dân thành phố.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các tổ chức xã hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam .

i) Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các quy định của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tham gia tài trợ cho các sự kiện liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Tổ chức các chương trình khuyến mại hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”.

2. Kinh phí thực hiện:

- Giao Sở Công Thương lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính có ý kiến, bố trí nguồn kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng.

3. Tiến độ thực hiện:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

20-25/02/2017

Dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính có ý kiến

Sở Công Thương

25/02-05/3/2017

Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí

Sở Tài Chính

05-09/3/2017

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền trên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ

- In ấn băng rôn, khẩu hiệu

- Chọn địa điểm treo băng rôn, khẩu hiệu

Sở Công Thương

09-12/3/2017

Cấp phép treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiểm tra, giám sát việc treo băng rôn, khẩu hiệu theo kế hoạch được duyệt

Sở Công Thương

12-20/3/2017

Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng và Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đài Truyền thanh quận, huyện

- Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;

- Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ;

- Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các tổ chức xã hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố

4. Báo cáo kết quả thực hiện:

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, doanh nghiệp và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Công Thương (gửi file theo địa chỉ phongqltm_soct@cantho.gov.vn) trước ngày 15 tháng 5 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới, khó khăn vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh thì Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan liên quan chủ động đề xuất gửi đến Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT TU, TT HĐND TP;
- TT UBMTTQ và các đoàn thể;
- Sở: CT, TC, VHTT&DL, TT&TT;
- Hiệp hội doanh nghiệp TPCT;
- Hội BVQLNTD TPCT;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình TPCT;
- Cổng thông tin điện tử TPCT;
- VP.UBND TP (3B);
- Lưu: VT. NNQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu05/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2017
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 05/KH-UBND hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam Cần Thơ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 05/KH-UBND hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam Cần Thơ 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu05/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Quang Hoài Nam
        Ngày ban hành10/01/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 05/KH-UBND hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam Cần Thơ 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 05/KH-UBND hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam Cần Thơ 2016

           • 10/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực