Văn bản khác 101/KH-UBND

Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về chủ động hội nhập quốc tế về kinh tế do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 thực hiện 09-NQ/TU chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TU NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA THÀNH ỦY VỀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (UBND thành phố) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số nêu trên, cụ thể như sau:

I. Quan điểm

- Công tác chỉ đạo và quản lý hội nhập quốc tế về kinh tế của thành phố phải đảm bảo thống nhất với các chính sách, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

- Hội nhập quốc tế về kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải hỗ trợ cho hội nhập quốc tế kinh tế; phấn đấu nâng cao vị trí kinh tế của thành phố so với các thành phố khác trong cả nước.

- Đảm bảo kinh tế phát triển trong thời kỳ hội nhập giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo công bằng; củng cố quốc phòng, an ninh trật tự, chính trị của địa phương.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

- Tái cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế thành phố bền vững; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn; từng bước thu hút các doanh nghiệp lớn, vốn đầu tư nước ngoài vào Cần Thơ; tăng cường liên kết hợp tác trong và ngoài nước.

- Xây dựng và củng cố các doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích các doanh nghiệp vận dụng khai thác có hiệu quả các lợi thế từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia để mở rộng thị trường; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ và nghiên cứu khởi nghiệp trong kinh doanh; xây dựng thương hiệu cho các ngành hàng xuất khẩu.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tận dụng tốt nguồn lực lao động.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5% - 8%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 08 - 10%/năm.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11%/năm (trong đó: thu thuế xuất nhập khẩu tăng bình quân 6%/năm). Tổng chi ngân sách địa phương tăng bình quân 14%.

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố được xếp trong nhóm 10 địa phương có chất lượng điều hành “tốt”.

III. Phân công nhiệm vụ thực hiện

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hội nhập quốc tế về kinh tế:

a) Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế về kinh tế của thành phố phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện và các tổ chức đoàn thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong điều kiện hội nhập quốc tế, nhằm thu hút sự đồng thuận của xã hội trong quá trình thực hiện, nâng cao nhận thức, nhận diện rõ thuận lợi và khó khăn trong quá trình hội nhập.

- Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin của đơn vị, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo về kinh tế, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trên trang điện tử thành phố để quần chúng nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện trong truy cập, tìm kiếm thông tin.

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Liên minh Hợp tác xã thành phố, UBND quận, huyện và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố:

- Tiếp tục trin khai thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền nội dung các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách; triển khai kịp thời các văn bản pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn theo Kế hoạch của thành phố.

- Cung cấp thông tin thị trường cho nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu; tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận các phản ánh của các hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động để có tham mưu lãnh đạo cấp trên giải pháp hỗ trợ.

2. Nâng cao nội lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND thành phố:

- Tăng cường thu hút đầu tư FDI, vận động ODA; chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn kinh tế lớn có công nghệ tiên tiến, hiện đại, có sản phẩm chủ lực, sức cạnh tranh cao.

- Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách theo định hướng của theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020.

- Tham mưu UBND thành phố giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

b) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp: cơ cấu lại giống, thực hiện quy hoạch phát triển một số vùng nuôi, trồng sản phẩm nông nghiệp sạch, có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường hợp tác với nước ngoài để chuyển giao công nghệ bảo quản sản phẩm nông nghiệp, phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

- Phối hợp triển khai thực hiện dự án xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp địa phương.

c) Giao Sở Công Thương:

- Triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài.

- Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính; hướng dẫn và là đầu mối để giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng. Thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước; tổ chức dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh.

- Vận hành hiệu quả hoạt động Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, thu hút được các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu.

d) Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách hỗ trợ cải tiến mẫu mã sản phẩm; đổi mới công nghệ, thiết bị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và khai thác tài sản trí tuệ.

- Tham mưu đơn giản hóa các thủ tục hành chính về hỗ trợ khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp.

đ) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ:

- Tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính của Chính phủ một cách linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương vay vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với các dự án tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ giải quyết hiệu quả vấn đề tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành, tăng khả năng cạnh tranh.

- Tham mưu các giải pháp đủ hấp dẫn doanh nghiệp tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ về đầu tư công nghệ và trang bị máy móc cho sản xuất kinh doanh.

e) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn thành phố theo hướng đa dạng hóa các kênh thông tin, khai thác lợi thế của hệ thống thông tin đại chúng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo đài trong việc cung cấp trao đổi thông tin hai chiều nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh về du lịch Cần Thơ đến bạn bè quốc tế.

- Tiếp tục công tác thu hút đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch còn thiếu (các dịch vụ vui chơi giải trí; khu mua sắm tập trung; các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp) bằng những chính sách ưu đãi hấp dẫn. Cần xác định rõ vai trò của doanh nghiệp là chủ đạo, sự tham gia của cộng đồng dân cư là then chốt trong phát triển du lịch, tạo sự liên kết giữa cộng đồng địa phương và các dịch vụ khác như: vận chuyển khách du lịch, lữ hành, lưu trú, điểm du lịch,... để phát triển du lịch bền vững.

3. Duy trì, đẩy mạnh và mở rộng quan hệ kinh tế với các nước:

a) Giao Sở Ngoại vụ

- Dựa trên các mối quan hệ với các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế, kêu gọi hợp tác đầu tư vào thành phố Cần Thơ, đặc biệt trên các lĩnh vực của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

- Tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả với các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như một số địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Philippines, Mỹ, Pháp...

- Tham mưu UBND thành phố thúc đẩy quan hệ, ký kết hợp tác với các địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, tập đoàn kinh tế... đưa các mối quan hệ này đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả, tạo sự đan xen, gắn kết lợi ích giữa thành phố với đối tác; học tập mô hình, kinh nghiệm phát triển của các địa phương nước ngoài, tập trung vào những địa phương có đặc điểm tương đồng với Cần Thơ.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đường lối đối ngoại, chiến lược hội nhập quốc tế về kinh tế của Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng vào các buổi làm việc với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá về thành phố.

b) Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ:

- Chủ trì tổ chức và quản lý hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại, xúc tiến mở rộng các thị trường mới; chủ động phối hợp với Bộ, ngành Trung ương thực hiện một số chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia; đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xúc tiến thương mại địa phương hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, tập trung vào các dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh, bảo quản và chế biến thực phẩm nông sản, thủy sản công nghệ cao; thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí, vật liệu xây dựng.

c) Giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ: lập kế hoạch quảng bá khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đến các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; chủ động đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ thẩm tra năng lực của các nhà đầu tư nước ngoài (đối với các dự án lớn nếu có); báo cáo UBND thành phố và đề xuất giải pháp thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất.

d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông: tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử, chuyên trang tiếng nước ngoài để quảng bá hình ảnh địa phương; chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Bản tin đối ngoại của thành phố và trang cung cấp thông tin đầu tư cho nhà đầu tư quốc tế bằng tiếng Anh, Nhật và Hàn Quốc...

đ) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp với các địa phương nước ngoài có ký kết hợp tác với thành phố thực hiện chương trình quảng bá du lịch; tham mưu giới thiệu du lịch địa phương trên các trang điện tử du lịch nổi tiếng thế giới; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quảng bá du lịch địa phương trên các kênh truyền hình nước ngoài.

e) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện trong việc chuẩn bị địa điểm, phối hợp thực hiện kịp tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, và tái định cư, tạo điều kiện sẵn sàng để triển khai các dự án đầu tư.

4. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu xây dựng Đề án tái cơ cấu đầu tư công, đa dạng hóa đầu tư công, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài: huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất, khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục - thể thao.

- Tăng cường kêu gọi đầu tư nâng cấp hệ thống bến bãi, cảng sông, cảng nội địa, trạm, kho trung chuyển hàng hóa, xăng dầu, hạ tầng bưu chính viễn thông, hạ tầng du lịch nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn vào thành phố.

- Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, sắp xếp lại doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng chương trình, đề án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thành phố phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh thông qua việc hỗ trợ tiếp cận vốn và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

c) Giao Sở Công Thương: phối hợp liên ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, quy hoạch công nghiệp và thương mại mang tính trọng điểm của thành phố, của vùng nhằm giúp kinh tế địa phương phát triển bền vững.

d) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tham mưu UBND thành phố tỷ lệ tăng đầu tư cho KHCN, nhất là đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển các sản phẩm chủ lực.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm định chất lượng hàng hóa, bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế để nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN, trang bị máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu quốc tế trong công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng hàng hóa.

- Phối hợp với các đơn vị, viện, trường và doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cho KHCN; tìm kiếm các công nghệ, thiết bị tiên tiến để ứng dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

đ) Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phát triển và thường xuyên nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống mạng, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế thành phố.

- Phối hợp các sở liên quan để đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, hòa nhập nhanh với tiến trình phát triển thương mại điện tử quốc tế.

- Phấn đấu đến năm 2030, thực hiện 100% một cửa điện tử đối với cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và cấp phép điện tử.

- Xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung.

e) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ:

Trong ngắn hạn:

- Đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng nợ xấu của một số Ngân hàng thương mại trên địa bàn trong thời gian qua.

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố chi trả các loại bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thông qua ngân hàng.

- Chỉ đạo thực hiện liên kết ba bên trong các hợp đồng vay: ngân hàng, doanh nghiệp và bảo hiểm, nhằm tối đa hóa khả năng chi trả, giảm thiểu rủi ro.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và có các biện pháp để cải tổ hoạt động của các tổ chức cho thuê tài chính ở địa phương.

Trong dài hạn:

- Đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Nâng cao năng lực giám sát thị trường tài chính cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm kịp thời đối phó với những biến động của dòng vốn, những ảnh hưởng lây lan từ khủng hoảng tài chính trên thế giới.

- Nghiên cứu, tham mưu chương trình cho vay trước đối với các dự án liên kết lớn đã phê duyệt, đang xúc tiến các thủ tục để tiếp nhận nguồn tài chính, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương và cải thiện đời sống nhân dân.

- Tham mưu cơ chế, xây dựng quy định, tiêu chuẩn cho phép doanh nghiệp vừa và nhỏ phát hành cổ phiếu/ trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu huy động vốn1.

- Tham mưu Trung ương bổ sung chức năng cho các Hiệp hội nghề nghiệp quyền thành lập tổ chức tài chính trên cơ sở cổ phần đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp (DN) thành viên, nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ kinh doanh cho DN.

g) Giao Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ:

Chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến, vận động, thu hút các dự án đầu tư công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao, có tiềm năng phát triển vào các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

h) Đề nghị Cục Thuế thành phố:

- Tiếp tục cải cách và nâng cao hiệu quả công tác thuế; đơn giản hóa thủ tục thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Phối hợp với Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về quản lý thuế xuất nhập khẩu.

i) Giao Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2030, từng bước đưa ngành dịch vụ logistics của thành phố hội nhập thị trường logistics quốc tế:

+ Phấn đấu về đường bộ: hoàn thành công tác mở rộng và nâng cấp kỹ thuật các dự án đường cao tốc, đường quốc lộ, các tuyến đường liên tỉnh qua Cần Thơ.

+ Phấn đấu về hàng không: tiếp tục nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, nâng cao năng lực vận tải hàng không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để mở nhiều tuyến bay quốc tế đến thành phố; phấn đấu tăng số lượng các tuyến đường bay nội địa giữa Cần Thơ với các địa phương có sân bay; lập kế hoạch làm việc với các hãng bay quốc tế để xúc tiến mở thêm các tuyến bay mới tới các địa phương nước ngoài; có chính sách ưu đãi hấp dẫn cho các công ty hàng không quốc tế khi mở đường bay quốc tế ở Cần Thơ.

+ Phấn đấu về đường biển và đường thủy nội địa: đầu tư xây dựng khu trung chuyển cho tàu có trọng tải lớn quốc tế; mở rộng và cải tạo hệ thống vận tải thủy, thông luồng tàu vận chuyển hàng hóa vào sông Hậu, nâng cấp cảng Cái Cui và phối hợp với các sở, ngành nhanh chóng triển khai dự án xây dựng khu logistics.

- Xây dựng Chiến lược thu hút vốn đầu tư cho các dự án PPP (BT, BTO, BOT), tranh thủ hỗ trợ từ nguồn vốn vay ODA và viện trợ của nước ngoài để nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt các cụm, khu công nghiệp với cảng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của thành phố và ĐBSCL.

k) Giao Sở Xây dựng:

- Tiếp tục triển khai các đề án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2030 theo hướng hiện đại hóa.

- Mở rộng hợp tác và học tập kinh nghiệm của các nước bạn trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

l) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghiên cứu Đề án, văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, thành lập và có cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch thành phố. Bước đầu, ngân sách thành phố hỗ trợ cho Quỹ và hàng năm được bổ sung từ nguồn thu lệ phí, phí dịch vụ du lịch, huy động đóng góp của doanh nghiệp, khách du lịch và các nguồn hợp pháp khác.

m) Giao Viện Kinh tế - Xã hội thành phố: tiếp tục tập trung nghiên cứu, theo dõi, phân tích tình hình kinh tế - xã hội, mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, các diễn biến trên thị trường trong và ngoài nước, để có các dự báo, cảnh báo sớm cho các cơ quan chuyên môn, các ngành nghề kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, tổn thất.

5. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế:

a) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu kinh nghiệm, trao đổi học thuật, cập nhật kiến thức tiên tiến, hiện đại, phục vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tranh thủ các nguồn vốn viện trợ, các chương trình, dự án,... đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho giáo dục từ các Bộ, ngành trung ương, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

- Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ theo hướng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hội nhập khu vực và quốc tế.

b) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý quy hoạch nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động; tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế tình hình thị trường lao động ở thành phố, nêu các điểm yếu, khó khăn hiện tại của cung cầu lao động, đề ra các giải pháp xử lý hiệu quả; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đào tạo đội ngũ lao động năng động, có chuyên môn cao, có khả năng tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tham gia cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế; quy hoạch đầu tư nâng cao năng lực hoạt động hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm, phát triển các cơ sở giao dịch việc làm ở nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện thực hiện tốt công tác quản lý xuất khẩu lao động và quản lý người lao động nước ngoài tại địa phương. Nâng cao chất lượng, số lượng lao động xuất khẩu, phát triển thị trường lao động mới, chú trọng thị trường có thu nhập cao và an toàn cho người lao động. Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, cơ sở sự nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch thông tin.

c) Giao Sở Nội vụ:

- Tham mưu thành phố xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công, từng bước nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng theo quy định, đảm bảo công chức được tuyển dụng phải có trình độ giao tiếp ngoại ngữ thành thạo.

- Phối hợp sở, ngành lập kế hoạch nâng cao trình độ ứng dụng ngoại ngữ của cán bộ trong công tác để phục vụ cho công tác hành chính thời kỳ hội nhập.

d) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ:

- Tăng cường chất lượng hoạt động, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho hệ thống và đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động kiểm toán, bao gồm kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền cho cán bộ, nhân viên ngân hàng trên địa bàn, đặc biệt là nhân viên có giao dịch trực tiếp với khách hàng.

đ) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Liên kết đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo điều kiện để cán bộ văn hóa cơ sở tham gia tập huấn chuyên môn thường xuyên, được tiếp cận, nghiên cứu tài liệu hướng dẫn công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Đào tạo và tuyển dụng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, các thuyết minh viên chuyên nghiệp, đạt yêu cầu cao về ngoại ngữ, có khả năng tổ chức sự kiện, tiếp đón các đoàn khách du lịch nước ngoài.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu lựa chọn doanh nghiệp làm mô hình mẫu, tạo điều kiện thúc đẩy trở thành “con chim đầu đàn”, nhằm tạo sự lan tỏa và dẫn dắt hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.

e) Giao Sở Ngoại vụ: phối hợp với Bộ Ngoại giao định kỳ hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và hợp tác quốc tế cho cán bộ, công chức ở địa phương, vận động xúc tiến đầu tư.

6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về kinh tế: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện:

- Tiến hành rà soát những văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND thành phố ban hành; phối hợp với Sở, ban ngành thành phố thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát và kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, loại bỏ những văn bản, các thủ tục hành chính không phù hợp với các cam kết quốc tế; đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hội nhập quốc tế cho nhân dân trên địa bàn; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, đấu thầu quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức, các hiệp hội và doanh nghiệp thành phố.

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng đội ngũ luật sư vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

7. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế:

a) Giao Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý thông tin số lượng lao động Cần Thơ hiện đang sinh sống, định cư nước ngoài; rà soát, tổng hợp thông tin về chuyên gia, trí thức kiều bào về nước làm việc, hợp tác đầu tư kinh doanh.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác bảo hộ công dân Cần Thơ ở nước ngoài; kịp thời tham mưu để can thiệp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho công dân của ta khi lao động, học tập tại nước ngoài.

b) Giao Công an thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các biện pháp và phương án xử lý tình huống an ninh chính trị, trật tự xã hội tại các khu vực có hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hiệu quả và đúng quy định của nhà nước; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; góp phần xây dựng môi trường thông thoáng, lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế của thành phố đạt hiệu quả.

- Tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và cư trú của công dân Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước và các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia; phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các dự án đầu tư nước ngoài tại thành phố, đảm bảo công tác an ninh đối ngoại, chủ động phòng, chống việc lợi dụng hội nhập quốc tế để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

c) Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện với lực lượng công an quận, huyện triển khai thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống; tiếp tục xây dựng một số công trình quốc phòng, công trình phòng thủ; kết hợp công tác quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế của vùng dân cư lân cận.

- Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh với các đối tác truyền thống, các nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, các nước thuộc khối ASEAN; trên cơ sở hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ chủ quản, tăng cường công tác trao đổi đoàn và hợp tác có chọn lọc một số lĩnh vực “phi truyền thống” như: chống khủng bố, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống dịch bệnh lớn. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa địa phương với các cơ quan và tổ chức đại diện quân sự nước ngoài tại Việt Nam, quảng bá hình ảnh và thể hiện truyền thống hữu nghị, hòa bình và đoàn kết quốc tế của quân đội nhân dân Việt Nam.

d) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ:

- Thường xuyên nhắc nhở, giám sát các ngân hàng thương mại có giao dịch thực hiện chuyển tiền quốc tế cần: tăng cường công tác an ninh trong công nghệ thông tin, mạng dữ liệu điện tử, sử dụng hệ thống phần mềm lọc và phân tích các giao dịch.

- Đảm bảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh trong kiểm tra, giám sát và báo cáo thông tin về các hoạt động giao dịch, thanh toán quốc tế, nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, tội phạm lừa đảo gian lận tài chính.

8. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hội nhập quốc tế về kinh tế:

a) Yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng tại các tổ chức chính trị - xã hội ở khu vực tư nhân và doanh nghiệp; nâng cao vai trò quản lý và hỗ trợ của công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm giúp đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác.

b) Giao Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo:

- Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế địa phương; không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; phối hợp triển khai có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, nhất là tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường vận động và thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để thực hiện tốt việc giảm nghèo và phát triển bền vững nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với các chương trình, đề án có liên quan; phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về nội dung Nghị quyết số 09- NQ/TU của Thành ủy.

2. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, đề cao vai trò chủ động của các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác được giao, trên cơ sở bảo đảm sự đồng bộ và chặt chẽ; báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 15/12 kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Công Thương (cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế về kinh tế thành phố) tổng hợp.

3. Sở Công Thương:

- Định kỳ hướng dẫn công tác sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; hàng năm tiếp nhận báo cáo tổng hợp, trình UBND thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các Sở, ban ngành thành phố và địa phương chủ động báo cáo và đề xuất ý kiến gửi về Sở Công Thương tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

 

 

Nơi nhận:
TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố (1ABDE);
- Các Sở, ban ngành thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ;
- Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP. UBND thành phố (2ABC,3BCE);
- Lưu: VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

 1 vì giải pháp vay ngân hàng hoặc hỗ trợ từ chính phủ không còn là giải pháp hữu hiệu duy nhất cho DNVVN.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu101/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2017
Ngày hiệu lực29/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 thực hiện 09-NQ/TU chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 thực hiện 09-NQ/TU chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu101/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Quang Hoài Nam
        Ngày ban hành29/06/2017
        Ngày hiệu lực29/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 thực hiện 09-NQ/TU chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 thực hiện 09-NQ/TU chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Cần Thơ

              • 29/06/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/06/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực