Văn bản khác 109/KH-BCĐ

Kế hoạch 109/KH-BCĐ triển khai thực hiện Quyết định Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017 do Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 109/KH-BCĐ 2017 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người Thanh Hóa


UBND TỈNH THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO 138
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-BCĐ

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI - 30/7” NĂM 2017

Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCĐ ngày 17/5/2017 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) về triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017. Ban Chỉ đạo 138 tnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CU

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” tạo sự chuyển biến bản về nhận thức, hành động của toàn xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn th, tchức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Các cấp, các ngành ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017 gn với việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tội phạm mua bán người; Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 02/01/2017 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng dân cư hưởng ng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017 với nhng nội dung ngn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong xã hội, với các khu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; “Chung tay phòng, chống mua bán người” và Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội”.

3. Phát động phong trào toàn dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm mua bán người gắn với thực hiện các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT”.

4. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên từng địa bàn, tập trung khắc phục nhng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất khu lao động, dịch vụ môi giới việc làm trên địa bàn, chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng các lĩnh vực này để thực hiện các hành vi liên quan đến tội phạm mua bán người.

5. Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, của nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi dụ dỗ, lừa gạt phụ n, trẻ em tại các địa bàn dân cư.

6. Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/7 đến 30/9/2017), tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới giáp Lào, đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý triệt để nhng nhóm, đường dây phạm tội mua bán người trên địa bàn.

7. Kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về với cộng đồng dân cư, nghiên cứu đề xuất, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách, quy định về tiếp nhận, hỗ trợ việc làm giúp đỡ những nạn nhân bị mua bán trvề hòa nhập với gia đình và cộng đồng dân cư nhanh chóng ổn định cuộc sống.

8. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tội phạm mua bán người; Kế hoạch số 135/KH-BCĐ ngày 17/5/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP về hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017; các nội dung hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017 gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 02/01/2017 của Ban Chỉ đạo 138 tnh về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017.

- Chủ trì phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh mở đt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng đy nhanh việc điều tra các vụ án mua bán người đang thụ lý, phối hợp vi Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân lựa chọn các vụ án điển hình tổ chức xét xử lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm mua bán người trong quần chúng nhân dân.

2. Bộ Ch huy Bộ đội Biên phòng tnh

- Chủ trì tiến hành khảo sát, điều tra bản số nạn nhân bị mua bán, các đường dây mua bán phụ nữ ở địa bàn 2 tuyến biên giới của tỉnh. Tổ chức lc lượng phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện bắt, xử lý các đối tượng mua bán người qua biên giới.

- Chủ động phối hợp với lực lượng Công an mở đợt cao điểm tập trung đu tranh, ngăn chặn, bt giữ, truy quét tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới và tiếp nhận, giải cứu nạn nhân bị mua bán trở về.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường đưa tin, phát sóng các chuyên mục, tin bài... tuyên về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch, kinh doanh dịch vụ tuyên truyền các nội dung liên quan đến phòng, chống mua bán người.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan trong công tác thu thập thông tin về các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị mua bán ra nước ngoài trở về để kịp thời hỗ trợ về vật chất, giải quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chỉ đạo các phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, thống kê số nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về để hỗ trợ, tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sc khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho sphụ n, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về.

- Duy trì các hoạt động mô hình điểm về truyền thông nâng cao nhận thức để phòng chống mua bán người, tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị buôn bán trở về.

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tăng cường t chc các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mua bán người thông qua các kênh truyền thông, hội nghị, cuộc họp, nói chuyện chuyên đề...tại cộng đồng dân cư, nhất là những địa bàn trong điểm có nguy cơ cao về tội phạm mua bán người; lồng ghép hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mua bán người với các hoạt động khác của Hội Phụ nữ các cấp.

Triển khai đến cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017.

7. Đề nghị Mặt trận T quốc tnh và các đoàn th chính trị - xã hội cấp tnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tnh

Tiếp tục phối hợp với lực lương Công an, Biên phòng và các ngành liên quan đy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người. Tiến hành xét xử lưu động, công khai các vụ án điểm về phạm tội mua bán người để tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác hưởng ng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017; tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo các lực lượng Công an, Biên phòng và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán người.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập dự toán kinh phí hàng năm trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Theo Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chng mua bán người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung của kế hoạch này, các ngành thành viên BCĐ 138 tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai nghiêm túc các giải pháp theo chức năng nhiệm vụ và phân công, phù hợp với tình hình thực tin ở địa phương.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tnh, BCĐ 138 tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo BCĐ138/CP của Chính phủ và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT BCĐ 38/CP (C42-BCA);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an t
nh; BCH Bộ đội BP tỉnh; VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các sở
, ban, ngành, đoàn th cp tỉnh;
- UBND các huyện, thị
xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Đăng Quyền

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/KH-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu109/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 109/KH-BCĐ 2017 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 109/KH-BCĐ 2017 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu109/KH-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 109/KH-BCĐ 2017 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 109/KH-BCĐ 2017 hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người Thanh Hóa

           • 30/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực