Văn bản khác 1090/KH-UBND

Kế hoạch 1090/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1090/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/KH-UBND

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; tăng cường năng lực và tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng) cho người khuyết tật; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 và Kế hoạch năm 2016 của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2016.

- Các hoạt động phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và lộ trình thời gian thực hiện.

- Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a) Hoạt động 1: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật theo các lĩnh vực pháp luật và theo các dạng khuyết tật (khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe nói, khuyết tật vận động...) để triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý có hiệu quả.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

b) Hoạt động 2: Tổ chức trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp cho các dạng tật (khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động...) tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (các xã, phường thị trấn nơi có người khuyết tật, tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật...), trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu, đảm bảo đạt 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III - IV năm 2016.

3. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a) Hoạt động 1: Tuyên truyền nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài phát thanh, truyền hình,...) tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (tổ chức chương trình gặp gỡ khách mời trên Đài phát thanh, truyền hình để nói chuyện chuyên đề, trao đổi về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; đăng tải thông tin nội dung một số vụ việc trợ giúp pháp lý điển hình cho người khuyết tật trên Báo, Đài phát thanh, truyền hình...).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chủ trì, phối hợp với Báo Hà Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

b) Hoạt động 2: Biên soạn và phát hành, đưa lên Cổng thông tin điện tcủa tỉnh sách hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, băng cát-xét, đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp vướng mắc pháp luật thường gặp của người khuyết tật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước căn cứ nhu cầu cụ thể của địa phương để biên soạn và phát hành các tài liệu có nội dung về các chính sách đặc thù đối với người khuyết tật ở địa phương.

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

c) Hoạt động 3: Hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt Bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý bảo đảm tại ít nhất 40% địa điểm được lắp đặt (trụ sở Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2016.

d) Hoạt động 4: Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề...).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành mình thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của các Chương trình, Đề án đề ra.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II - Quý IV năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

a) Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch này.

b) Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo quy định.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo về kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. Các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam; Báo Hà Nam và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tích cực phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện các nội dung được quy định tại mục II của Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục TGPL);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;
- Báo Hà Nam, Đài PT-TH Hà Nam;
- UBND các huyện, thành phố;
-
VPUB: LĐVP(3), VX, NC;
- Lưu: VT, NC (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1090/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1090/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2016
Ngày hiệu lực24/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1090/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1090/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1090/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nam 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1090/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành24/05/2016
        Ngày hiệu lực24/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1090/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nam 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1090/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nam 2016

           • 24/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực