Văn bản khác 1100/KH-UBND

Kế hoạch 1100/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1100/KH-UBND thực hiện Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR Bình Dương 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1100/KH-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (viết tắt là Đề án 452), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR); các quyền dân sự; chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

- Các hoạt động triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật khác đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

- Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Biên soạn và phát hành tờ gấp, tài liệu tóm tắt, tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

- Đối tượng cấp phát tài liệu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để các cơ quan, đơn vị cấp phát đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức) các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2017.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2017

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: Ngày pháp luật hàng tháng và Ngày 9/11/2017.

4. Tổ chức thực hiện một số tin, bài trên báo, đài, website, tạp chí tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự 2015 và tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, tạp chí ngành ở địa phương, trang thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: năm 2017.

5. Hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm theo Kế hoạch phát động của Bộ ngành Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

6. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

a) Lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Đề án 452 trong đợt kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở ban ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

b) Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: IV/2017

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Tổ chức biên soạn tờ gấp, phổ biến tài liệu tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

c) Sở Nội vụ

Tổ chức lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

d) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của ngành, của tỉnh và phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành mình và nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, lồng ghép trong tổ chức các hoạt động “Ngày pháp luật”.

e) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tquốc các cấp ở địa phương tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

g) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép việc phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động xét xử.

h) Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

Tổ chức triển khai Đề án 452 nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho Hội viên. Quan tâm, vận động luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia hỗ trợ hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho người dân.

i) Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương

Triển khai cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng.

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thành một mục riêng trong báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án 452 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án 452 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Cục Công tác phía nam (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Lg,V), Thùy;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1100/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1100/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2017
Ngày hiệu lực28/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1100/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1100/KH-UBND thực hiện Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR Bình Dương 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1100/KH-UBND thực hiện Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR Bình Dương 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1100/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành28/03/2017
        Ngày hiệu lực28/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1100/KH-UBND thực hiện Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR Bình Dương 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1100/KH-UBND thực hiện Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR Bình Dương 2017

           • 28/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực