Văn bản khác 1135/KH-UBND

Kế hoạch 1135/KH-UBND triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1135/KH-UBND 2021 triển khai Chương trình bơi an toàn trẻ em tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/KH-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh; Kế hoạch số 102/KH-BVHTTDL ngày 24/3/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc quản lý tổ chức các hoạt động bơi và phát triển phong trào tập luyện bơi và công tác phòng chống đuối nước từng bước giảm tai nạn đuối nước, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân và trẻ em tích cực tập luyện môn Bơi để phòng chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021 phải đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng của toàn dân và trẻ em tham gia học bơi.

Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

1. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em

- Đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong phạm vi toàn tỉnh.

- Triển khai kế hoạch thí điểm phổ cập bơi cho trẻ em; chọn thành phố Lai Châu làm điểm mô hình trẻ em toàn thành phố biết bơi, học sinh toàn trường biết bơi; xây dựng và nhân rộng mô hình trẻ em toàn xã hội biết bơi, học sinh toàn trường biết bơi.

- Tổ chức dạy bơi, các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

- Tổ chức các giải bơi, thi tuyên truyền viên, tìm hiểu về những kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện môn bơi trong nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình.

2. Phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước

- Ủy ban nhân dân các cấp dành quỹ đất và đầu tư xây dựng bể bơi ưu tiên tại các khu vực gần trường học, khu đông dân cư.

- Thống kê, đánh giá các thiết chế bơi, lặn, các cơ sở dạy bơi, bể bơi, hồ bơi, các điểm vui chơi, giải trí dưới nước; việc thực hiện các quy định vệ sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi, lặn.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi.

- Chỉ đạo các bể bơi có chế độ miễn, giảm thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em, học sinh phổ thông và dành ít nhất 30% thời gian hoạt động cho các trường học thực hiện chương trình dạy bơi cho học sinh.

- Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức dịch vụ bơi và việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia bơi, lặn.

3. Công tác tuyên truyền về Chương trình bơi an toàn và kỹ năng phòng chống đuối nước năm 2021

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

4. Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021

4.1. Quy mô, hình thức và thành phần

a. Quy mô

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em cấp tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, trường học, nơi có cơ sở hoạt động thể thao dưới nước tổ chức Lễ phát động.

b. Hình thức

Tùy vào tình hình, hoàn cảnh cụ thể tại các địa phương, phát huy tính chủ động sáng tạo lựa chọn hình thức tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện bơi, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, chương trình bảo đảm có các phần chính sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Lễ phát động.

- Lãnh đạo đơn vị, địa phương phát động phong trào tập luyện môn bơi phòng, chống tai nạn đuối nước.

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng: Tổ chức tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, các trò chơi vận động dưới nước...

c. Thành phần tham dự Lễ phát động

- Vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em thuộc các xã, phường, thị trấn, trường học trên phạm vi toàn tỉnh tham gia Lễ phát động.

- Nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn; bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động.

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể ở các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị…. đóng trên địa bàn tham dự Lễ phát động.

4.2. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ phát động

- Thời gian tổ chức: Vào dịp ngày quốc tế thiếu nhi 01/6/2021 (Thứ ba).

- Địa điểm: Tại các bể bơi hiện có trên phạm vi toàn tỉnh.

4.3. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, tranh ảnh, phát clip về kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa điểm tổ chức Lễ phát động. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân tham gia phòng, chống đuối nước trẻ em”, “Học bơi để phòng, chống đuối nước”, “Học bơi để nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực tầm vóc”; “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”; “Hưởng ứng Ngày hội bơi toàn quốc năm 2021”; “Cả nhà biết bơi”; “Toàn dân tích cực học bơi phòng, chống đuối nước”; “Học sinh toàn trường biết bơi”; “Trẻ em toàn xã biết bơi”;…

- Tuyên truyền về Lễ phát động và tình hình triển khai các hoạt động dạy bơi, học bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em trên các kênh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021 do ngân sách địa phương đảm bảo theo khả năng cân đối và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Là đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em quy mô cấp tỉnh năm 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021 trên địa bàn

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa của Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021 đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước. Tuyên truyền, vận động gia đình, trường học và toàn xã hội quan tâm tạo điều kiện cho trẻ em và cộng đồng tập luyện môn Bơi, các kỹ năng phòng chống đuối nước.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021. Bảo đảm các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Lễ phát động theo Kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Giáo dục, cơ sở giáo dục tích cực triển khai hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại nơi có nhiều sông, hồ, suối,...; cử giáo viên giáo dục thể chất tham gia các lớp tập huấn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Tổng cục TDTT tổ chức.

- Triển khai công tác dạy bơi cho học sinh với phương châm học sinh toàn trường, toàn tỉnh biết bơi.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em quy mô cấp tỉnh năm 2021.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Xây dựng và thực hiện cơ chế liên ngành về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình quan tâm, giám sát con em mình phòng, chống tai nạn đuối nước, đặc biệt tạo điều kiện đưa trẻ tham gia Lễ phát động và thường xuyên tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em quy mô cấp tỉnh năm 2021.

4. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021;

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em quy mô cấp tỉnh năm 2021.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão; phổ biến phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh và trẻ em cho người dân.

6. Sở Y tế

Bố trí cán bộ y tế, phương tiện kỹ thuật để phục vụ, đảm bảo an toàn sức khoẻ trong buổi Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em quy mô cấp tỉnh năm 2021. Chỉ đạo các cơ Sở Y tế phối hợp chăm sóc sức khỏe trẻ em tại các địa điểm tổ chức Lễ phát động trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021 phù hợp với thực tiễn của đại phương. Huy động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, đặc biệt là trẻ em thuộc các xã, phường, thị trấn, trường học trên địa bàn tham gia Lễ phát động.

- Tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo và có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão.

- Bố trí dành quỹ đất và đầu tư xây dựng bể bơi; xây dựng sân bãi, nhà tập thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí ưu tiên tại các khu vực gần trường học, khu đông dân cư.

- Thực hiện công tác tuyên truyền về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021.

- Bố trí ngân sách và các điều kiện cần thiết để triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021.

IV. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM

Kết thúc Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021, UBND các huyện, thành phố cần tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo, gửi UBND tỉnh (qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh cơ quan thường trực, trước ngày 05/11/2021 và theo địa chỉ thư công vụ: pqltdtt.sovhttdl@laichau.gov.vn).

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc trao đổi thông tin kịp thời về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục TDTT;
- Vụ Thể dục thể thao quần chúng;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1135/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1135/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2021
Ngày hiệu lực29/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(13/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1135/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1135/KH-UBND 2021 triển khai Chương trình bơi an toàn trẻ em tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1135/KH-UBND 2021 triển khai Chương trình bơi an toàn trẻ em tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1135/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành29/04/2021
        Ngày hiệu lực29/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (13/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1135/KH-UBND 2021 triển khai Chương trình bơi an toàn trẻ em tỉnh Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1135/KH-UBND 2021 triển khai Chương trình bơi an toàn trẻ em tỉnh Lai Châu

              • 29/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực