Văn bản khác 115/KH-UBND

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Trẻ em 2016 và Chỉ thị 18/CT-TTg về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trẻ em 18/CT-TTg chống xâm hại trẻ em Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRẺ EM 2016 VÀ CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM

Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Công văn số 1480/LĐTBXH-TE ngày 19/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Triển khai Luật Trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trẻ em trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai kịp thời các nội dung cơ bản của Luật Trẻ em và Nghị định Số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thi hành Luật Trẻ em phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

- Gắn việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật Trẻ em với Chỉ thị số 18/CT-TTg và công tác thanh tra, kiểm tra, chế độ thống kê báo cáo, sơ kết, tổng kết, trên cơ sở đó kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp đđẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thi hành Luật Trẻ em.

- Lồng ghép việc triển khai Luật Trẻ em và triển khai thực hiện các Luật, Bộ luật khác có liên quan đến trẻ em.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Quán triệt, phổ biến Luật Trẻ em, Nghị định, Chỉ thị

1.1. Tổ chức quán triệt triển khai thi hành Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

a) Tại cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2017.

b) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt.

Thời gian thực hiện: Xong trước quý III năm 2017.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Trẻ em tới các tầng lớp nhân dân, thực hiện nghiêm túc Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

Tăng cường đăng tải các bài viết, chuyên mục, phóng sự để tuyên truyền về Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các ngành và địa phương.

Bố trí thời gian hợp lý, thường xuyên phát sóng tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Trẻ em trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động Trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác Trẻ em trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp để kịp thời kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp với các quy định của Luật Trẻ em.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2017

3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan đến Luật Trẻ em

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

4. Thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Rà soát, thống kê đội ngũ làm công tác trẻ em ở các cấp

Rà soát, thống kê đội ngũ làm công tác trẻ em ở các cấp, xây dựng đề án bổ sung cán bộ cấp xã và cộng tác viên làm công tác trẻ em ở cơ sở, tăng cường nguồn lực, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên sâu về Trẻ em

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động trẻ em cho các cán bộ làm công tác trẻ em, cộng tác viên theo dõi công tác trẻ em ở cơ sở.

-Tập huấn công tác quản lý chuyên sâu về lĩnh vực Trẻ em cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến công tác trẻ em.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

7. Mt số hot đng khác

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá việc triển khai; sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với công tác triển khai thi hành Luật Trẻ em.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

III. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thi hành Luật Trẻ em được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em và tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ quản lý giáo viên và các em học sinh trong toàn ngành.

3. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Luật Trẻ em đảm bảo, chất lượng và hiệu quả.

4. Sở thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trẻ em.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ban, ngành ở địa phương; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Hội, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của mình làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện Luật đến hội viên, đoàn viên của mình; lồng ghép các chương trình, hoạt động để thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) để được hướng dẫn, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó CTUBND tỉnh;
- Cục Trẻ em- Bộ Lao động TB&XH;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NC, VX
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu115/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trẻ em 18/CT-TTg chống xâm hại trẻ em Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trẻ em 18/CT-TTg chống xâm hại trẻ em Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu115/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Tiến
        Ngày ban hành21/06/2017
        Ngày hiệu lực21/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trẻ em 18/CT-TTg chống xâm hại trẻ em Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 115/KH-UBND 2017 triển khai Luật Trẻ em 18/CT-TTg chống xâm hại trẻ em Yên Bái

           • 21/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực