Văn bản khác 1161/KH-BNN-TCLN

Kế hoạch 1161/KH-BNN-TCLN năm 2015 thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg về Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1161/KH-BNN-TCLN 2015 thực hiện 2242/QĐ-TTg quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên 2014 2020


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/KH-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2242/QĐ-TTG NGÀY 11/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC GỖ RỪNG TỰ NHIÊN GIAI ĐOẠN 2014-2020

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2013-2020, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định này; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện;

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực: khai thác bền vững rừng tự nhiên; khai thác tận dụng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; khai thác tận dụng, tận thu trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng; chính sách hưởng lợi từ rừng tự nhiên; chính sách đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tự nhiên, rừng trồng.

3. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định

a) Tổ chức hội nghị triển khai Quyết định với các thành phần: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các công ty lâm nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khai thác rừng tự nhiên năm 2012, thời gian dự kiến một (01) ngày tại Thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, trong Quý I/2015

b) Kiểm tra các công ty lâm nghiệp khi dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên để xác định khối lượng gỗ còn tồn (nếu có) và thực hiện các thủ tục dừng khai thác, tổ chức bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, thời gian Quý II/2015;

c) Trình Thủ tướng cho phép 2 công ty có phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt và được cấp chứng chỉ quốc tế về quản lý rừng bền vững khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, thời gian Quý I/2015.

d) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giải quyết hỗ trợ bảo vệ diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác, thời gian Quý IV/2015.

2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác, tận thu gỗ rừng tự nhiên

a) Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực khai thác rừng như: Nghị định số 23/2006/NĐ-CP; Quyết định 178/2001/QĐ-TTg; Quyết định 186/2006/QĐ-TTg; Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT thời gian Quý II/2015;

b) Xây dựng Nghị định về quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên dừng khai thác chính, thời gian tháng 12/2015;

c) Xây dựng, ban hành mới thông tư thay thế Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN về quy chế quản lý và đóng búa búa bài cây, búa kiểm lâm, thời gian Quý IV/2015;

(chi tiết từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện theo phụ lục kế hoạch đính kèm)

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tổng cục Lâm nghiệp

a) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế hưởng lợi, chính sách đầu tư tài chính trong lâm nghiệp;

b) Xây dựng, triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết các mô hình về nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ; phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp;

c) Hướng dẫn các địa phương kiểm tra các công ty lâm nghiệp khi dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên để xác định khối lượng gỗ còn tồn (nếu có) và thực hiện các thủ tục dừng khai thác, tổ chức bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn triển khai thông tư hướng dẫn xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ;

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, trình lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Vụ Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách hỗ trợ bảo vệ diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác và chi phí thường xuyên hàng năm cho công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong phạm vi cả nước trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

3. Vụ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan cân đối nguồn kinh phí thực hiện Đề án.

4. Vụ Pháp chế: Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực khai thác, tận thu gỗ rừng tự nhiên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Đề án, phát hiện những khó khăn vướng mắc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ theo định kỳ quý, năm./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH

Triển khai Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020

(Ban hành kèm theo Công văn số 1161/KH-BNN-TCLN ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung thực hiện Đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Nội dung cần đạt được

Thời gian thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định

 

 

 

 

a

Tổ chức hội nghị triển khai Quyết định và tuyên truyền về chủ trương tạm dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên để người dân và chủ rừng biết thực hiện

Tng cục Lâm nghiệp

Văn phòng Bộ

Triển khai nội dung Đề án đến các đối tượng chịu tác động

 

b

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án của các công ty phải dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh

 

 

 

c

Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép 2 công ty có phương án quản lý rừng bền vững và được cấp chứng chỉ quốc tế về quản lý rừng bền vững khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Tng cục Lâm nghiệp

- Sở NN&PTNT Quảng Bình;

- Sở NN&PTNT Kon Tum.

Có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch khai thác chính gỗ rừng tự nhiên năm 2015 cho 2 công ty

 

d

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giải quyết hỗ trợ bảo vệ diện tích rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Kế hoạch

 

 

2

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác, tận thu gỗ rừng tự nhiên

 

 

 

 

a

Rà soát Nghị định số 23/2006/NĐ-CP; Quyết định 178/2001/QĐ-TTg; Quyết định 186/2006/QĐ-TTg; Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tng cục Lâm nghiệp

Vụ Pháp chế

Có đề xuất sửa đổi, bổ sung các vấn đề không còn phù hợp

 

b

Xây dựng Nghị định về quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên dừng khai thác chính

Tng cục Lâm nghiệp

Vụ Pháp chế

Nghị định được ban hành

 

c

Xây dựng trình ban hành thông tư thay thế Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN về quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm

Tng cục Lâm nghiệp

Vụ Pháp chế

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1161/KH-BNN-TCLN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1161/KH-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2015
Ngày hiệu lực29/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1161/KH-BNN-TCLN

Lược đồ Kế hoạch 1161/KH-BNN-TCLN 2015 thực hiện 2242/QĐ-TTg quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên 2014 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1161/KH-BNN-TCLN 2015 thực hiện 2242/QĐ-TTg quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên 2014 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1161/KH-BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành29/01/2015
        Ngày hiệu lực29/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 1161/KH-BNN-TCLN 2015 thực hiện 2242/QĐ-TTg quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên 2014 2020

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1161/KH-BNN-TCLN 2015 thực hiện 2242/QĐ-TTg quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên 2014 2020

         • 29/01/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực