Văn bản khác 119/KH-UBND

Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về phòng ngừa, đấu tranh với hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 phòng ngừa hành vi xâm phạm sở hữu tài sản của du khách Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/KH-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI CÁC HÀNH VI ĐEO BÁM, CHÈO KÉO KHÁCH, XÂM PHẠM SỞ HỮU TÀI SẢN CỦA DU KHÁCH TẠI CÁC ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND Thành phố về “tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại các địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi đeo bám, chèo kéo, xâm phạm sở hữu của du khách, tập trung ngăn chặn không để các ổ nhóm đối tượng hình sự hoạt động phạm ti công khai, lộng hành, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài đến tham quan, du lịch trên địa bàn Thủ đô.

2. Tăng cường công tác phối hp gia các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật... để người dân, du khách chủ động phòng ngừa, tạo ý thức tự bảo vệ, giữ gìn tài sản của mình. Đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại các điểm du lịch.

3. Nâng cao hiu quả công tác phát hin, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm tài sản sở hữu của du khách, không để tái diễn tại các địa bàn công cộng, các điểm du lịch... nhằm tạo môi trường du lịch an toàn, lịch sự và hài lòng của du khách đến Thành phố tham quan, du lịch.

4. Nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên phục vụ tại các cơ sở, địa điểm du lịch trên địa bàn Thành phố trong công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho du khách chủ động phòng ngừa.

5. Việc thực hiện Kế hoạch gắn liền với việc thực hiện các chuyên đề, kế hoạch phòng, chống tội phạm khác trên địa bàn Thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN

1. Đối tượng tuyên truyền phòng ngừa

- Du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch trên địa bàn Thủ đô.

- Công ty du lịch, chủ cơ sở lưu trú, kinh doanh vận tải, dịch vụ, ăn uống tại các địa điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.

2. Đối tượng đấu tranh

- Các đối tượng có hành vi đeo bám, chèo kéo khách, gồm: ăn xin biến tướng; bán hàng rong; đánh giầy; lái xe ôm, lái xe taxi dù, đạp xích lô...

- Đối tượng có biểu hiện lôi kéo, bảo kê, dẫn dắt người ăn xin, người ăn xin biến tướng, người bán hàng rong.

- Các ổ nhóm, đối tượng hình sự hoạt động phạm tội xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại các điểm du lịch, như: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

3. Địa bàn: Tập trung vào các điểm du lịch: danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, đình, đền, chùa, phủ, viện bảo tàng, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng...

III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức điều tra cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách xác định, đánh giá toàn diện các điểm du lịch hiện có trên địa bàn Thành phố; tập trung vào các điểm du lịch lớn, điểm du lch có tình trạng đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong toàn xã hội, mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật của Nhà nước, nhất là các công ty du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú, hiệu quả đối với tất cả du khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn Thủ đô nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng ngừa.

3. Tổ chức, rà soát, xác định, thống kê lên danh sách các đối tượng chuyên nghiệp, thường xuyên có mặt tại các điểm du lịch thực hiện hành vi đeo bám, chèo kéo, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách để có biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

4. Thành lập các đường dây nóng, nơi tiếp nhận các tin báo về hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại các điểm du lịch để kịp thời bắt giữ, xử lý các đối tượng. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đeo bám, chèo kéo và xâm phạm sở hữu của du khách. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan về quản lý người bán hàng rong trên địa bàn Thành phố.

5. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra công tác bố trí lực lượng đảm bảo ANTT tại các điểm du lịch trên địa bàn nhằm phát hiện các hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách diễn ra công khai, thường xuyên trên địa bàn mà không được ngăn chặn, xử lý, có biểu hiện bao che, làm ngơ cho đối tượng hoạt động; xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể phụ trách địa bàn.

6. Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra xác minh, khám phá các vụ án, bắt giữ các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh.

7. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, đu tranh với các hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu của du khách tại các địa điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Thành phố

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, biện pháp đã đề ra; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ để nhân dân tích cực, tự giác tham gia đấu tranh, phòng, chống các hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại các địa điểm du lịch.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 79/KH-CAHN-PV11 ngày 03/4/2014 của Công an Thành phố về tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn công cộng.

- Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm thường xy ra hiện tượng đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu của du khách (trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…)

- Lập danh sách số đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội xâm phạm sở hữu tài sản của du khách và có biểu hiện lôi kéo, bảo kê, dẫn dắt người ăn xin, người ăn xin biến tướng, người bán hàng rong... mở hồ sơ quản lý, theo dõi theo quy định. Đấu tranh, triệt phá các nhóm, đối tượng hình sự hoạt động chuyên nghiệp, lưu động tại các địa bàn công cộng, các địa điểm du lịch.

- Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp đưa một số vụ án điển hình về xâm phạm sở hữu tài sản của khách du lịch xét xử công khai và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật đối với các đối tượng có hành vi đeo bám, chèo kéo, ép buộc khách du lịch tại các điểm du lịch để phục vụ công tác răn đe, phòng ngừa tội phạm.

2. Sở Du lịch

- Phối hợp với các ngành có liên quan điều tra cơ bản các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố. Chủ động nắm thông tin, phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực du lịch liên quan đến các ngành, kịp thời thông tin cho các ngành, các cấp, các địa phương để phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh hướng dẫn, giúp đỡ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng người làm du lịch làm tốt công tác giữ gìn môi trường du lịch của Thủ đô.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, đề nghị cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở, cụ thể:

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục người dân chấp hành pháp luật và thực thi pháp luật nhằm phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Thực hiện các tin, bài, phóng sự về những hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại các điểm du lịch để cơ quan chức năng, chủ các cơ sở lưu trú, kinh doanh vận tải, dịch vụ ăn uống, du khách, người dân biết phòng ngừa ngăn chặn, không vi phạm.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tham mưu UBND Thành phố quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ Hội truyền thống, các tín ngưỡng gắn với di tích lịch sử, quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn tổ chức các lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, xã hội. Từ đó phát huy bản sắc văn hóa người Việt và phát triển mô hình du lịch trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Tư pháp

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập của pháp luật, nhất là các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh có điều kiện, các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự... bảo đảm chế tài đầy đủ, nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với các hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu của du khách tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thực hiện tốt công tác tham mưu UBND Thành phố trong quản lý Nhà nước về lao động, việc làm, dạy nghề, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, cụ thể:

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ việc làm, nhất là đối với các đối tượng yếu thế trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách dành cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng và các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác tập trung người lang thang trên địa bàn Thành phố đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, không để các đối tượng có biểu hiện lôi kéo, bảo kê, dẫn dắt lợi dụng người lang thang đi ăn xin hoặc ăn xin biến tướng, bán hàng rong tại các điểm du lịch.

7. Sở Ni v

Phối hợp các đơn vị chức năng, cơ quan thông tấn, báo đài thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những thành tích, kết quả đạt được trong quá trình triển khai nhiệm vụ; những gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích…; kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân Thành phố

- Tăng cường phối hợp với Công an Thành phố thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Tiến hành xét xử công khai một số vụ án điển hình nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.

- Thống nhất đường lối xử lý và hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm phạm sở hữu tài sản của khách du lịch nước ngoài có khó khăn, vướng mắc.

9. Các Sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

10. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho du khách biết phương thức, thủ đoạn của các đối tượng có hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách; các chủ trương, chính sách và quy định pháp lut có liên quan về quản lý người bán hàng rong trên địa bàn.

- Chỉ đạo lực lượng cấp cơ sở thường xuyên tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý các đối tượng có hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách.

- Phối hợp các ngành chức năng thực hiện hiệu quả công tác tập trung người lang thang trên địa bàn Thành phố đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, không để các đối tượng có biểu hiện lôi kéo, bảo kê, dẫn dắt lợi dụng người lang thang đi ăn xin hoặc ăn xin biến tướng, bán hàng rong tại các đim du lịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gi về Công an Thành phố (qua Phòng Cảnh sát Hình sự - s 7, Thiền Quang, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 30/5/2019 để tổng hợp theo dõi.

- Kết quả điều tra cơ bản theo từng ngành, từng lĩnh vực gửi về Công an Thành phố (qua Phòng Cảnh sát Hình sự - số 7, Thiền Quang, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo: định kỳ 6 tháng (trước 25/5) và 01 năm (trước 25/12), gửi Công an Thành phố (qua Phòng Cảnh sát Hình sự - s 7, Thiền Quang, Hoàn Kiếm, Ha Nội) để tổng hợp chung.

2. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch; Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- V
01, C02 - Bộ Công an;
- Các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo: HNM, KTĐT, ANT
Đ,
Phân xã HN, Đài PT&TH HN;
- VPUB: CVP, các PCVP; phòng: NC, KGVX TKBT;
- CATP (PV01-Đ3, PC02-Đ1);
- Lưu: VT, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu119/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 phòng ngừa hành vi xâm phạm sở hữu tài sản của du khách Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 phòng ngừa hành vi xâm phạm sở hữu tài sản của du khách Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu119/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 phòng ngừa hành vi xâm phạm sở hữu tài sản của du khách Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 119/KH-UBND 2019 phòng ngừa hành vi xâm phạm sở hữu tài sản của du khách Hà Nội

              • 29/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực