Văn bản khác 1191/KH-UBND

Kế hoạch 1191/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1191/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/KH-UBND

Điện Biên, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐNH TƯ PHÁP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"; UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục đi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 258 trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, phục vụ tốt yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Tạo chuyển biến sâu sắc, thống nhất cao về nhận thức của Lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng và giải quyết yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

- Đảm bảo cơ chế thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành ttụng vi các cơ quan quản lý giám định tư pháp trong tổ chức, hoạt động và quản lý giám đnh tư pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giám định tư pháp.

- Phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, có cơ chế khuyến khích, ưu đãi, đẩy mạnh xã hội hóa giám đnh tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ năng lực giám định viên tư pháp, người làm công tác giám định, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và chính sách cho đội ngũ giám định viên tư pháp của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 258 của tỉnh và trách nhiệm của Lãnh đạo các Sở, ngành tham gia Ban Chỉ đạo.

2. Yêu cầu

Các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Đề án; xây dựng đội ngũ người giám định tư pháp có trình độ chuyên môn, kiến thức pháp lý cần thiết; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện cho các tổ chức giám định tư pháp hoạt động hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện chế định giám định tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp

Nội dung: Rà soát, đánh giá các quy định hiện hành về giám định tư pháp; góp ý hoàn thiện quy định về quy chuẩn chuyên môn, quy trình giám định trong các lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Thực hiện xã hội hóa giám định tư pháp:

Nội dung: Nghiên cứu, xây dựng cơ chế để thu hút nguồn lực vào hoạt động xã hội hóa giám định tư pháp; vận động những người có đủ điều kiện và nguyện vọng thành lập các Văn phòng giám định tư pháp trong các lĩnh vực còn thiếu.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2020, phấn đấu thành lập từ 01 đến 02 Văn phòng giám định tư pháp.

c) Tăng cường đội ngũ người giám định tư pháp, thu hút các chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp:

Nội dung: Rà soát, củng cố lực lượng giám định tư pháp để lựa chọn người đủ tiêu chuẩn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thu hút và lựa chọn chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực tham gia vào hoạt động giám định.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành trong phạm vi lĩnh vực quản lý của mình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Nâng cao trình độ, năng lực của người giám định tư pháp

Nội dung: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho giám định viên tư pháp theo thẩm quyền.

a) Đào đạo kiến thức pháp luật chung về giám định tư pháp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có giám định viên tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giám định viên:

- Cơ quan chủ trì : Các Sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định tư pháp

Nội dung: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh; đảm bảo trang thiết bị, phương tiện tại các Sở, ngành. Tham mưu việc cấp đất xây trụ sở làm việc riêng đối với trung tâm giám định pháp y thuộc Sở y tế và Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Điện Biên

- Cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Y tế; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

6. Chế độ báo cáo hoạt động giám định tư pháp

Nội dung: Thường xuyên rà soát quy định của pháp luật, hướng dẫn chế độ báo cáo, thời hạn báo cáo, mẫu báo cáo định kỳ (nếu cần) đthống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo; các cơ quan tiến hành ttụng và các tổ chức giám định tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giám định tư pháp

Nội dung: Kiểm tra công tác giám định tư pháp tại các Sở, ngành và các tổ chức giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Sở Y tế; các cơ quan, đơn vị có liên

- Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc đột xuất theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm và nguồn huy động tài trợ khác (nếu có). Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ được giao, tng hp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Điện Biên

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các Sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp;

- Sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” của tỉnh Điện Biên.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Chủ trì, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh; phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về giám định tư pháp;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế để thu hút và lựa chọn các chuyên gia, tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện tham gia vào hoạt động giám định tư pháp; đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp; đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh; yêu cầu tổ chức giám định tư pháp, các giám định viên tư pháp và các Sở, ngành báo cáo tình nh tổ chức, hoạt động giám định tư pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giao.

3. Trách nhiệm của các Sở, ngành quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp

- Phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch;

- Rà soát, xây dựng phương án kiện toàn, tăng cường đội ngũ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực mình quản lý;

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế để thu hút các chuyên gia, tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện trong lĩnh vực mình quản lý tham gia vào hoạt động giám định;

- Tạo điều kiện về tổ chức, trụ sở, phương tiện và trang thiết bị để các giám định viên thuộc đơn vị mình thực hiện tốt công tác giám định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giám định tư pháp; kiến thức pháp luật cho các giám định viên thuộc lĩnh vực quản lý.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp từ nguồn ngân sách của tỉnh.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, các tổ chức giám định tư pháp trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp, chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp theo quy định pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Điện Biên". UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1191/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1191/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1191/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1191/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1191/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1191/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành10/05/2018
        Ngày hiệu lực10/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1191/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Điện Biên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1191/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Điện Biên

             • 10/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực