Văn bản khác 12258/KH-UBND

Kế hoạch 12258/KH-UBND năm 2017 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12258/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Khánh Hòa 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12258/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt đng thông tin đi ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kế hoạch s 63-KH/TU ngày 24/10/2017 của Tỉnh ủy công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2017 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu:

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhân dân.

- Công tác thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa, cũng như tiềm năng hợp tác, phát triển đầu tư, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh đến người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ và phối hợp của các sở, ban ngành, địa phương nhằm góp phần thực hiện tt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng, tổ chức và cá nhân trong công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Rà soát toàn bộ văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương về công tác thông tin đối ngoại, trên cơ sở đó, chủ động điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Trường hợp có xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm, các cơ quan, địa phương, đơn vị phải lấy ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông trước khi phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

- Trong năm 2018, tập trung tham mưu sửa đổi Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, được ban hành kèm theo Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Thực hiện việc bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu triển khai hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 11789/UBND-KGVX ngày 11/12/2017.

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyn, thxã, thành phố; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương lớn về công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”, các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, nhất là tập trung tuyên truyền về quan điểm, lập trường, đường lối đối ngoại của nước ta đối với vn đhợp tác, hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước.

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; kết quả thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; kết quả thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, 3 vùng kinh tế trọng điểm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức phong phú, phù hợp nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai qun đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nêu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề Biển Đông; đồng thời tập trung tuyên truyền xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

- Quảng bá hình ảnh, con người Khánh Hòa, cũng như tiềm năng hợp tác phát triển đầu tư, du lịch, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh đến người dân trong và ngoài nước.

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước; các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2018.

- Tạo điều kiện và chủ động trong việc tiếp xúc, thông báo với các cơ quan đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh giúp họ hiu rõ thực chất tình hình, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế; khách du lịch quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa.

- Tăng cường hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tng hợp dư luận báo chí, dự báo tình hình, chủ động định hướng dư luận, góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lch nh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh; tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiu bào ta ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh Khánh Hòa.

5. Các hoạt động triển cụ thể:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Thời gian

1.

Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II

2.

Tổ chức triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam" năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II

3.

Tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý III

4.

Duy trì hoạt động của Cng Thông tin điện tử tỉnh, thường xuyên cập nhật tin, bài trên trang tiếng Anh, tiếng Nga

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên trong năm

5.

Tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Thưng xuyên trong năm

6.

Biên soạn và phát hành các loại ấn phẩm nhằm giới thiu, quảng bá về Khánh Hòa

Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

Quý II

7.

Thực hiện các ấn phẩm, phim, ảnh, phóng sự giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh sản phẩm, môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II

8.

Cung cấp thông tin giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thông tin giải thích, làm rõ để đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên trong năm

9.

Tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip quốc tế đến khảo sát, trải nghiệm, học tập sản phẩm du lịch của tỉnh

Sở Du lịch

Thường xuyên trong năm

10.

Cung cấp thông tin, dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh để cập nhật vào hệ thống dữ liệu của tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên trong năm

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

- Biên soạn và phát hành các sản phẩm thông tin đối ngoại giới thiệu về địa phương bằng nhiều ngôn ngữ thông dụng như: Tiếng Việt, tiếng Anh..., gồm: Sách giới thiệu về Khánh Hòa, đĩa DVD, tập san chuyên đề thông tin đối ngoại, tập sách ảnh về làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, ẩm thực, panô, tờ rơi, tờ gấp, các sản phẩm quà tặng có in biểu tượng của tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên nước ngoài và kiều bào đến tham quan, tìm hiểu và đưa tin về tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan truyền thông thực hiện các chương trình thông tin đối ngoại, quảng bá về Nha Trang - Khánh Hòa.

- Giới thiệu, quảng bá về Nha Trang - Khánh Hòa thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao với nước ngoài như: Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của địa phương Khánh Hòa đưa ra nước ngoài biểu diễn tại các nước có mối quan hệ hợp tác; thông qua các hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại, du lịch,... trong và ngoài nước để giới thiệu, thu hút sự quan tâm của nhân dân các nước đối với tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trưng Sa của Việt Nam" năm 2018 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập, giao lưu, thông tin tác nghiệp với các nước trong khu vực nhằm học hỏi kinh nghiệm, hợp tác thông tin và quảng bá hình ảnh của tỉnh.

- Tổ chức các triển lãm, hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế, các sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, biển đảo Khánh Hòa.

- Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở, các cuộc họp, hội nghị tại địa phương.

- Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: Panô, áp phích, khẩu hiệu trưng bày; chú trọng khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa tại cơ sở.

- Thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố bng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng dự toán được bố trí đầu năm 2018 để thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nưc về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; chủ trì theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này, tổng hợp kết quả hoạt động thông tin đối ngoại báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

- Định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác qun lý thông tin, an ninh thông tin, bảo mật thông tin theo quy định.

- Chủ trì, tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của BThông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với quy trình lưu trữ hệ thống dữ liệu.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiu quả công tác thông tin đối ngoi của ngành thông tin và truyền thông” trên địa bàn tỉnh.

2. S Ngoại vụ

- Cung cấp thông tin về hoạt động đối ngoại của tỉnh Khánh Hòa cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự sự kiện tại tỉnh và người Việt Nam ở nước ngoài, giúp họ hiểu rõ về tình hình kinh tế - xã hội, thành tựu chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, hn chế tác động của những thông tin tiêu cực, luận điệu xuyên tạc của các tổ chức cc đoan, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của kiều bào và cộng đồng quốc tế.

- Cập nhật tin, bài song ngữ trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vnhằm thông tin và quảng bá các hoạt động đối ngoại, tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, quản lý chặt chẽ hoạt động của phóng viên nước ngoài hoạt động tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, tranh thủ nguồn lực này để đưa tin, giới thiệu ra bạn bè quốc tế.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động chuyên đề về văn hóa, thể thao (triển lãm, biểu diễn nghệ thuật...); tuyên truyền trực quan quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa và các sự kiện lớn của đất nước, tỉnh.

4. Sở Du lịch

Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ để cung cấp thông tin liên quan đến tình hình du lịch tỉnh Khánh Hòa nhằm phục vụ cho việc đón tiếp các đoàn khách đến thăm tỉnh cũng như việc cử các đoàn công tác của tỉnh đi nước ngoài; tổ chức hoạt động xúc tiến về du lịch.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cung cấp tài liệu, ấn phẩm giới thiệu tổng quan về tỉnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ thương mại, buổi làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh với Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước.

- Cung cấp thông tin kịp thời cho Sở Ngoại vụ để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục dự án đầu tư của tỉnh khi có các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đi nước ngoài.

- Liên kết cộng tác với các cơ quan truyền thông (báo, đài, tạp chí,...) thực hiện các chuyên đề thông qua bài viết, ấn phẩm, phim, ảnh, phóng sự, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh sản phẩm, môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh nhằm đẩy mạnh thông tin về hình ảnh của tỉnh đến các đối tác, các nhà đầu tư ngoài nước.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, quảng bá dự án và kêu gọi đầu tư vào tỉnh; định kỳ cung cấp thông tin về xúc tiến đầu tư đến doanh nghiệp nước ngoài.

6. Sở Tài chính.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí cho các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018.

7. Các s, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại Phụ lục của Kế hoạch và bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Chủ động tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đi ngoại, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế cho các đối tượng thuộc thẩm quyền, theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định hiện hành; phản bác các thông tin, luận điệu sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo.

9. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Thực hiện tốt chức năng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Phối hợp trong việc theo dõi, thực hiện phản bác các thông tin, lun điều sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

10. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

- Tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Quảng bá hình ảnh tỉnh Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

- Phối hợp trong việc thực hiện phản bác các thông tin, luận điệu sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

11. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa

- Cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động đối ngoại nhân dân cho các đoàn khách và bạn bè quốc tế nhân dịp diễn ra các hoạt động, sự kiện của Liên hiệp và của tỉnh.

- Thường xuyên giới thiệu cho bạn bè quốc tế những nét đẹp về đất nước quê hương và con người Khánh Hòa, tiềm năng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư trên Trang thông tin điện tcủa Liên hiệp.

- Phản ánh đầy đủ các hoạt động của các Hội hữu nghị thành viên, kịp thời nêu gương các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

12. Đ nghỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin đối ngoại Nhân dân.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- BCĐ công tác thông t
in đối ngoại tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tà
i

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12258/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12258/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12258/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 12258/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Khánh Hòa 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12258/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Khánh Hòa 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12258/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 12258/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Khánh Hòa 2018

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12258/KH-UBND 2017 hoạt động thông tin đối ngoại Khánh Hòa 2018

           • 22/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực