Văn bản khác 123/KH-UBND

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cưng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chn chỉnh hoạt động quảng cáo; Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tưng Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị tới các cơ quan, tổ chức nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tchức, cá nhân về hoạt động quảng cáo.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động quảng cáo.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo.

2. Yêu cầu: Bám sát các nội dung của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về các quy định của Luật Quảng cáo. Đặc biệt là nội dung quy định về biển hiệu (Điều 34); Các quy định về thể hiện chữ viết trên bin hiệu (Điều 18); Việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bin hiệu, bảng quảng cáo; Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử (Điều 23)... theo quy định của Luật Quảng cáo. Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong địa bàn tháo dỡ các bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, rà soát, nhắc nhở, xử phạt, tháo dcác vi phạm của Luật Quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, trên hệ thng mạng và quảng cáo tích hp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; biển hiệu, bảng quảng cáo (không đúng nội dung, kích thước, không đúng vị trí, không có sự chp thuận của các cơ quan chức năng hoặc vượt s lượng cho phép, quá thời hạn không tháo dỡ); các hành vi quảng cáo rao vặt, treo dán trái phép các loại áp - phích trên gốc cây, trụ điện, tường nhà….các bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm lề đường, vỉa hè.

3. Rà soát, thay mới, tháo dỡ tất cả các cụm pano đã hết thời hạn, rách nát, bạc màu, nội dung tuyên truyền đã cũ, không còn phù hp, phần chữ tuyên truyền sai lỗi chính tả gây phản cảm, ảnh hưởng đến cảnh quan, mỹ quan.

4. Xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

5. Tổ chức đt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các cột điện, cột đèn, cây xanh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Xây dựng các cụm quảng cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn toàn tỉnh.

II. KINH PHÍ: Thẩm định kinh phí của các sở, ban, ngành trình cấp có thm quyền xem xét, quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 20/11 hàng năm.

- Hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, các nội dung của Luật Quảng cáo đến các tổ chức, cá nhân đặc biệt là quy định về biển hiệu (Điều 34); thể hiện chữ viết trên biển hiệu (Điều 18).

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của Luật quảng cáo trong phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo.

- Xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Lồng ghép quy định về quảng cáo rao vặt vào tiêu chí xây dựng “Làng, bản, tdân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”... trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Xây dng các cụm quảng cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn toàn tỉnh.

2. S Thông tin và Truyền thông

- Xây dng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, rà soát, nhắc nhở, xử phạt, tháo dỡ các vi phạm của Luật Quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, trên hệ thng mạng và quảng cáo tích hp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

- Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngưng cung cấp dịch vụ đối với các đơn vị, cá nhân dùng sđiện thoại quảng cáo, rao vặt trái phép, sai quy định.

3. Đ nghị y ban MTTQ VN tỉnh, Hội Liên hiệp phụ n tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tchức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tng lớp nhân dân thực hiện đúng các quy định của Luật Quảng cáo.

- Cử lực lượng tham gia các đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, sai quy định tại các xã, phường, thị trấn.

4. y ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát, thống kê các tchức, cá nhân dùng số điện thoại quảng cáo, rao vặt trái phép, sai quy định trên địa bàn báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông;

- Tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân về chủ trương ngừng cung cấp dịch vụ điện thoại đối với các thuê bao trên sản phẩm quảng cáo, rao vặt trái phép, sai quy định sau khi có ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dng cụm quảng cáo rao vặt trên địa bàn (khi có yêu cầu).

- Tchức đt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các cột điện, cột đèn, cây xanh tại các tổ, bản, xã, phường, thị trấn.

- Rà soát, thay mới, tháo dỡ tt cả các cụm pano đã hết thời hạn, rách nát, bạc màu, nội dung tuyên truyền đã cũ, không còn phù hợp, phần chtuyên truyền sai lỗi chính tả gây phản cảm, ảnh hưởng đến cảnh quan, mỹ quan.

- Tuyên truyền trên các phương tin thông tin đại chúng (hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trn; cổng thông tin điện tử của tnh; các trang web của các huyện...); tổ chức xe Văn hóa thông tin tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính, nơi tập trung đông dân cư về các quy định của Luật Quảng cáo. Đặc biệt là nội dung quy định về bin hiệu (Điều 34); các quy định về thhiện chviết trên biển hiệu (Điều 18); việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo; Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử (Điều 23)... theo quy định của Luật Quảng cáo. Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong địa bàn tháo dỡ các bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định.

- Phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, điều chỉnh, bsung quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

5. S Tài chính: Thẩm định kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố thực hiện. Trong quá trình triển khai, có khó khăn, vướng mắc kịp thi phản ánh về s Văn hóa, Ththao và Du lịch đ tng hp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bsung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh
(Đ/c Phạm Văn Thủy);
- UBMTTQVN t
nh; Hội LHPN tnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Các sở: VHTTDL; TTTT; TC;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Lưu: VT.KGVX.40b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu123/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu123/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Sơn La

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 123/KH-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Sơn La

             • 10/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực