Văn bản khác 1238/KH-UBND

Kế hoạch 1238/KH-UBND về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1238/KH-UBND rà soát văn bản quy phạm chứa đựng quy phạm pháp luật tôn giáo Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/KH-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL VÀ VĂN BẢN CHỨA ĐỰNG QPPL LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TGCP ngày 18/3/2016 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tôn giáo năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tôn giáo năm 2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Qua công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa đng QPPL liên quan đến tôn giáo, kịp thời phát hiện các sai sót, không phù hợp của văn bản QPPL được kiểm tra với quy định của pháp luật tại thời điểm kiểm tra để kp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ thi hành; sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản QPPL, đồng thời làm rõ, xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đã ban hành văn bản sai pháp luật;

- Phát hiện, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ công tác kiểm tra về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; những mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp của văn bản QPPL do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đbáo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm xây dựng hệ thống văn bản QPPL hoàn thiện, thống nhất phục vụ cho công tác chỉ đo, quản lý nhà nước nói chung và của ngành quản lý nhà nước v tôn giáo nói riêng;

- Góp phần nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến tôn giáo của các cơ quan có thẩm quyền được thống nhất, nghiêm túc.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra văn bản QPPL, văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tôn giáo phải đảm bảo khách quan, toàn diện và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, người có thẩm quyền trong việc kiểm tra, rà soát; việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về phạm vi, đối tượng, thủ tục kiểm tra;

- Tiếp thu và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và những chồng chéo, không còn phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra, rà soát: Kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tôn giáo do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND các cấp ban hành từ 01/7/2015 đến 30/8/2016 đang còn hiệu lực pháp luật tại thời điểm kiểm tra.

2. Hình thức kiểm tra, rà soát: Các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tôn giáo theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Nội dung kiểm tra, rà soát

- Kiểm tra theo thẩm quyền ban hành các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL liên quan đến tôn giáo thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND, Chủ tịch UBND và cơ quan QLNN về tôn giáo các cấp; tập trung kiểm tra văn bản nhằm thực hiện các nội dung theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 09/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL đthực hiện các văn bản QPPL do cơ quan nhà nước các cấp ban hành liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của các văn bản QPPL liên quan đến tôn giáo do các cơ quan, đơn vị ban hành;

- Đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền về việc ban hành, thực hiện các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL liên quan đến tôn giáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp trin khai thực hiện:

1. Tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tôn giáo do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành từ 01/7/2015 - 30/8/2016, đang còn hiệu lực, gửi báo cáo kết quả kiểm tra và bản sao các văn bản đã kiểm tra về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) trước ngày 10/9/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Tôn giáo Chính phủ.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của các cơ quan, đơn vị, các địa phương; tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý những văn bản có nội dung không còn phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Nhận được văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phcăn cứ Kế hoạch, nghiêm túc trin khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, nội dung và thời gian yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy; (B/c)
- TT. HĐND; (B/c)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan: Nội vụ; S
Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính; Công an tnh; Bộ Ch huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Lưu: VT, NCNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1238/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1238/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2016
Ngày hiệu lực09/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1238/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1238/KH-UBND rà soát văn bản quy phạm chứa đựng quy phạm pháp luật tôn giáo Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1238/KH-UBND rà soát văn bản quy phạm chứa đựng quy phạm pháp luật tôn giáo Điện Biên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1238/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành09/05/2016
        Ngày hiệu lực09/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1238/KH-UBND rà soát văn bản quy phạm chứa đựng quy phạm pháp luật tôn giáo Điện Biên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1238/KH-UBND rà soát văn bản quy phạm chứa đựng quy phạm pháp luật tôn giáo Điện Biên 2016

           • 09/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực