Văn bản khác 1241/KH-UBND

Kế hoạch 1241/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phối hợp 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020 tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1241/KH-UBND thực hiện 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW cải cách tư pháp Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1241/KH-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP SỐ 28-CTR/BCĐCCTPTW-HĐPHTW NGÀY 14/7/2015 GIỮA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG VÀ HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG VỀ PHỐI HỢP THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2015-2020

Thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 656/QĐ-BTP ngày 11/4/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban chỉ đạo ci cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020; UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách, các quy định pháp luật mới ban hành về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, kết quả cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của Đảng, Nhà nước tới nhân dân.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể và tăng cường sự phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phối hợp s 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW và các Chương trình, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp hàng năm.

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp; bảo đảm lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch khác đsử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW và các Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Chủ trì thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp); Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố (Phòng Tư pháp).

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Tổ chức biên soạn và phát hành, cập nhật, nhân bản các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, các quy định mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và các hoạt động tư pháp; các quy định mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh; Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhim v cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp bằng các hình thức thích hợp.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cùng cấp; các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Điện Biên Phủ, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Ngành Tư pháp (Thi hành án dân sự, luật sư, công chứng, giám định, trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước...).

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016-2020.

6. Kiểm tra, theo dõi kết quả, đánh giá sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW và các Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

- Chủ trì thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp); UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh qua Sở Tư pháp để tổng hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động btrí kinh phí từ nguồn ngân sách thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm phối hợp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch, xây dựng báo cáo chung trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Ban ch
đạo Cải cách tư pháp tnh;
- Tòa án nhân dân t
nh;
- Viện Kiểm sát nhân d
ân tnh;
- Các sở, ngành: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát th
anh - Truyền hình tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1241/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1241/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2016
Ngày hiệu lực09/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1241/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1241/KH-UBND thực hiện 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW cải cách tư pháp Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1241/KH-UBND thực hiện 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW cải cách tư pháp Điện Biên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1241/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành09/05/2016
        Ngày hiệu lực09/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1241/KH-UBND thực hiện 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW cải cách tư pháp Điện Biên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1241/KH-UBND thực hiện 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW cải cách tư pháp Điện Biên 2016

           • 09/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực