Văn bản khác 125/KH-UBND

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2017 tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến mô hình mới, nhân tố mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, MÔ HÌNH MỚI, NHÂN TỐ MỚI GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 05/KH- HĐTĐKT ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng TĐKT Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới năm 2017;

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 14/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 14/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng li Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020;

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong xã hội để những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới ngày càng phổ biến nhân rộng, lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

- Lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp; gắn tuyên truyền với các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước đảm bảo thiết thực hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh: phong trào “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”; phong trào “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước” và phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”; phong trào Năm Du lịch Quốc gia 2017 và tiếp tục thực hiện phong trào “Năm trật tư văn minh đô thị”, các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương...

- Tập trung tuyên truyền về những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân tiêu biu được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, những tấm gương mới trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực.

2. Công tác phát hiện - xây dựng điển hình tiên tiến:

2.1. Đối tượng:

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực; là những nhân tố mới, những điển hình tiêu biểu qua các phong trào thi đua được tập thể thừa nhận, suy tôn có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương để học tập làm theo.

2.2. Tiêu chí chung:

Những mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao; là nhân tố nổi bật, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội: xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2.3. Lựa chọn, xây dựng mô hình, gương điển hình ở một số lĩnh vực:

Trên cơ sở các phong trào thi đua và thực tế mà các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương xây dựng các mô hình cho phù hợp:

- Xây dựng mô hình điển hình trong sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng mô hình, gương điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Xây dựng mô hình thôn, bản, làng, khu phố, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn văn hóa tiêu biểu.

- Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về “thi đua dạy tốt, học tốt”; “học sinh tích cực, trường học thân thiện” trong ngành giáo dục đào tạo.

- Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến đạt danh hiệu “Gương sáng Y đức”, “Thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân”; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

- Xây dựng mô hình tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu về mọi mặt.

- Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tôn vinh - khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến:

- Tổ chức tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất sắc tiêu biểu, mô hình mới, nhân tố mới trong các dịp tổng kết, sơ kết của đơn vị, địa phương.

- Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên tiến.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các trường chuyên nghiệp; các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới với nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả.

Hàng tháng mỗi huyện, thành phố giới thiệu tối thiểu 01 điển hình tiên tiến; hàng quý các sở, ban, ngành, doanh nghiệp giới thiệu tối thiểu 01 điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh. Tin, bài giới thiệu về điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ban Thi đua — Khen thưởng tỉnh (bản điện tử gửi qua địa chỉ: btdkt-snv@laocai.gov.vn) để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hội đồng TĐKT tỉnh.

Nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải được thể hiện trong báo cáo sơ, tổng kết phong trào thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai và các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đin hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới.

3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phi hp với các đơn vị, địa phương và đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phong trào thi đua yêu nước theo Chương trình phối hp hoạt động; kịp thời phát hiện, tuyên truyền và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ trì giới thiệu điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và Cổng thông tin của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương; xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch nhân rộng và tôn vinh điển hình tiên tiến hàng năm và giai đoạn của tỉnh.

Theo dõi, tổng hợp kết quả tuyên truyền các phong trào thi đua và tình hình giới thiệu đin hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và đánh giá, chấm điểm thi đua hàng năm.

Căn cứ Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- Trưng cụm TĐ 7 tỉnh MNPB;
- TT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp, đơn vị trong khối thi đua;
- Các trường chuyên nghiệp tỉnh;
- Cổng thông tin điện t tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH4.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu125/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2017
Ngày hiệu lực28/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 125/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu125/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành28/04/2017
        Ngày hiệu lực28/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 125/KH-UBND 2017 tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế Lào Cai

           • 28/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực