Văn bản khác 126/KH-UBND

Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 126/KH-UBND 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện pháp luật phòng chống tội phạm Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/KH-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-BCA-V19 ngày 21/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm (gọi tắt là Đề án); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung của Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm để các sở, ngành, đoàn thể và địa phương nghiên cứu nắm vững và xác định được tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu: Đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc được phân công đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và đạt được mục tiêu đề ra của Đề án. Triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo thiết thực, chất lượng, thống nhất, khả thi và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong quá trình xây dựng, thực hiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm

a) Nội dung:

- Tổ chức rà soát, tập hợp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội từ trước đến nay; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các luật khác có liên quan để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đảm bảo toàn diện, đồng bộ, khả thi.

- Khảo sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham gia xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm.

b) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức các nội dung nêu trên liên quan đến phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung nêu trên.

2. Triển khai thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm

a) Nội dung:

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm khác có liên quan.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trại Tạm giam, Viện Kiểm sát, Tòa án; Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán ở các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm; các báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh; đại diện các đơn vị chuyên trách của các lực lượng: Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Kiểm lâm, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thông…

b) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên liên quan đến phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an.

- Sở Tư pháp chủ trì thực hiện các nội dung theo chức năng phần có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện các nội dung theo chức năng phần có liên quan đến Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản liên quan.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung nêu trên.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm

a) Nội dung:

- Tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt của các cơ quan có liên quan về nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Khảo sát tình hình thi hành, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm theo các nội dung: Tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; hiệu quả công tác phổ biến pháp luật; tính hợp lý của các văn bản quy phạm pháp luật; mức độ tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; tác động của văn bản quy phạm pháp luật đối với đời sống xã hội; kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. Phạm vi khảo sát, kiểm tra ở một số địa phương, đơn vị trọng điểm sẽ xác định theo từng năm; trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm ở cơ quan, đơn vị như: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

- Tổ chức các hội nghị tập huấn về nghiệp vụ theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, với đối tượng tham gia tập huấn là: cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án; cán bộ chuyên trách theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm của các ngành: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Kiểm sát, Tòa án, Hải quan, Kiểm lâm…

b) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên liên quan đến phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2017 đến năm 2020.

2. Cơ quan chủ trì thực hiện các hoạt động của Đề án: Công an tỉnh.

3. Cơ quan phối hợp thực hiện Đề án: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp tham gia xây dựng hoặc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động của Đề án; chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành các luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm; theo dõi việc thi hành pháp luật phòng, chống tội phạm trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động của Đề án; chủ trì tham mưu hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quy định của pháp luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm ở địa phương; theo dõi việc thi hành pháp luật phòng, chống tội phạm trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao.

5. Kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án

- Kinh phí triển khai thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu của từng sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

- Khi triển khai thực hiện Đề án, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương sẽ dự toán chi tiết kinh phí cho từng năm trên cơ sở các hoạt động cụ thể nêu trong Đề án được phê duyệt.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh (PV11);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu126/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2017
Ngày hiệu lực27/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 126/KH-UBND 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện pháp luật phòng chống tội phạm Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 126/KH-UBND 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện pháp luật phòng chống tội phạm Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu126/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành27/07/2017
        Ngày hiệu lực27/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 126/KH-UBND 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện pháp luật phòng chống tội phạm Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 126/KH-UBND 2017 Đề án xây dựng hoàn thiện pháp luật phòng chống tội phạm Phú Yên

           • 27/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực