Văn bản khác 13/KH-UBND

Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 13/KH-UBND 2018 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2018” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang đề ra kế hoạch thực hiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện từng giai đoạn Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021 góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Xác định nhiệm vụ các cơ quan, đoàn thể có liên quan tham gia xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong từng giai đoạn.

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa Hội Luật gia với các cơ quan nhà nước, Đoàn Luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn để thúc đẩy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh; phát huy những thành quả đạt được giai đoạn 2013 - 2016 để xác định nội dung công việc, tiến độ thực hiện. Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của Hội Luật gia, các cơ quan hữu quan, đoàn thể trong quá trình tổ chức, phối, kết hợp tổ chức thực hiện Đề án.

- Phối, kết hợp các hoạt động của Đề án với chương trình, đề án khác có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

II. NHIỆM VỤ

1. Kiện toàn Ban điều hành Đề án, ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện giai đoạn và hàng năm trong Ban điều hành và các cấp Hội.

2. Lập kế hoạch kinh phí chi cho hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

3. Củng cố, mở rộng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại cơ sở của các đoàn thể, đơn vị tham gia, chú ý mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng.

4. Tổ chức các hình thức bồi dưỡng kiến thức pháp luật phù hợp nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các cá nhân tham gia hoạt động; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho các đoàn thể, đơn vị tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

5. Tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý thông qua các hoạt động của các trung tâm tư vấn pháp luật, trung tâm trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở…

6. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa đoàn thể với cơ quan nhà nước, đoàn thể với đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để kịp thời điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với địa bàn, đối tượng, lĩnh vực, thời điểm. Động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh

- Củng cố Ban điều hành thực hiện Đề án để điều hành, tổ chức thực hiện Đề án hiệu quả hơn.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đoàn thể có liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong các cấp Hội đến năm 2021 và hàng năm.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Luật gia, luật sư, cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức đoàn thể, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng hoặc tương tự để rút kinh nghiệm và chỉ đạo điểm.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn dự trù kinh phí thực hiện Đề án cho các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch này hàng năm.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Luật gia, Luật sư, cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức đoàn thể, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Phối hợp với Hội Luật gia, Sở Tài chính đề ra biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh đánh giá hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia và chi nhánh gắn kết hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, huyện; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Hội có đông hội viên như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… củng cố, hình thành Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Tiếp tục biên soạn, cung cấp kịp thời các tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; chủ động hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với thời điểm, nhu cầu của cán bộ, nhân dân và nhiệm vụ chính trị.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Phối hợp với Hội Luật gia hướng dẫn dự trù kinh phí thực hiện Đề án cho các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

4. Đoàn Luật sư

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Luật gia, Luật sư, cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức đoàn thể, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Sở Tư pháp tuyên truyền và phổ biến các quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho luật sư, cán bộ, hội viên Hội Luật gia có tham gia hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

5. Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đồng thời có kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiển hoặc lồng ghép triển khai, thực hiện với các kế hoạch thực hiện các đề án khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) nhằm giúp các đơn vị, đoàn thể được giao trách nhiệm thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quản lý nhằm củng cố, mở rộng mô hình, thiết chế thực hiện có hiệu quả tại cơ sở của các đoàn thể, đơn vị tham gia, chú ý mô hình Trung tâm giáo dục cộng đồng.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp với Hội Luật gia cùng cấp triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 và Kế hoạch nầy.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phổ biến, tư vấn pháp luật cho nhân dân thông qua các hoạt động truy tố và xét xử.

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

Cuối năm, các đơn vị có liên quan theo mục III tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch nầy về UBND tỉnh (thông qua Hội Luật gia tỉnh). Hội Luật gia tỉnh tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nầy có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo thực hiện Đề án (thông qua Hội Luật gia tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 13/KH-UBND 2018 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 13/KH-UBND 2018 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 13/KH-UBND 2018 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 13/KH-UBND 2018 Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực