Văn bản khác 1314/KH-UBND

Kế hoạch 1314/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật hình sự và luật tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1314/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự luật tố tụng hành chính Bình Dương 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/KH-UBND

Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng dân sự; đồng thời để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và hiệu quả Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành hai văn bản luật này với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm; cơ chế phối hp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành nhằm bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt được các quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, các cơ quan tiến hành tố tụng trong lĩnh vực hình sự và thực hiện nhiệm vụ theo quy trình tố tụng hành chính.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính

a) Tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính đặc biệt là các nội dung mới của hai văn bản luật cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (cơ quan thường trực của Hội đồng: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính cho đại diện các sở, ban, ngành, tchức có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự, Đoàn luật sư, Hội Luật gia các cấp.

- Cơ quan tham mưu: Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp).

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016

c) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, nhất là những nội dung mới, đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời v tình hình trin khai thi hành hai luật này.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ngành, đoàn thể có trang thông tin điện tử (website), báo, tạp chí tăng cường viết các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền về nội dung ca Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, năm 2017 và những năm tiếp theo.

e) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo.

g) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo.

h) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính vi hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo.

k) In cấp, cấp phát các tài liệu tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính như tờ gấp, tài liệu, đĩa CD dưới dạng hỏi đáp, tình huống pháp luật, tiểu phm... để cấp phát cho địa phương và nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, 2017 và những năm tiếp theo.

2. Rà soát các vụ án hình sự và đi tượng thuc trường hp quy đnh tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 đ thực hin việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, min chp hành hình phạt, xóa án tích cho ngưi bị kết án

a) Tổ chức rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy đnh tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

b) Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

- Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cu.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính: kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành rà soát văn bản trong lĩnh vực quản lý của mình theo chỉ đạo của Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ, ngành, cấp trên.

4. Tổ chc kiểm tra việc triển khai Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính: lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Bộ luật Hình sự, Luật Ttụng hành chính trong nội dung kiểm tra hàng năm của cấp tỉnh, cấp huyện về công tác ph biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; tránh hình thức, lãng phí.

2. Đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh kiện toàn bộ máy, cơ sở vật chất của cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của Luật Tố tụng hành chính.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian báo cáo:

- Đối với Luật Tố tụng hành chính: trước ngày 30/5/2016.

- Đối với Bộ luật Hình sự: trước ngày 30/8/2016.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ; Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (20);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài, Website tỉnh;
- LĐVP (N, V), Thùy;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1314/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1314/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2016
Ngày hiệu lực04/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1314/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1314/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự luật tố tụng hành chính Bình Dương 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1314/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự luật tố tụng hành chính Bình Dương 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1314/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành04/05/2016
        Ngày hiệu lực04/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1314/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự luật tố tụng hành chính Bình Dương 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1314/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự luật tố tụng hành chính Bình Dương 2016

           • 04/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực