Văn bản khác 1366/KH-UBND

Kế hoạch 1366/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1439/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1366/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1366/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1439/QĐ-TTg NGÀY 29/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT TẦM NHÌN CỘNG ĐNG ASEAN 2025

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đng ASEAN 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án 1439), Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đề án số 1439 và đảm bảo thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Tuyên bASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đng ASEAN 2025 (sau đây gọi tắt là Tuyên bố ASEAN).

2. Yêu cầu

- Thực hiện các mục tiêu ASEAN của Đề án 1439 gắn liền với các chức năng, nhiệm vụ, chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đến năm 2025.

- Thực hiện các hoạt động, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đã đề ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả thực chất.

- Trong quá trình thực hiện Đề án 1439 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lng ghép, gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động hàng năm và giai đoạn.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thúc đy việc thực hiện có hiệu quả Đề án 1439, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp như sau:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về các giá trị chung của cộng đồng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN;

2. Tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho công chức các Sở, ban ngành, huyện, thành phố của tỉnh về các giá trị chung của cộng đng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN;

3. Thực hiện các nội dung về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ ASEAN lng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh;

4. Thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu theo các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, bao gồm: hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới;

5. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác, quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh;

6. Phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho công chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN;

7. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh;

8. Thực hiện chính sách nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của nền công vụ m chất xúc tác trong việc đạt được Tuyên bố ASEAN;

9. Vận động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh và ngoài tỉnh, quốc tế cho việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh Tây Ninh.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và tương đương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chđạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của cộng đng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ.

- Lng ghép và triển khai các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đng ASEAN vào các nhiệm vụ đang triển khai của các Sở, ban ngành tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện theo nhiệm vụ, chức năng được quy định.

- Bảo đảm tính minh bạch trong quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, trong quá trình soạn thảo các quyết định liên quan đến chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, giám sát của người dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chc của tỉnh.

- Tích cực tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các chính sách, chương trình hợp tác ASEAN khi có yêu cầu của các cơ quan Trung ương.

- Thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành; đơn giản hóa thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu theo các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, bao gồm: hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia vào quá trình triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này.

Định kỳ ngày 15/11 hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

2. Sở Ni v

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho công chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN; thực hiện chính sách thu hút nhân tài theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

- Thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

- Triển khai Đề án Văn hóa công vụ đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện.

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này, định kỳ trước ngày 01/12 hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch này thực hiện đng bộ, có hiệu quả, tổ chức đánh giá Kế hoạch hành động này khi kết thúc.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đng ASEAN 2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp với Sở Nội vụ cung cp thông tin cho các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính; đẩy mạnh thực hiện Danh mục dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tại địa phương, đảm bảo đng bộ với Trung ương.

4. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tiếp tục thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg .

- Thực hiện hệ thống tiếp nhận, xử lý kiến nghị và giải quyết công việc, thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục giải quyết hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức để đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN được chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ quản lý hàng năm.

2. Khuyến khích huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính từ các nhà tài trợ trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động kiến nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh y;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, PNCPC;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1366/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1366/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(05/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1366/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1366/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1366/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1366/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (05/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 1366/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1366/KH-UBND 2019 Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác Tây Ninh

         • 28/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực