Văn bản khác 1377/KH-UBND

Kế hoạch 1377/KH-UBND năm 2016 thực hiện Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1377/KH-UBND trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy phương tiện giao thông Đồng Nai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 57/2015/TT-BCA NGÀY 26/10/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Thực hiện Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (viết tắt là Thông tư 57), Kế hoạch số 308/KH-BCA-C66 ngày 31/12/2015 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Thông tư số 57 nêu trên, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhằm chữa cháy kịp thời các phương tiện giao thông cơ giới khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Cảnh sát PC&CC tỉnh và Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 57, bảo đảm tính thống nhất và hiệu lực pháp luật về PCCC được thực thi nghiêm túc trên địa bàn tnh.

3. Tổ chức phổ biến quy định của Thông tư 57 cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát PC&CC tỉnh, Công an tỉnh, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác kiểm tra an toàn về PCCC của Cảnh sát PC&CC tỉnh; lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cảnh sát đường thủy của Công an tỉnh; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng trên; tuyên truyền, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp và các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư 57.

4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Cảnh sát PC&CC tỉnh trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phbiến các quy định của Thông tư 57, các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt... trong lĩnh vực PCCC theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ trên các phương thông tin đại chúng (cơ quan báo, đài) nhằm giúp các tchức, cá nhân nắm vững và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cơ quan quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ gii đường bộ trang bị phương tiện PCCC cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định tại Thông tư 57.

3. Cảnh sát PC&CC tỉnh, Công an tỉnh tăng cường  phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và xử lý việc không trang bị phương tiện PCCC cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và Thông tư 57.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 57 của Bộ trưởng Bộ Công an; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Thông tư 57 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, kinh doanh, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật vPCCC, góp phần phòng ngừa, hạn chế và xử lý kịp thời, hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

2. Cảnh sát PC&CC tỉnh

- Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Thông tư 57 cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra an toàn PCCC nắm vững và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định pháp luật về PCCC.

- Tăng cường tuyên truyền, ph biến nội dung Thông tư 57 đến các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, kinh doanh và sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tnh nắm vững, thực hiện.

- Hướng dẫn các cơ quan quản lý, cơ sở kinh doanh vận tải và chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tổ chức trang bị phương tiện PCCC cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 57 của Bộ trưởng Bộ Công an. Cương quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc không chấp hành theo yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền

Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1, 2, 3, 4 và s5 chủ trì, phi hợp vi lực lượng Cảnh sát giao thông cùng cấp của Công an tỉnh tchức tun tra, kiểm soát để tiến hành kiểm tra, tuyên truyn, hướng dn và xử lý các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không trang bị phương tiện PCCC hoặc trang bị không đầy đủ, không đúng chủng loại theo quy đnh tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 ca Chính phủ và Thông tư 57.

3. Công an tỉnh

- Tchức triển khai, quán triệt nội dung Thông tư 57 cho cán bộ chiến sĩ nm vững, thực hiện, nht là Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Công an các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã Long Khánh và thành phBiên Hòa tăng cường tuyên truyền, phbiến quy định trang bị phương tiện PCCC cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo Thông tư 57 đến các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, kinh doanh và sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Phi hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cảnh sát PC&CC tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chc kim tra, hướng dẫn và xử lý việc không trang bị phương tiện PCCC cho phương tiện giao thông cơ gii đường bộ hoặc trang bị không đầy đủ không đúng chủng loại theo quy định của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và Thông tư 57.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, các đài truyền thanh địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư 57, các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không trang bị phương tiện PCCC cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoặc trang bị không đầy đủ, không đúng chủng loại theo quy định của Nghđịnh s167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về PCCC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm (ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Công an.

2. Giao Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh theo dõi, đôn đc và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh tổng hp báo cáo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy) để chỉ đạo xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- V11, C66 - Bộ Công an (A + B);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các s, ban, ngành;
- Các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Chánh, PCVPNC;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1377/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1377/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1377/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1377/KH-UBND trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy phương tiện giao thông Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1377/KH-UBND trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy phương tiện giao thông Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1377/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1377/KH-UBND trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy phương tiện giao thông Đồng Nai 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1377/KH-UBND trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy phương tiện giao thông Đồng Nai 2016

           • 29/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực