Văn bản khác 138/KH-BCĐ

Kế hoạch 138/KH-BCĐ năm 2013 về phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014 do Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 138/KH-BCĐ năm 2014 phòng chống tội phạm mua bán người Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
BAN CHỈ ĐẠO 138

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-BCĐ

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2014

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về việc phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011- 2015, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành đoàn thể, tổ chức và toàn xã hội tham gia phòng chống tội phạm mua bán người, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nội dung và các chỉ tiêu trong 05 Đề án thuộc Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm mua bán người để mọi người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm cảnh giác chủ động phòng ngừa ngăn chặn tội phạm mua bán người từ trong mỗi gia đình, thôn, xóm, làng, bản, khu phố.

3. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án mua bán người; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về, sớm giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Các cấp, các ngành chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các Tiểu đề án thuộc 5 Đề án của Chương trình hành động về phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 -2015; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020; Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

- Tập trung kiểm tra, chấn chỉnh các ngành, đoàn thể và cơ sở kinh doanh để kịp thời phát hiện và đề xuất các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng những sơ hở thiếu sót, nhất là trong những lĩnh vực như: Xuất khẩu lao động, hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, xuất nhập cảnh, du lịch, thăm thân, kinh doanh dịch vụ đường biên, nhận con nuôi… để lừa đưa người ra nước ngoài bán.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn, duy trì giao ban định kỳ và thường xuyên ra thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm mua bán người cho các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tuyên truyền, để chỉ đạo tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân.

2. Công tác tuyên truyền

- Các ngành phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mua bán người và phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm mua bán người qua các kênh truyền thông trong cộng đồng. Tập trung hướng đến những địa bàn nông thôn, miền núi, vùng biển, các địa bàn có đông dân cư, sinh viên, người lao động... nhằm tạo dư luận xã hội mạnh mẽ và hướng dư luận xã hội vào việc tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người. Đồng thời để quần chúng nhân dân tự phòng vệ bản thân và người thân của mình trước thủ đoạn của tội phạm mua bán người.

- Tổ chức các buổi tập huấn để bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của tỉnh và của các cấp cơ sở, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng những nạn nhân bị buôn bán trở về làm cộng tác viên tích cực, lấy người thật, việc thật để tuyên truyền...

 - Xây dựng mới, nhân rộng, duy trì hoạt động có hiệu quả các Câu lạc bộ, các mô hình điểm về truyền thông nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm, tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về. Củng cố và mở rộng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên về phòng, chống tội phạm mua bán người để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngày càng có hiệu quả hơn.

- Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt phương châm “Phòng ngừa là cơ bản”, hướng về cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội và gia đình trong quá trình thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền trong cộng đồng dân cư lồng ghép với thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, đồng thời gắn với thực hiện cuộc vận động “Xoá đói, giảm nghèo”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Mái ấm tình thương”… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có nguy cơ cao bị mua bán.

+ Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với vùng miền, lứa tuổi, lấy những minh chứng cụ thể, thực tế xảy ra để tuyên truyền; tập trung vào những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, thủ đoạn, hậu quả và biện pháp phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, kiến thức về giới, quyền phụ nữ, trẻ em, cách phát hiện, tố giác tội phạm, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và bản thân trong việc chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống mua bán người.

+ Tập trung tuyên truyền vào số phụ nữ và trẻ em có nguy cơ cao, chú ý nhóm phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi; số người thiếu việc làm, có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế; những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình éo le muốn thay đổi cuộc sống; số nữ học sinh phổ thông Trung học và Trung học cơ sở; nữ sinh vị thành niên, trẻ em gái lao động sớm, trẻ em lang thang; số phụ nữ trẻ em bị buôn bán trở về.

+ Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông mở các chiến dịch truyền thông tập trung, truyền thông tại cộng đồng dưới nhiều hình thức như gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp, cung cấp tài liệu, tổ chức các diễn đàn, các cuộc thi về phòng, chống tội phạm mua bán người...; các chiến dịch truyền thông, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh bạn có đường biên giới với Lào, Trung Quốc, Campuchia.

3. Công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người

- Phát động phong trào toàn dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm mua bán người gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 theo 19 tiêu chí.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên từng địa bàn, tập trung khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động, kinh doanh dịch vụ môi giới việc làm trên địa bàn, đặc biệt ở các vùng nông thôn miền núi, biên giới để chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng các lĩnh vực này để thực hiện các hành vi phạm tội mua bán người.

- Làm tốt công tác điều tra cơ bản, khảo sát, cập nhật, bổ sung đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu về tội phạm và các đối tượng khác có liên quan đến mua bán người, xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm buôn bán người, nhất là các Trung tâm môi giới trá hình, các đối tượng “cò mồi”, dẫn dắt đưa người ra nước ngoài để bán… trên cơ sở đó phân tích làm rõ tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trên tuyến địa bàn, vùng miền, cụm dân cư thường xảy ra và các nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm để đề xuất đối sách và phương án đấu tranh cụ thể.

- Đối với những đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc nghi có biểu hiện hoạt động thì phải bố trí giám sát và định kỳ hàng tháng, quý gọi lên trụ sở Công an xã, phường, thị trấn răn đe hoặc kiểm danh, kiểm diện, bắt làm cam đoan từ bỏ hành vi phạm tội; đối với những đối tượng là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có hành vi môi giới dẫn dắt trá hình phụ nữ trẻ em kết hôn hoặc cho nhận nuôi con nuôi với người nước ngoài nếu chưa đáng bị xử lý hình sự thì liên tục kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, hướng dẫn quần chúng, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em tại các địa bàn dân cư. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, để cung cấp các thông tin, tài liệu về tội phạm trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm mua bán người.

- Lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội, tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở các vùng có nguy cơ cao phụ nữ, trẻ em bị buôn bán.

4. Công tác phát hiện, điều tra và xử lý

- Các lực lượng chức năng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý triệt để những đường dây, ổ nhóm tội phạm buôn bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh. Bằng mọi biện pháp để nắm chắc các đối tượng nghi vấn, liên quan đến các tổ chức, đường dây mua bán người, kể cả các đối tượng là người nước ngoài trên địa bàn, người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên nhập cảnh về Thanh Hóa, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh phát hiện và xử lý triệt để các trung tâm môi giới trá hình, các đối tượng dẫn dắt đưa người ra nước ngoài bán.

- Lực lượng Công an, Biên phòng tổ chức tốt công tác trực ban, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các đơn thư tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy và địa bàn biên giới trọng điểm phức tạp. Đồng thời, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về tội phạm mua bán người và củng cố mối quan hệ giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, các lực lượng nghiệp vụ có liên quan từ tỉnh đến cơ sở, để kịp thời nắm bắt tình hình, phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh. Căn cứ tình hình tội phạm nổi lên, Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tiến hành mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh.

- Công an tỉnh chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Văn phòng Interpol - Bộ Công an và Lực lượng Biên phòng để hợp tác với Cảnh sát các nước có liên quan trong trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân, truy nã tội phạm đang lẩn trốn và cư trú trên lãnh thổ nước bạn. Phối hợp, trao đổi thông tin với công an các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên giới đất liền với Trung Quốc, Campuchia, Lào... để nắm tình hình, triển khai các biện pháp phối hợp đấu tranh chống tội phạm buôn bán người.

- Tổ chức, hướng dẫn quần chúng, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ trẻ em tại các địa bàn dân cư. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, để cung cấp các thông tin, tài liệu về tội phạm trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm mua bán người.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ phạm tội về mua bán người một cách khẩn trương, nhanh chóng, triệt để, không để lọt tội phạm. Kiên quyết truy bắt các đối tượng phạm tội bỏ trốn, đồng thời tích cực giải cứu các nạn nhân bị buôn bán.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có phòng chống tội phạm mua bán người; Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đặc biệt Công an các huyện và các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới chủ động tăng cường quan hệ với các lực lượng chức năng của tỉnh Hủa Phăn để nắm chắc tình hình, bàn các biện pháp phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm mua bán người qua biên giới.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ mua bán người, giải quyết triệt để các vụ án, không để án tồn đọng, quá hạn luật định. Thống nhất đường lối xử lý, chọn án điểm, đưa xét xử công khai, lưu động để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe tội phạm.

5. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng

- Công tác hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về với cộng đồng dân cư phải được tiến hành kịp thời, gắn với các chương trình kinh tế, xã hội khác ở địa phương như: Chương trình phòng chống mại dâm, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn...

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành, các đoàn thể có liên quan tổ chức tổng kết đánh giá thực trạng tình hình và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trái phép; tiếp tục khảo sát, thống kê cụ thể số nạn nhân bị buôn bán trở về, để có kế hoạch hỗ trợ cho họ sớm hòa nhập cộng đồng.

- Nâng cấp các cơ sở tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về ở Trung tâm Lao động xã hội, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật, nơi ăn ở, học nghề cho các nạn nhân; xây dựng mới mô hình điểm và tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm, tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân của tội phạm mua bán người. Nghiên cứu, đề xuất kịp thời việc bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy định về tiếp đón, hỗ trợ, tạo công ăn việc làm giúp đỡ những nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nhằm trợ giúp các nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về.

- Tạo điều kiện thuận lợi, trợ giúp cho các nạn nhân trở về làm lại các thủ tục, giấy tờ bị hư hỏng, mất mát như: Giấy chứng minh thư nhân dân, nhập hộ khẩu, giấy khai sinh, cho trẻ đi học… Đồng thời, tuỳ từng đối tượng và khả năng của từng địa phương mà hỗ trợ đất đai canh tác, nhà ở… để các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống gia đình.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về hướng nghiệp, dạy nghề cho người đang ở độ tuổi lao động không có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn xuất khẩu lao động an toàn nhằm ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng lừa bán người theo hình thức này.

5. Công tác hợp tác quốc tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mua bán người mà Việt Nam là thành viên. Thực hiện tốt các nội dung Quy chế phối hợp, ngăn chặn tình trạng phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài; xác minh các tài liệu liên quan đến nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài để chủ động trao đổi và phối hợp giải cứu.

- Các cấp, các ngành của 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ đột xuất để kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực giáp ranh và khu vực biên giới từ đó đề ra chương trình phối hợp trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng.

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế của tỉnh với các tỉnh của quốc gia khác về phòng, chống mua bán người; Tăng cường công tác đối ngoại, trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán người, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mua bán người; Thu hút sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật của cộng đồng quốc tế cho công tác phòng, chống mua bán người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch, các ngành thành viên trong Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Ban chỉ đạo 138 huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và địa phương.

2. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Ban chỉ đạo 138 các ngành, các huyện, thị, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện của đơn vị, địa phương về Ban chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh).

3. Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Ban chỉ đạo 138 tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo 138 các ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này và tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 130/CP của Chính phủ theo quy định./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Đình Xứng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/KH-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu138/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 138/KH-BCĐ năm 2014 phòng chống tội phạm mua bán người Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 138/KH-BCĐ năm 2014 phòng chống tội phạm mua bán người Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu138/KH-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 138/KH-BCĐ năm 2014 phòng chống tội phạm mua bán người Thanh Hóa

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 138/KH-BCĐ năm 2014 phòng chống tội phạm mua bán người Thanh Hóa

              • 31/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực