Văn bản khác 1400/KH-UBND

Kế hoạch 1400/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1400/KH-UBND 2018 thực hiện 01/CT-TTg xây dựng hệ thống thông tin đất đai Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 5m 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VCHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TNH CAO BẰNG

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phải kịp thời, sâu rộng đến các địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các chủ sử dụng đất, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Phân công, tổ chức thực hiện đến tng cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh được thông suốt. Thực hiện rà soát, đánh giá một cách đầy đủ về tình hình triển khai thi hành pháp luật đất đai ở các ngành, địa phương trong tỉnh, từ đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nhng tồn tại, bất cập, hạn chế.

3. Nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THC HIỆN

Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác quản lý đất đai, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Rà soát, trình điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng đã quá 03 năm chưa thực hiện; báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018;

- Thực hiện rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được (nhất là các dự án, công trình trọng điểm) và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 10/7/2014; làm rõ nguyên nhân và kế hoạch, biện pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả; báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/8/2018;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định trên địa bàn; hoàn thành trong quý III năm 2018.

- Rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết, các trường hợp đã ký giấy chứng nhận nhưng chưa trao trả người dân, doanh nghiệp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng; báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/8/2018;

- Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đối với các công trình phục vụ mục đích công cộng, công ích của địa phương, nhất là các công trình gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng công trình khi chưa có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư Pháp, căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, tổ chức rà soát các văn bản quy định của UBND tỉnh về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6 năm 2018;

- Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý về đất đai để bảo đảm tính công khai, minh bạch rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, bãi bỏ, điều chỉnh các thủ tục, nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai;

- Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và huyện, thành phố đã phê duyệt; bảo đảm chất lượng, đồng bộ, thống nhất và khả thi; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố và các đối tượng sử dụng đất; rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng đã quá 3 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước 30/8/2018;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa trin khai thực hiện được (nhất là các dự án, công trình trọng điểm) và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 01/7/2014; làm rõ nguyên nhân và kế hoạch, biện pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018;

- Thực hiện chặt chẽ quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; kiên quyết không thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác nếu không đủ điều kiện, không có trong kế hoạch sử dụng đất;

- Rà soát các trường hợp hết hạn thuê đất để thông báo cho chủ sử dụng đất, thực hiện thủ tục gia hạn hoặc thu hồi đất đối với các dự án không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư và công bố công khai theo quy định. Kiểm tra, rà soát xử lý đối với các trường hợp đã cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đxuất các chính sách, biện pháp quản lý, sử dụng quỹ đất công, đất dôi dư, đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng song chưa hoặc không sử dụng, đất của các cơ quan, tổ chức không có nhu cầu sử dụng hoặc đã giải thể; nhà, đất vắng chủ;

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất ngay theo quy định của Luật Đất đai; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018;

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết, các trường hợp đã ký giấy chứng nhận nhưng chưa trao trả người dân, doanh nghiệp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng; báo cáo UBND tỉnh trước 15/9/2018;

- Tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội;

- Xây dựng kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Tập trung giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài có liên quan tới đất đai, giải phóng mặt bằng; chủ động tiếp nhận các thông tin, phản ánh của nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để phối hợp với UBND các huyện, thành phố xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời;

- Đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương thực hiện, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và tạo điều kiện tiếp cận đất đai nhanh chóng, chính xác cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh;

- Kịp thời hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn ngân hàng thế giới theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp cùng với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm chính xác, chất lượng, kịp thời; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất là các khu đất có giá trị cao sau khi rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà đất của Nhà nước đchống thất thu ngân sách và phòng chống tiêu cực, tham nhũng;

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, tham mưu để UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí từ ngân sách để thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số tiền thu được từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dliệu đất theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, tham mưu thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện. Đề xuất phương án xử lý theo quy định;

- Tham mưu thực hiện, kiên quyết bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án thực hiện không hiệu quả hoặc không thực hiện hiện dự án.

5. Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Tập trung giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài có liên quan tới đất đai, giải phóng mặt bằng; chủ động tiếp nhận các thông tin, phản ánh của nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để phối hợp với UBND các huyện, thành phố xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời.

6. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường rà soát về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai để kiện toàn, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo quy định.

7. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc buông lỏng quản lý đxảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra các trường hợp vi phạm. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trưc Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm trên địa bàn mà không chỉ đạo xử lý, giải quyết.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh ở các sở, ngành, huyện, thành phố; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, dthảo báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 15/11 hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài Nguyên và Môi trường theo quy định.

2. Căn cứ Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan theo nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh, định kỳ hàng quý gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài Nguyên và Môi trường để tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (bản số)
- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP, các CV (bản số)
- Lưu VT + NĐ;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1400/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1400/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1400/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1400/KH-UBND 2018 thực hiện 01/CT-TTg xây dựng hệ thống thông tin đất đai Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1400/KH-UBND 2018 thực hiện 01/CT-TTg xây dựng hệ thống thông tin đất đai Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1400/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Trung Thảo
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1400/KH-UBND 2018 thực hiện 01/CT-TTg xây dựng hệ thống thông tin đất đai Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1400/KH-UBND 2018 thực hiện 01/CT-TTg xây dựng hệ thống thông tin đất đai Cao Bằng

           • 18/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực