Văn bản khác 1651/KH-UBND

Kế hoạch 1651/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1651/KH-UBND 2018 Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng dịch vụ công Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1651/KH-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thanh toán các khoản Thuế, tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các Chương trình an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên để nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

2. Mục tiêu cụ thể phấn đấu từ nay đến năm 2020

2.1. Đối với dịch vụ thu ngân sách: 80% giao dịch nộp thuế của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong tỉnh được thực hiện qua ngân hàng; 80% Kho bạc Nhà nước từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng để phục vụ cho việc thu ngân sách nhà nước.

2.2. Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: Phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng.

2.3. Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: 70% hóa đơn tiền nước được công ty nước chấp thuận thanh toán qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở thành phố Điện Biên Phủ, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng.

2.4. Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường cao đẳng, các trung tâm đào tạo trong tỉnh chấp nhận thanh toán tiền học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường cao đẳng, các trung tâm đào tạo nộp học phí qua ngân hàng.

2.5. Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: 70% bệnh viện trong tỉnh có điểm chấp nhận thẻ (POS); 30% công chức, viên chức và người lao động được trả lương qua tài khoản thanh toán tiền viện phí qua điểm chấp nhận thẻ hoặc qua ngân hàng.

2.6. Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn huyện được thực hiện qua ngân hàng.

2.7. Đối với dịch vụ thanh toán tiền cước viễn thông: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thanh toán trả tiền cước điện thoại qua tài khoản ngân hàng.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Quán triệt và chỉ đạo Triển khai thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018), của các Bộ ngành, Trung ương và các văn bản pháp lý, các cơ chế chính sách mới về thanh toán qua ngân hàng.

2. Phát triển và triển khai, áp dụng những ứng dụng, phương thức mới hiện đại, thuận tiện để phục vụ thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội như:

- Tiếp tục phát triển số lượng máy giao dịch tự động (ATM) ở các trung tâm huyện, thị xã, thành phố; phát triển số lượng điểm chấp nhận thẻ (POS) tại các đơn vị như: Kho bạc Nhà nước, Bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa của các cơ quan nhà nước, các điểm thu nộp thuế của cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội...

- Phát triển và áp dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội...

- Tiếp cận, triển khai áp dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học.

3. Thực hiện tốt việc trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp ngân sách giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc; chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công và ngân hàng để áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu (mã giao dịch ID) nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan, nhằm đơn giản hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch điện tử.

4. Tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng. Phối hợp chặt chẽ giữa Bảo hiểm Xã hội tỉnh trong việc chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội thông qua các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

5. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán của các ngân hàng thương mại (NHTM), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); chỉ đạo các NHTM tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng đề phòng, chống các hành vi gian lận, đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận; theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót.

6. Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng: tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng để nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội.

7. Các giải pháp hỗ trợ khác:

- Các ngân hàng chú trọng phát triển các Chương trình, chính sách và hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về quy trình thanh toán tạo thói quen cho khách hàng trong việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

- Khuyến khích các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công nghiên cứu và phát triển, triển khai các hình thức ưu đãi cho khách hàng thực hiện thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

- Xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công tích cực triển khai thực hiện thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên.

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai thực hiện việc thanh toán các dịch vụ công như điện, nước, học phí, viện phí, cước viễn thông, truyền hình, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng (Thời gian thực hiện: năm 2018-2020).

- Căn cứ nội dung tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

- Quán triệt và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh toán nói chung, thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán của các ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ, hệ thống ATM, POS trên địa bàn tỉnh (Thời gian thực hiện: năm 2018-2020).

- Làm đầu mối đôn đốc các sở ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức tín dụng, các đơn vị cung ứng dịch vụ công báo cáo và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động này gửi UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo (Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ nay đến năm 2020).

- Thường xuyên cập nhật biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến đến người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ nay đến năm 2020).

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xem xét khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng (Thời gian thực hiện: Vào dịp tổng kết cuối năm 2020).

- Chỉ đạo các ngân hàng Thương mại:

+ Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển số lượng máy giao dịch tự động (ATM) ở các trung tâm huyện, thị, thành phố và phát triển số lượng điểm chấp nhận thẻ (POS) tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa của các cơ quan nhà nước, các điểm thu nộp thuế của cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội...

+ Tiếp cận, triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học, điện lực, công ty cấp nước.

+ Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, như Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyền, giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội mà đơn vị mình cung ứng (Thời gian thực hiện 2018-2020).

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quán triệt nội dung Kế hoạch này đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn; có chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bán lẻ, người dân phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ công và các ngân hàng Thương mại trên địa bàn đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong: Thanh toán, chi tiêu công, thu phí dịch vụ công, chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu, mở rộng việc trả lương, thu nhập qua tài khoản.

- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

- Phối hợp các Ngân hàng thương mại trên địa bàn mở rộng lắp đặt, ứng dụng thiết bị thanh toán điện tử tại các cơ quan, đơn vị để thu phí dịch vụ công (Thời gian thực hiện: 2018-2020).

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán điện tử hiện đại.

3. Sở Công Thương

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Điện Biên mở rộng triển khai mô hình thanh toán điện tử qua ngân hàng và phối hợp với các ngân hàng thương mại đẩy mạnh dịch vụ thu tiền điện của cá nhân, hộ gia đình qua ngân hàng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, biên bản hợp tác, phối hợp giữa các sở, ngành liên quan để đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử, xây dựng chương trình thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử tại các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ nhằm thúc đẩy thương mại điện tử.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên, các ngân hàng thương mại khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức động viên, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn các đơn vị bán lẻ thuộc đối tượng quản lý triển khai thực hiện thanh toán dịch vụ bán lẻ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (Thời gian thực hiện 2018-2020).

4. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện tích cực hợp tác với các ngân hàng thương mại triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng; cho phép lắp đặt các ATM và các thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại các cơ sở y tế để phục vụ thanh toán viện phí nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các trường học tích cực phối hợp với các ngân hàng Thương mại triển khai thanh toán tiền học phí qua ngân hàng; tuyên truyền, vận động, khuyến khích học sinh, sinh viên thanh toán học phí qua ngân hàng. (Thời gian thực hiện 2018-2020).

Chỉ đạo các trường thuộc sự quản lý phối hợp và tạo điều kiện với các chi nhánh ngân hàng Thương mại lắp đặt các ATM và các thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại đơn vị mình để thanh toán tiền học phí qua ngân hàng.

6. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngân hàng thương mại thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng. (Thời gian thực hiện 2018-2020).

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan đẩy mạnh việc thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công và các khoản chi ngân sách qua thẻ chi tiêu công (Thời gian thực hiện 2018-2020).

8. Kho bạc Nhà nước

- Đẩy mạnh việc ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công; thực hiện các khoản chi ngân sách qua thẻ chi tiêu công (Thời gian thực hiện 2018-2020).

- Tiếp tục mở rộng việc trả lương, thu nhập cho cán bộ công chức, lực lượng vũ trang qua tài khoản cá nhân (Thời gian thực hiện 2018-2020).

9. Cục Thuế tỉnh

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế trong toàn tỉnh triển khai phương thức nộp thuế điện tử đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh.

- Phối hợp với cơ quan Công an để tiến hành thu thuế điện tử đối với thuế trước bạ ô tô, xe máy... (Thời gian thực hiện 2018-2020).

10. Công an tỉnh

- Phối hợp Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán.

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước thu các khoản nộp phạt theo biên bản phạt vi phạm qua các ngân hàng thương mại, khuyến khích hình thức nộp tiền phạt qua tài khoản. (Thời gian thực hiện 2018-2020).

11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các kiến thức, chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và địa phương về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh toán trực tuyến dịch vụ công.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt với Chương trình xây dựng chính quyền điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu ngân sách, thu phí dịch vụ công và chi tiêu công của các cơ quan nhà nước (Thời gian thực hiện 2018-2020).

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt, tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (Thời gian thực hiện 2018-2020).

- Xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh kịp thời các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo; phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên cập nhật biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt để phổ biến đến người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Thời gian thực hiện 2018).

12. Sở Nội vụ

Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các hình thức thi đua, khen thưởng, xếp hạng, đánh giá doanh nghiệp bán lẻ, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn (Thời gian thực hiện 2018 - 2020).

13. Các Ngân hàng thương mại

- Đầu tư, phát triển và mở rộng thêm mạng lưới ATM ở các trung tâm huyện, thị xã, thành phố; mở rộng, lắp đặt thêm mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán ở các đơn vị Kho bạc Nhà nước, bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa của các cơ quan nhà nước, các điểm thu nộp thuế của các cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội... để phục vụ thanh toán qua ngân hàng;

- Lập kế hoạch cụ thể với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, bệnh viện, trường học, Điện lực, các công ty viễn thông... để triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả.

- Tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thu nộp thuế, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí, cước viễn thông đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

- Nghiên cứu, phát triển thêm các dịch vụ, sản phẩm, thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: Thanh toán trực tuyến, thanh toán qua POS, mPOS, thanh toán trên ứng dụng điện thoại thông minh...

- Tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng, chống các hành vi gian lận.

- Chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót; đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì và chịu trách nhiệm đôn đốc, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Kịp thời tổng hợp kết quả triển khai, khó khăn vướng mắc, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

- Có trách nhiệm nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và báo cáo UBND tỉnh

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Chịu trách nhiệm triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này; đồng thời lồng ghép với các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các kế hoạch, đề án, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sở, ngành mình.

- Định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên (đơn vị chủ trì) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- UBMTTQ tỉnh;
- TT HĐND
- L/đ UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các NH thương mại trên địa bàn tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, LĐVP, KT(BCT,LTA

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1651/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1651/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2018
Ngày hiệu lực25/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1651/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1651/KH-UBND 2018 Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng dịch vụ công Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1651/KH-UBND 2018 Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng dịch vụ công Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1651/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành25/06/2018
        Ngày hiệu lực25/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1651/KH-UBND 2018 Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng dịch vụ công Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1651/KH-UBND 2018 Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng dịch vụ công Điện Biên

           • 25/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực