Văn bản khác 166/KH-UBND

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2017 về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Kế hoạch 166/KH-UBND 2017 rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Kết luận số 08-KL/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tnh ủy tại phiên họp thường k tháng 10 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 06/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tnh và Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;

Căn cứ Chương trình s468-CTr/TU ngày 17/01/2017 của Ban Thường vụ Tnh ủy về chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực Tnh ủy năm 2017;

Căn cứ Công văn số 455/VPCP-QHĐP ngày 17/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc điều quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và Công văn số 497/TTg-CN ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài điều chỉnh quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội tnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Văn bản số 594-CV/TU ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương kết hp việc rà soát điều chỉnh Quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội tnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 977/SKHĐT-TH ngày 10 tháng 5 năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và khả thi cao.

- Xác định lộ trình thời gian, phân công cụ thể trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện điều chỉnh, xây dựng quy hoạch; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành và cơ quan có liên quan chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 3 giai đoạn, cụ thể:

- Giai đoạn 1: Khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu lập đề cương, nhiệm vụ dự toán kinh phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn;

- Giai đoạn 2: Tổ chức lập quy hoạch;

- Giai đoạn 3: Trình thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch.

2. Nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị: theo Phụ lục kèm theo.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị và kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi thực hiện Kế hoạch, định kỳ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban Quản lý dự án;
- Các S
, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TH.

- Gửi:
+ VB giấy: Các TP không nhận bản ĐT.
+ VB điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021- 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Kế hoạch số: 166/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Nội dung công việc

Tổ chức thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hp

I

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án, Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Trong tháng 5/2017

 

II

Giai đoạn 1: Khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu lập đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn

 

 

 

 

1

Tổ chức làm việc với một số đơn vị tư vấn nước ngoài đã có kinh nghiệm lập quy hoạch cho một số địa phương ở Việt Nam để khảo sát, trao đi thông tin, nêu ý tưởng rà soát, điều chỉnh quy hoạch đnghiên cứu, xây dựng Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí

 

 

 

 

1.1

Tổ chức làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài

UBND tnh

 

Hoàn thành trước 30/5/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu

1.2

Tổ chức lập đcương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch

Ban Quản lý dự án

Đơn vị tư vấn

Hoàn thành trước 10/6/2017

 

2

Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí

 

 

 

 

2.1

Thẩm định dự toán chi phí do Ban qun lý dự án đề xuất

Sở Tài chính

 

Hoàn thành trước 20/6/2017

 

2.2

Thẩm định Đcương nhiệm vụ và dự toán kinh phí

Hội đồng thẩm định

Một số sở, ngành có liên quan

Hoàn thành trước 25/6/2017

 

2.3

Trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán

Ban Quản lý dự án

 

Hoàn thành trước 27/6/2017

 

2.4

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán

UBND tnh

 

Hoàn thành trước 28/6/2017

 

3

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu la chọn nhà thầu

 

 

 

 

3.1

Lập, trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý dự án

 

Hoàn thành trước 30/6/2017

 

3.2

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Hoàn thành trước 02/7/2017

 

3.3

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

UBND tỉnh

 

Hoàn thành trước 04/7/2017

 

3.4

Lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thu

Ban Qun lý dự án/Chđầu tư

 

Hoàn thành trước 08/7/2017

 

4

Tchức phát hành, gửi hồ sơ yêu cầu tới một số nhà thầu tư vấn nước ngoài

Ban Quản lý dự án

Tổ Công tác, một số Sở, ngành

Hoàn thành trước 10/7/2017

 

5

Tổ chức đánh giá Hồ sơ đề xuất

T chuyên gia

 

Hoàn thành trước 25/7/2017

Tổ chuyên gia do Ban QLDA thành lập

6

Tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Ban quản lý dự án

 

Hoàn thành trước 28/7/2017

 

7

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư

 

Hoàn thành trước 29/7/2017

 

8

Tổ chức đàm phán với nhà thầu, Ký hợp đồng, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý dự án

 

31/7/2017

 

9

Tổ chức xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC); tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo ĐMC.

Ban Quản lý dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoàn thành trước 30/8/2017

Giao BQL dự án tổ chức xây dựng Đề cương nhiệm vụ, dự toán trình cơ quan có thẩm quyền thm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo ĐMC theo quy định hiện hành

IV

Giai đoạn II: Tổ chức rà soát, điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025; tổ chức lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

 

 

 

 

1

Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tư vn được chọn

Sở KHĐT, Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành, địa phương

Theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị tư vấn (dự kiến hoàn thành trước 30/11/2017)

 

2

Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch và báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh

Tư vấn được chọn

Hoàn thành trước 30/11/2017

Ban Quản lý dự án tham mưu việc tổ chức lấy ý kiến góp ý

3

Thực hiện lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch

Tư vấn được chọn

Sở KHĐT, Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành, địa phương

Hoàn thành trước 30/11/2017

 

V

Giai đoạn III: Trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch và công bố quy hoạch

 

 

 

 

1

Lấy ý kiến Bộ KHĐT về sự phù hợp mục tiêu, công trình trọng điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, thứ tự ưu tiên và nguồn lực

 

 

Hoàn thành trước 05/12/2017

 

2

Tổ chức thẩm định quy hoạch

Hội đồng thẩm định

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tnh

07/12/2017

 

3

Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

UBND tỉnh

 

Trước 10/12/2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu

4

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

UBND tỉnh

 

Hoàn thành trước 30/12/2017

Ban Quản lý dự án tham mưu

5

Trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh

 

Hoàn thành trước 30/12/2017

 

6

Trình Thủ tướng phê duyệt

 

 

Hoàn thành trước 20/01/2018

Sau khi Quy hoạch được HĐND tỉnh thông qua, có ý báo cáo thẩm định ĐMC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo thm tra dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; BQL dự án hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng CP phê duyệt

7

Công bố quy hoạch

UBND tỉnh

 

Trong Quý I/2018

Công bố quy hoạch sau khi quy hoạch được phê duyệt

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu166/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2017
Ngày hiệu lực18/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 166/KH-UBND 2017 rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 166/KH-UBND 2017 rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu166/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành18/05/2017
        Ngày hiệu lực18/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 166/KH-UBND 2017 rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 166/KH-UBND 2017 rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh

            • 18/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực