Văn bản khác 169/KH-UBND

Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 169/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 09 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg); Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

- Trong quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định)

a) Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung và điểm mới của Quyết định thông qua các hình thức: tổ chức hội nghị, tập huấn chuyên sâu (tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn/năm); cung cấp tài liệu nghiệp vụ, các văn bản chỉ đạo về nội dung xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp.

- Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền nội dung Quyết định thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định trên các Trang thông tin điện tử và lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định vào các hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào từ cấp tỉnh đến cơ sở.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định cho các xã, phường, thị trấn bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND cấp xã tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung của Quyết định cho khu dân cư; khu dân cư phổ biến, quán triệt đến người dân.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2018.

3. Tổ chức rà soát các hương ước, quy ước đã được công nhận hoặc phê duyệt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận đối với các hương ước, quy ước có nội dung hoặc thẩm quyền công nhận chưa phù hợp

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Các địa phương kết thúc việc rà soát trước ngày 25/11/2018, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở VHTTDL) trước ngày 01/12/2018.

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/11/2018.

b) Tổ chức hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tổ chức kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Phân công tổ chức, nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2018.

6. Tổ chức giao, nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Sở Tư pháp tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện đảm bảo theo đúng quy định.

- UBND cấp xã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước cho công chức Văn hóa - Xã hội đảm bảo theo đúng quy định.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2018.

7. Tổ chức xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước theo quy định tại Chương II, Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát hương ước, quy ước; kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân. Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước; lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng các danh hiệu văn hóa vào hương ước, quy ước.

- Tiếp nhận nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước do Sở Tư pháp bàn giao theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước hằng năm.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh, đề xuất khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định tại Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, bảo đảm phù hợp với quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

3. Sở Tài chính

- Thẩm định kinh phí triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg , trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai Kế hoạch hàng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện bố trí kinh phí bảo đảm để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

5. Ban Dân tộc tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.

7. Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp

Lồng ghép nội dung xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong quá trình chỉ đạo triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư thực thi pháp luật về hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và các nội dung tại Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch sang Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung, tài liệu, hồ sơ bàn giao đúng quy định.

- Chỉ đạo, rà soát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn cấp huyện đảm bảo đúng quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg , phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

- Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức thẩm định hương ước, quy ước trước khi trình UBND cấp huyện công nhận; hướng dẫn, tổ chức rà soát, đánh giá về nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết hoạt động xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cấp huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho đối tượng liên quan;

- Chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành rà soát, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về hương ước, quy ước.

- Tổ chức rà soát, kiểm kê loại hình di sản phi vật thể là tập quán xã hội được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở địa phương đưa vào danh mục hoặc trình cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

- Hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình (Qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 5/12) để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt hương ước, quy ước và pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hằng năm UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí giao cho các địa phương, đơn vị phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ VHTT&DL (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu169/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2018
Ngày hiệu lực18/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 169/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 169/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu169/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành18/09/2018
        Ngày hiệu lực18/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 169/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 169/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thanh Hóa

           • 18/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực