Văn bản khác 17/KH-UBND

Kế hoạch 17/KH-UBND về hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 hoạt động Thông tin đối ngoại Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2018

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thúc đy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự hướng dn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

- Tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về tỉnh Bắc Kạn ra bên ngoài một cách chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời, đưa thông tin thế giới vào tỉnh Bắc Kạn một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam.

- Là cơ sở để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2018.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2018.

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mrộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động, giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh; gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG

1. Xây dng văn bản quy phm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2018 theo văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Phân công 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hóa, xã hội, phụ trách công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tổ chức hội nghị: 01 cuộc

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ cấp phòng trở lên và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

- Nội dung: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh; tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyn con người của Việt Nam và của tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 (dự kiến trong tháng 4).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí và UBND các huyện, thành phố.

4. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, ấn phẩm phc vcông tác thông tin đối ngoại

- Triển khai thực hiện Đề án “Quảng bá du lịch Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2025” và một số chương trình trọng tâm của tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại.

- Sản xuất tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch, xây dựng các chương trình, lễ hội văn hóa nghệ thuật đặc sắc tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn.

- Sản xuất tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư.

- Sản xuất tài liệu, ấn phẩm xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương.

- Sản xuất tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn trên truyền thông đại chúng.

- Thi gian thực hiện: Năm 2018.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quc, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc; các thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách thông tin đối ngoại về kinh tế, thu hút đầu tư; qung bá hình ảnh đất nước, con người Bắc Kạn bằng các phương tiện truyền thông hiện có.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

b) Thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, tập trung các nội dung như sau:

* Về Cộng đồng ASEAN: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN; chú trọng tuyên truyền về kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN; cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới các doanh nghiệp và người dân.

* Về Hiệp định Thương mại tự do:

+ Tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (FTA Việt Nam - EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

+ Những quyền lợi và thách thức đặt ra cho Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam để nắm bắt các li ích và cơ hội các FAT mang lại.

+ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bi cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

* Về Liên Hợp quốc

+ Tuyên truyền về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hợp quốc như Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa nhiệm kỳ 2015-2019; về Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cng đồng quốc tế.

+ Tuyên truyền về sự tham gia của Việt Nam trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

+ Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới theo Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

c) Cập nhật nội dung tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

6. Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các đơn vị liên quan.

7. Tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch; cung cấp thông tin định kỳ và cung cấp thông tin giải thích, làm rõ khi có yêu cầu

a) Tổ chức tổng hợp thông tin báo chí đăng phát về tnh Bắc Kạn hằng tháng.

b) Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và hệ thống thông tin cơ sở định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành, địa phương.

8. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn được bố trí từ dự toán ngân sách của tỉnh chi cho hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 và ngân sách huy động từ các nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Các ngành, địa phương chủ động bố trí kinh phí thuộc ngân sách chi cho hoạt động thông tin đối ngoại thuộc ngành, địa phương quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh về chủ trương cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại được lồng ghép trong nội dung hoạt động của các đoàn công tác đi nước ngoài và các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.

- Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục về thông tin đối ngoại, cập nhật nội dung tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc phỏng vấn lãnh đạo UBND tỉnh cho phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá công tác thông tin đối ngoại.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bc Kạn.

- Ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh.

- Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 01 huyện.

- Chủ trì xây dựng tài liệu, ấn phẩm quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo chí tại tỉnh Bắc Kạn.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin đối ngoại cho cơ quan thông tấn, báo chí.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận đgiải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin đối ngoại theo thẩm quyền (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo, đánh giá công tác thông tin đối ngoại năm 2018 của tỉnh.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì xây dựng 03 hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước theo Đề án “Quảng bá du lịch Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2025”

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình nghệ thuật đặc sắc để tổ chức tốt các chương trình về văn hóa, văn nghệ, ththao, du lịch ở quy mô cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng bá văn hóa tỉnh Bắc Kạn thông qua các hoạt động lễ hội.

- Chủ trì xây dựng hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh trong hoạt động du lịch, các danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể; tăng cường thông tin quảng bá về các khu, điểm du lịch của tỉnh trên trang thông tin điện tử “http://dulich.backan.gov.vn”.

- Xuất bản các ấn phẩm về du lịch, các danh lam, thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (tiếng Anh).

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh quảng bá các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn thông qua các diễn đàn, hội nghị kinh tế trong nước và quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở và cung cấp kịp thời, chính xác thông tin cho báo chí, Cổng thông tin điện tử của tỉnh về tình hình thu hút đầu tư, cấp giy chứng nhận đầu tư, các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, tình hình vận động, thu hút, điều phi quản lý nguồn vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; cung cấp thông tin liên quan đến công tác kinh tế đối ngoại, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh và của Trung ương áp dụng trên địa bàn tỉnh để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành các tài liệu quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau gửi tới các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh.

- Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ và tăng cường củng cố mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, các nhà tài trợ, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đang tài trợ cho tỉnh gồm: Tổ chức IFAD, ADB, WB, Childfund Australia tại Việt Nam, Care Interational, Traffic, Apheda, Đại sứ quán Phần Lan...vv. Cung cấp thông tin cho các đoàn chuyên gia nước ngoài, các tổ chức quốc tế để thực hiện đầu tư tại tỉnh; cung cấp thông tin cho các Bộ ngành trung ương liên quan để kêu gọi nguồn vn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn, đồng thời cung cấp thông tin tuyên truyền đối ngoại theo đúng quy định hiện hành.

6. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

7. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, xây dựng kế hoạch tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại, Công nghiệp và tham gia các hội nghị/hội thảo trong nước cũng như quốc tế đgiới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa của Bc Kạn;

- Phối hợp mở chuyên trang, chuyên mục Hội nhập Quốc tế trên Đài phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn nhằm phổ biến đến mọi thành phần kinh tế và người dân những nội dung về các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết có hiệu lực;

- Cung cấp cung cấp thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, các thông tin về giá cả, thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa tiềm năng của các nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước cũng như quốc tế để quảng bá sản phẩm hàng hóa Bắc Kạn đến với bạn bè quốc tế; trên cơ sở các danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại và Cục Công Thương địa phương thuộc Bộ Công Thương giới thiệu, kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

8. Công an tỉnh

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại, phát hiện kịp thời và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp để phn bác các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước và của tỉnh. Thông qua công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với Việt Kiu, người nước ngoài đtuyên truyền pháp luật và phục vụ yêu cầu quảng bá hình ảnh, sản phẩm, con người Bắc Kạn, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động tại tỉnh Bắc Kạn, quản lý, giám sát hoạt động của các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc tại tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tham mưu, chỉ đạo kịp thời định hướng công tác đối ngoại về các vấn đề an ninh, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối đối ngoại của nước ta; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

10. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình thời sự của tỉnh, trong nước, quốc tế, thông tin về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam tại mục 5 phần II của Kế hoạch này.

- Phối hợp tuyên truyền, trao đổi các chương trình quảng bá hình ảnh Bắc Kạn trên các báo, đài trong nước, khu vực và quốc tế.

11. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ và chủ động phối hợp tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại nhân dân nhằm tạo thành sức mạnh tng hp trong hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

Bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại.

Chủ động, định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động thu thập tài liệu, cung cấp thông tin để đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đơn vị, địa phương...

Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại của tỉnh trên Cng thông tin điện tử tỉnh đnâng cao hiệu quả công tác quảng bá về tỉnh Bắc Kạn.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể:

Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị tổ chức triển khai hoạt động thông tin đối ngoại nhân dân nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp trong hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết;

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ báo cáo định kỳ thực hiện gửi báo định kỳ về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại) và Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của tỉnh) theo quy định;

Các cơ quan, đơn vị còn lại gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018 về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/12/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 


Nơi nhận:
Gửi bn Giấy:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục TT
ĐN- B TTTT;
Gửi bản điện tử:
- TT: Tỉnh
y;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Kạn;
- Đài PT-TH Bắc Kạn;
- Lưu: VT, NV (Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu17/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 hoạt động Thông tin đối ngoại Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 hoạt động Thông tin đối ngoại Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu17/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 hoạt động Thông tin đối ngoại Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 hoạt động Thông tin đối ngoại Bắc Kạn

         • 17/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực