Văn bản khác 172/KH-UBND

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2019 về nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/KH-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CUNG ỨNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019; Quyết đnh số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả Logistics của Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Sơn La, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí nâng cao năng lực cung ng dịch vụ logistics góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

- Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh. Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại truyền thống, thương mại điện tử và xuất nhập khẩu.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Triển khai chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics

- Vận dụng các chính sách ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đu tư năm 2014 và các quy định liên quan nhằm khuyến khích đu tư, thành lập các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các quy định của Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ logistics; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia năm 2019; Quyết đnh 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ shiệu quả Logistic của Vit Nam.

2. Nâng cấp hạ tầng, Cơ sở vật chất phục vụ logistics

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất địa phương gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics. Đảm bảo tính đồng bộ của hạ tng giao thông với mục tiêu phát trin ngành dịch vụ logistics.

- Khuyến khích phát triển Trung tâm Logistics tại khu cửa khu quốc gia Lóng Sập - huyện Mộc Châu nhằm tạo điều kiện cho việc xuất khu hàng hóa của các doanh nghiệp xut khu sang Lào.

- Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng thương mại đặc biệt là các chợ đầu mối nông sản, chợ biên giới.

- Đầu tư phát trin hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường bộ kết nối với các Cảng, bến thủy nội địa, các tuyến trục chính đến cửa khu để rút ngn thời gian, chi phí trong hoạt động vận tải, giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vận tải đa phương tiện.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đnâng cấp 2 cửa khẩu quốc gia (Chiềng Khương và Lóng Sập), trong đó trọng tâm là Cửa khẩu Lóng Sập - Mộc Châu thành cửa khẩu quốc tế.

- Khuyến khích đầu tư kho bãi, các điểm tập kết xe tải, container, xe của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính.

- Đầu tư trang thiết bị, kim tra, đo lường và kim định phương tiện phục vụ hoạt động logistics.

3. Nâng cao năng lực các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics

- Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp logistics của địa phương tham gia các sự kiện, triển lãm, hội thảo logistics tại trong và ngoài nước.

- Phối hợp các Viện nghiên cứu, Trường Đại học xây dng chương trình, tchức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp; Phbiến, tuyên truyền về các tập quán, luật pháp quốc tế, các điều khoản Hiệp định thương mại quốc tế liên quan đến logistics; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xlý tranh chấp liên quan đến hoạt động logistics.

- Khuyến khích, từng bước tích hợp sâu dịch vụ logistics với các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp để tạo thành chuỗi lưu thông hàng hóa linh hoạt, rút ngắn thời gian, chi phí giao nhận nguyên vật liệu và sản phẩm.

4. Ứng dụng công nghệ và tối ưu kh năng truy xuất

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho phát triển dịch vụ logistics bao gồm: mạng lưới thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh, trao đổi dữ liệu điện tử, nâng cấp hthống internet,...

- Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch hóa, tin học hóa thủ tục hải quan; cải tiến quy trình thủ tục hải quan xuất nhập khẩu phù hợp với thông lệ các nước trong khu vực Châu Á và quốc tế.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý của đơn vị theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, thông qua đó nâng cao năng lực, đảm bảo khả năng giám sát và truy xuất hàng hóa trong quá trình cung ứng.

5. Rút ngắn thời gian và giảm chi phí, nâng cao hiệu quả thông quan

Đẩy mạnh áp dụng thanh toán trực tuyến trong các dịch vụ công trực tuyến. Cải cách kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Rà soát, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh bất hợp lý.

III. KINH PHÍ

Sử dụng nguồn vốn kinh phí không tự chủ, kinh phí sự nghiệp công thương, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp theo quy định

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tại cơ quan, đơn vị để chủ động triển khai và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính hàng năm, cân đối khả năng ngân sách, tham mưu trình UBND tỉnh kinh phí thực hiện dịch vụ logistics.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các địa phương trong chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả kế hoạch; tham mưu điều chỉnh kế hoạch kịp thời để cập nhật phù hợp theo từng giai đoạn.

Trên đây là Kế hoạch Nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Sơn La, đề nghị các Sở, Ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tch UBND tnh;
- Các Phó Chủ tch UBND;
- Các sở, ngành cấp t
nh;
- BTV các huyện ủy, thành ủy (phối h
p ch đạo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo S
ơn La, Đài PTTH tnh; Cổng thông tin điện t;
- Chánh văn phòng UBND
tỉnh;
- Lưu V
T, Biên KT. 35 bn.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA TỈNH SƠN LA

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Đơn vị phối hp

Thi gian thực hiện/hoàn thành

I

Triển khai chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics

1

Rà soát, nghiên cứu vận dụng các chính sách ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và các quy định liên quan nhằm khuyến khích đầu tư, thành lập các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Công Thương,  UBND các huyện,  thành phố

Thường xuyên

2

Tuyên truyền, triển khai các quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Sở Công Thương

Sở Thông tin truyền thông; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; các đơn vị liên quan.

Thường xuyên

II

Nâng cp hạ tng, cơ sở vật cht phục vụ logistics

1

Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu htầng giao thông với mục tiêu phát triển logistics trên cơ sở Quyết định 2150/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, b sung phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030, đảm bảo tính thống nhất

S Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

2

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường bộ kết ni với các Cảng, bến thủy nội địa, các tuyến trục chính đến cửa khẩu để rút ngắn thời gian, chi phí trong hoạt động vận tải, giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát trin vận tải đa phương tiện.

Sở Giao thông Vn tải

UBND các huyện, thành ph

Thường xuyên

3

Khuyến khích phát triển Trung lâm Logistics tại khu cửa khẩu quốc gia Lóng Sập - huyện Mộc Châu nhm tạo điều kiện cho việc xuất khu hàng hóa của các doanh nghiệp xuất khẩu sang Lào

Sở Công Thương

UBND huyện Mộc Châu, Sở Giao thông vận tải

2019-2025

4

Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng thương mại đặc bit là các chợ đầu mối nông sản, chợ biên gii, siêu thị, kho, bãi tập kết chung chuyn hàng hóa

Sở Công Thương

S Kế hoạch Đầu tư, UBND các huyn, thành phố

Thường xuyên

5

Đầu tư trang thiết bị, kiểm tra, đo lường và kim định phương tiện phục vụ hoạt động logistics

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Giao thông vận tải

2019-2025

III

Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ

1

Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp logistics của địa phương tham gia các sự kiện, trin lãm, hội thảo logistics tại trong và ngoài nước.

Sở Công Thương

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - S Kế hoạch Đầu tư

Thường xuyên

2

Phối hợp các Viện nghiên cứu, Trường Đại học xây dựng chương trình, tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp; Phbiến, tuyên truyền v các tập quán, luật pháp quốc tế, các điều khoản Hiệp định thương mại quốc tế liên quan đến logistics; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chp liên quan đến hoạt động logistics.

Sở Công Thương

Các quan, đơn vị liên quan

2019-2025

IV

Ứng dụng công nghệ và tối ưu kh năng truy xuất

1

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho phát triển dịch vụ logistics bao gồm: mạng lưới thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh, trao đổi dữ liệu điện tử, nâng cấp hệ thống internet...

Sở thông tin truyền Thông

Các quan, đơn vị liên quan

2019-2025

2

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý của đơn vị theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tchức thuộc hthống hành chính nhà nước.

Các Sở ngành liên quan

 

Thường xuyên

3

Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử qua đó nâng cao năng lực, đảm bảo khả năng giám sát và truy xuất hàng hóa trong quá trình cung ứng.

Sở Công Thương

Các Sở ngành liên quan

2019-2025

V

Rút ngắn thi gian và giảm chi phí, nâng cao hiệu quả thông quan

1

Rà soát, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện đu tư, kinh doanh bất hợp lý

Các sở ngành liên quan

 

Thường xuyên

2

Thực hiện cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dng và phát trin đội ngũ công chức có đủ năng lực, phẩm chất, tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây tn kém và tạo ra những chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Các sở ngành liên quan

 

Thường xuyên

3

Đy mạnh áp dụng thanh toán trực tuyến trong các dịch vụ công trực tuyến. Cải cách kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hưng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các Chi cục Hải quan

Các sở ngành liên quan

Thường xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu172/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu172/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics tỉnh Sơn La

           • 19/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực