Văn bản khác 172/KH-UBND

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 về tăng cường xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công vụ; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức; củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; trước hết phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm; nếu phát hiện có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái sẽ bị xử lý ngay.

b) Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng, gây bức xúc trong nhân dân, doanh nghiệp.

2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

a) Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết cụ thể; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

b) Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác PCTN.

d) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; khắc phục những hạn chế, hình thức tại một số trung tâm dịch vụ hành chính công; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...).

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN

a) Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, xem đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo luật pháp, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa hối lộ, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin phải đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

a) Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc, để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

b) Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

c) Đề nghị Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các sở, ngành Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh nếu để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình. Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo (lồng ghép trong báo cáo PCTN định kỳ) kết quả thực hiện về UBND Tỉnh (qua Thanh tra Tỉnh), để tổng hợp.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành Tỉnh, đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm xử lý nghiêm, kịp thời, đồng bộ với quy định về xử lý kỷ luật của Đảng.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Tỉnh, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung nội dung đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu; báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh trong Quý III năm 2019.

4. Thanh tra Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Tỉnh, đơn vị liên quan rà soát các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh; báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh trong Quý III năm 2019.

Thanh tra Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá, sơ kết, báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ; (báo cáo)
- Thanh tra Chính phủ ( VP, Cục IV);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban NC, UBKT Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TCD-NC (Ph).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu172/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(21/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 về tăng cường xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 về tăng cường xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu172/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành22/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (21/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 về tăng cường xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 172/KH-UBND 2019 về tăng cường xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu Đồng Tháp

           • 22/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực