Văn bản khác 1722/KH-UBND

Kế hoạch 1722/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Hà Nam đến năm 2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1722/KH-UBND 2018 hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nam đến 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/KH-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2025

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”; Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Hà Nam đến năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Giai đoạn 2018- 2025, hỗ trợ khoảng 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển từ 07 đến 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có từ 05 đến 07 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ (trong đó giai đoạn 2018-2020, hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển 05 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).

- Phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc của các cấp chính quyền; huy động sự tham gia của các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư để hỗ trợ phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG H TRỢ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC H TRỢ

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động có hiệu hiệu quả, phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Người đứng đầu phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

- Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

III. HÌNH THỨC HỖ TRỢ

Các đối tượng quy định tại Mục II. (Đối tượng hỗ trợ và điều kiện được hỗ trợ), được tỉnh hỗ trợ dưới hình thức xây dựng, tổ chức thực hiện các Dự án khởi nghiệp đi mới sáng tạo hoặc các Đề án, Chương trình, Kế hoạch hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

IV. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Hỗ trợ xây dựng các phóng sự, chuyên mục, chuyên đề về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ....

- Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên); các buổi tọa đàm, đối thoại giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp khởi nghiệp; các sự kiện khởi nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường niên (Techfest Hanam), hàng năm hoặc 02 năm một lần.

2. Đào tạo, tư vấn về khởi nghiệp đi mới sáng tạo

Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cụ thể:

- Hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng hoặc mua bản quyền giáo trình, chương trình đào tạo về khởi nghiệp cho một số cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp trong nước và quốc tế cho các giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo, cán bộ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp.

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Trả tiền công trực tiếp và sử dụng các dịch vụ đào tạo, hun luyện khởi nghiệp, tổ chức quản trị doanh nghiệp; xây dựng phương án, mô hình kinh doanh, marketing, quản trị công nghệ, xây dựng lộ trình công nghệ, tài chính - kế toán, pháp lý trong kinh doanh, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp

- Khuyến khích và hỗ trợ các viện, trường, các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập và phát triển các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ, câu lạc bộ khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp trong các lĩnh vực tỉnh ưu tiên phát triển theo hình thức xã hội hóa hoặc đối tác công tư.

- Hỗ trợ về không gian, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ khởi nghiệp: Hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn thành lập, xây dựng, sửa chữa, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ một phn kinh phí thuê không gian làm việc, phòng thí nghiệm, điện, nước, dịch vụ dùng chung trong thời gian ươm tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Phát triển các dự án, chương trình khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo

Ưu tiên, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng, đề xuất triển khai thực hiện các dự án đtham gia, nhận hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh và các chương trình khoa học và công nghệ của Trung ương trong nghiên cứu phát triển, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và sản phẩm; đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng và áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến...

5. Xây dựng, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh với các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố khác, của quốc gia và quốc tế.

- Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các sở, ngành, đoàn thể, hội, hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp; các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo him để triển khai và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn NS khác của tỉnh.

- Ngân sách từ các chương trình Trung ương.

2. Các nguồn tài chính hp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. S Khoa học và công nghệ

- Trên cơ sở kế hoạch hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổng hợp vào chương trình kế hoạch chung của tỉnh và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thu thập thông tin và tuyên truyền về các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên trang thông tin điện tcủa Sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chủ trì tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường niên (Techfest Hanam).

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kiến thức, kỹ năng vận hành, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp theo chuyên đ.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng, đề xuất triển khai thực hiện các dự án về đổi mới sáng tạo tại tỉnh. Tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các chương trình khoa học và công nghệ của Trung ương.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của các doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng các Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo hình thức xã hội hóa hoặc đối tác công tư.

- Chủ trì và phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các Sở, ngành tổ chức các buổi tọa đàm, gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp hàng năm.

3. Sở Thông tin và truyền thông

- Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cơ chế chính sách hỗ trợ, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia.

- Xây dựng và duy trì hoạt động chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

4. Tỉnh Đoàn Hà Nam

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia trong lực lượng thanh niên, sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm hoặc hai năm một lần trong lực lượng thanh niên, sinh viên. Kết nối đưa thanh niên, sinh viên giỏi, có ý tưởng và mong mun khởi nghiệp thực tập tại các doanh nghiệp khởi nghiệp.

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho phụ nữ về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia.

- Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3563/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ vviệc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.

- Định kỳ hàng năm hoặc hai năm một lần, chủ trì tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với phụ nữ.

6. S Lao động Thương binh và Xã hội

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp, sinh viên trong các trường cao đng, dạy nghề về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia.

- Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, người lao động theo chức năng nhiệm vụ phụ trách ngành nghề đào tạo phù hợp.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức, kiến thức cơ bản về khởi sự và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia trong các Trường trung học phthông trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Công Thương

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tnh và của quốc gia trong các làng nghề truyền thống, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các làng nghề truyền thông và trong các cụm công nghiệp tại các địa phương.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia.

- Chủ trì và phối hợp với Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, ngành xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát triển, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn tỉnh

11. Hiệp hội doanh nghiệp tnh, Hội doanh nghiệp trẻ, Liên minh hợp tác xã, Hội Nông dân tnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tnh

Theo chức năng nhiệm vụ của mình, chtrì và phối hợp:

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho các đối tượng của tổ chức mình về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia.

- Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong lực lượng hội viên của tổ chức Hội, Hiệp hội, Đoàn thể và tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Định kỳ một năm hoặc hai năm một lần tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật trong nhân dân, các tổ chức và Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh, sinh viên đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn được triển khai thiết thực, hiệu quả.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam

- Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; Các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền về các hoạt động và các gương điển hình tiên tiến của các tổ chức, cá nhân trong phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

14. S Tài chính

- Thẩm định dự toán, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn ngân sách khác của tỉnh để thực hiện Kế hoạch hàng năm.

- Hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

15. Các Sở, ban, ngành, Tổ chức chính trị - xã hội có liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp t
nh;
- Hội doanh nghiệp trẻ;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể ch
ính trị - xã hội;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1722/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1722/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2018
Ngày hiệu lực28/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1722/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1722/KH-UBND 2018 hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nam đến 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1722/KH-UBND 2018 hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nam đến 2025
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1722/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành28/06/2018
        Ngày hiệu lực28/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1722/KH-UBND 2018 hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nam đến 2025

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1722/KH-UBND 2018 hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nam đến 2025

           • 28/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực