Văn bản khác 1728/KH-UBND

Kế hoạch 1728/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1728/KH-UBND 2018 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/KH-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và công tác quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương, cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cùng thân nhân của họ trong việc phối hợp thực hiện quản lý, giáo dục.

3. Sắp xếp, bố trí cán bộ, ban hành cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật và Đề án của Chính phủ; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện của Thủ tướng Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt và triển khai đến cán bộ chủ chốt các sở ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo, các nội dung tổ chức thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ.

2. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi có nhiều hình thức phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện; về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong thực hiện đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

4. Ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

5. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, các Bộ, ngành Trung ương bổ sung, hoàn thiện các văn bản có tính pháp quy, quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

6. Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp hiện hành; nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác.

7. Định kỳ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương sinh sống.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí đơn vị chuyên trách và sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở, nhất là lực lượng Công an phường, xã, thị trấn lập hồ sơ quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, kể từ khi tiếp nhận đến khi họ chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tiếp nhận, phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; hướng dẫn quản lý tạm trú, thường trú theo đúng quy định của Luật Cư trú; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Chủ động nắm bắt tình hình, điều kiện, hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tư vấn, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chỉ đạo các Trại giam, Nhà giam giữ có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến để các phạm nhân đang chp hành án phạt tù nm được ni dung cơ bản của Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp giáo dục phạm nhân chuẩn bị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hỗ trợ vốn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị. Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị. Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Lập danh sách các phạm nhân là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do quân đội quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương. Trên cơ sở nội dung của Đán, phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương tạo điều kiện cần thiết đnhững người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức quản lý các trường hợp là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do quân đội quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương, theo quy định của pháp luật và các quy định của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Quốc phòng về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đi với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ.

3. S Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị có liên quan, cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

4. S Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm để hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phphối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

6. Sở Tài chính

Chủ trì hướng dẫn lập dự toán và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án; tham mưu UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt, học văn hóa, nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ cho người quản lý giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại cộng đồng mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (được hỗ trợ bồi dưỡng và chi phí đi lại phục vụ việc quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật), trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

7. Các s, ban, ngành tnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các nội dung của Đề án, bảo đảm việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn cói điều kiện đúng quy định của pháp luật

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tnh

Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện chức năng kiểm sát, xem xét trước khi mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

9. Cc Thi hành án Dân s

- Phối hợp với trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh giáo dục, động viên người đang thi hành án phạt tù tự nguyện hoặc vận động gia đình, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự để được hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước trong việc xét miễn, giảm hình phạt

- Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc rà soát, lập hồ sơ người có đủ điều kiện đề nghị Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước của người phải thi hành án nói chung, người đang chấp hành hình phạt tù nói riêng theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo thẩm quyền.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành chương trình, kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí hàng năm của địa phương thực hiện công tác này; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của địa phương nơi cư trú.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia quản lý, giám sát và giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn phối hợp với chính quyền, gia đình quản lý, tư vấn, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các quy định bt buộc đối với người tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích trong xã hội.

12. Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn

- Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cn thiết; cấp giy cho phép đi khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành thời gian thử thách, lưu hồ sơ và gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để lưu hồ sơ phạm nhân; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; báo cáo với cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc người được tha tù trước thời hạn chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện; trong thời gian 15 ngày trước khi hết hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

- Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức đoàn thchính trị - xã hội tại địa phương quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; lập hồ sơ và xây dựng kế hoạch cụ thể quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện kể từ khi tiếp nhận đến khi họ chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; đề xuất cử người quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thng kê về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

13. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ (hàng tháng, quý, năm) gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an, Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- TAND, Viện KSND tỉnh, Cục THA dân sự;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Hà Nam, Đài PT&TH Hà Nam;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1728/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1728/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2018
Ngày hiệu lực28/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1728/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1728/KH-UBND 2018 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1728/KH-UBND 2018 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1728/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành28/06/2018
        Ngày hiệu lực28/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1728/KH-UBND 2018 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1728/KH-UBND 2018 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nam

           • 28/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực