Văn bản khác 175/KH-UBND

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2016 thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 175/KH-UBND tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/KH-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định s 1461/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13; công tác quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cùng thân nhân của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong việc phối hợp thực hiện.

3. Xây dựng tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ; cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, ban, ngành, UBND các cấp, đảm bảo việc tổ chức trin khai, thực hiện Đán tha tù trước thời hạn có điều kiện của Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt và triển khai đến cán bộ chủ chốt các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trn và nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt là quan đim chỉ đạo, các nội dung triển khai thực hiện Đề án "Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện" của Chính phủ.

2. Tuyên truyền rộng rãi, với nhiều hình thức, loại hình phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện; về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

4. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

5. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành Trung ương bổ sung, hoàn thiện các văn bản có tính pháp quy, quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện...

6. Định kỳ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

7. Kinh phí triển khai hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hành năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp hiện hành; nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Đthực hiện mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trên, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công trách nhiệm như sau:

1. Công an thành phố Hà Nội

a. Chủ trì, tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương sinh sng.

b. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí đơn vị chuyên trách và sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

c. Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở, nhất là lực lượng Công an phường, xã, thị trấn lập hồ sơ quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điu kiện, kể từ khi tiếp nhận đến khi họ chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức tiếp nhận, phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; hướng dẫn đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của Luật Cư trú; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Chủ động nắm tình hình, điều kiện hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tư vấn, tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

d. Chỉ đạo các Trại tạm giam, Nhà tạm giữ có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nắm được nội dung cơ bản của Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp giáo dục phạm nhân chuẩn bị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

đ. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hỗ trợ vốn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

e. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ, hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm để hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống.

b. Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Lao động, Thương binh & Xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thn cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm n định cuộc sống.

3. Sở Tư pháp: Phối hợp với Công an Thành phố triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, văn bản chỉ đạo tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dn của Bộ Tư pháp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị có liên quan, cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyn rộng rãi đnâng cao nhận thức trong các tng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

5. Sở Tài chính: Chủ trì hướng dẫn lập dự toán và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án; hỗ trợ cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt, học văn hóa, học nghề và tìm kiếm việc làm, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ cho người quản lý giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại cộng đồng mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (được hỗ trợ bồi dưỡng và chi phí đi lại phục vụ việc quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật), trình y ban nhân dân Thành phố phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

6. Các Sở, ban, ngành của Thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các nội dung của Đề án, bảo đảm việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố: Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố, tiếp nhận hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện chức năng kim sát, xem xét trước khi mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

a. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện, tiếp nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, hồ sơ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát và giáo dục.

b. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp cn thiết; cấp giy cho phép khi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành thời hạn thử thách, lưu hồ sơ và gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đ lưu hồ sơ phạm nhân; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc người được tha tù trước thời hạn chết, trốn hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc về tha tù trước thời hạn có điều kiện; trong thời gian 15 ngày trước khi hết hạn tha tù trước thời hạn có điều kiện, UBND cấp xã phải làm thủ tục đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

- Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn tham mưu giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương để quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; lập hồ sơ và xây dựng kế hoạch cụ thể quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện kể từ khi tiếp nhận đến khi họ chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; đxuất cử người quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Định kỳ (hàng tháng, quý, năm) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố) để tổng hợp báo cáo, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an Thành phố là Cơ quan Thường trực có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các đơn vị. Phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị. Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định; đồng thời, tham mưu UBND Thành phố kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn, phê bình các tập th, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT
UBND TP Lê Hồng Sơn;
- V
11, TCVI, TCVII, TCVIII - BCA;
- Các cơ quan đơn vị trong Kế hoạch (để thực hiện);
- CVP, PCVP P.C.Công, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC, CATP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu175/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2016
Ngày hiệu lực26/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 175/KH-UBND tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 175/KH-UBND tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu175/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành26/09/2016
        Ngày hiệu lực26/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 175/KH-UBND tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 175/KH-UBND tha tù trước thời hạn có điều kiện Hà Nội 2016

           • 26/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực