Văn bản khác 176/KH-UBND

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2017 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cần Thơ 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020";

Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ;

Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị;

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020;

Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân và ứng dụng CNTT thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước (CQNN) phải đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên thông, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin mạng, tổ chức triển khai chính quyền điện tử thành phố và hướng đến xây dựng đô thị thông minh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu thành phố phục vụ việc triển khai chính quyền điện tử thành phố;

b) 100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) trong quản lý, gửi nhận văn bản liên thông (cơ quan đã được triển khai phần mềm QLVB&ĐH của thành phố);

c) 95% văn bản (không mật) trình Ủy ban nhân dân thành phố dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy);

d) 95% văn bản (không mật) trao đổi giữa các CQNN dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy);

đ) 95% cán bộ, công chức thành phố thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử của thành phố trong trao đổi công việc;

e) 100% Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn được trang bị và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ công tác;

g) Phấn đấu đạt 27% thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai mức độ 3 và 11% TTHC đạt mức độ 4; trong đó, ưu tiên danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cần cung cấp theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; phấn đấu đạt 15% số lượng hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến ở mức độ 3, 4.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

a) Triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc đầu tư ứng dụng CNTT tuân thủ theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố; trong đó, ưu tiên triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) trong CQNN thành phố và bên ngoài.

b) Tiếp tục quản lý, vận hành ổn định, hiệu quả các phần mềm dùng chung đã được triển khai tập trung tại Trung tâm Dữ liệu thành phố như: Cổng thông tin điện tử thành phố và các cổng thành phần của các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện; hệ thống thư điện tử thành phố, hệ thống một cửa điện tử  và  DVCTT;  hệ  thống  thông  tin  quản  lý  cán  bộ,  công  chức,  viên  chức (CBCCVC).

c) Khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm QLVB&ĐH, nâng cấp các chức năng và quản lý công tác bảo trì, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị sử dụng để đảm bảo đáp ứng ngày các tốt hơn yêu cầu công việc, đặc biệt đảm bảo tính liên thông gửi nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị.

d) Các cơ quan, đơn vị tăng cường việc sử dụng hệ thống thư điện tử, tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng, mở rộng các hệ thống thông tin ứng dụng trong CQNN.

đ) Tăng cường ứng dụng chữ ký số trong CQNN nhằm đáp ứng nhu cầu gửi nhận văn bản điện tử và tích hợp vào các hệ thống thông tin giao dịch giữa các CQNN với nhau, với doanh nghiệp và người dân được xác thực, nhanh chóng và an toàn.

e) Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các ngành, các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và công dân

a) Xây dựng hệ thống tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện các TTHC tại các CQNN thành phố.

b) Tiếp tục duy trì hoạt động, khai thác có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và DVCTT, một cửa liên thông tại các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

c) Các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và có cơ chế khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và công dân sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 đã triển khai tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền dịch vụ công ích tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bưu điện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC nhanh và hiệu quả; tiếp tục triển khai việc cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về cung cấp DVCTT giai đoạn 2015 - 2020 phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

d) Xây dựng cổng thông tin tích hợp DVCTT là đầu mối của thành phố về tích hợp cung cấp DVCTT của các CQNN trên địa bàn thành phố, nhằm cung cấp thông tin và các DVCTT cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, danh mục TTHC toàn thành phố.

đ) Triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức doanh nghiệp và công dân sử dụng DVCTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

3. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT

a) Kiện toàn các đơn vị chuyên trách, cán bộ chuyên trách CNTT trong CQNN nhằm đảm bảo nhân lực cho việc ứng dụng CNTT đạt hiệu quả.

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về CNTT cho CBCCVC của Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện như: đào tạo nhân lực quản lý công nghệ thông tin, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cho CBCCVC các cơ quan, đơn vị.

4. Hạ tầng kỹ thuật CNTT

a) Vận hành ổn định và khai thác sử dụng hiệu quả Trung tâm dữ liệu thành phố và nâng cao chất lượng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng, đảm bảo an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT của các CQNN và phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

b) Nâng cấp, dự phòng Trung tâm dữ liệu thành phố đảm bảo triển khai, vận hành các ứng dụng, hệ thống thông tin, CSDL phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử thành phố; đồng thời nghiên cứu đề xuất giải pháp thuê dự phòng Trung tâm dữ liệu thành phố nhằm đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu.

c) Thực hiện đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp thông suốt, thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

d) Thiết kế CSDL tập trung, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung và các dịch vụ nền tảng dùng chung toàn thành phố nhằm tạo ra nền tảng công nghệ mạnh, đồng bộ và thống nhất theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố và nền tảng cho phát triển đô thị thông minh.

5. An toàn thông tin mạng (ATTTM)

a) Triển khai thực hiện Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm

2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, trong đó xác định hệ thống thông tin và cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

b) Xây dựng Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố ATTTM trong CQNN thành phố Cần Thơ, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng, quy trình ứng cứu sự cố ATTTM theo Quyết định số

05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

c) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảm bảo ATTTM trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

d)  Tổ  chức  các  khóa  tập  huấn,  bồi  dưỡng  kiến  thức  về  ATTTM  cho CBCCVC trong các CQNN thành phố.

đ) Tập trung bảo trì hạ tầng kỹ thuật CNTT, triển khai các giải pháp đảm bảo ATTTM cho Trung tâm Dữ liệu thành phố, các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, và đảm bảo ATTTM cho việc ứng dụng CNTT trong CQNN thành phố.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp tài chính

a) Ưu tiên huy động mọi nguồn kinh phí đầu tư phát triển, sự nghiệp, ODA, xã hội hóa phù hợp, đồng bộ cho việc triển khai các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT trong CQNN thành phố, đặc biệt là từ nguồn vốn sự nghiệp thường xuyên hàng năm cho những nhiệm vụ ATTTM, bảo trì, nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và mở rộng các hệ thống thông tin nhằm đảm bảo phát huy nhanh hiệu quả đầu tư và duy trì hiệu quả, bền vững các hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.

b) Đẩy mạnh việc triển khai thuê dịch vụ theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về thuê dịch vụ CNTT để nâng cao hiệu quả đầu tư, mua sắm, triển khai nhanh các ứng dụng CNTT trong CQNN; trong đó, ưu tiên triển khai các nội dung thuê dịch vụ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT và ATTTM.

2. Giải pháp triển khai

a) Triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT đảm bảo phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử thành phố.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân về lợi ích, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT, đặc biệt là việc sử dụng DVCTT do CQNN cung cấp.

c) Lồng ghép việc triển khai, đánh giá thực hiện kế hoạch với thực hiện, đánh giá các chỉ tiêu CCHC và cập nhật, điều chỉnh kịp thời theo nhu cầu ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị.

d) Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy chế về lĩnh vực CNTT phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

3. Giải pháp tổ chức

a) Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016 - 2025, gắn trách nhiệm các thành viên với nhiệm vụ chính trị của từng Sở, ban, ngành thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch này để tập trung chỉ đạo điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện.

b) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về hiệu quả ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị của mình; ưu tiên bố trí, sử dụng và đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đối với nguồn nhân lực có chuyên môn về công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu tại các cơ quan, đơn vị.

c) Tăng cường hợp tác, phối hợp với nguồn nhân lực CNTT từ các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các viện, trường trong việc thúc đẩy ứng dụng CNTT của thành phố. UBND quận, huyện tiếp tục phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT của Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kịp thời việc triển khai ứng dụng CNTT trong CQNN đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

V. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN NĂM 2018

(Đính kèm Phụ lục)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phục vụ chỉ đạo và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, ổn định; đặc biệt, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng CNTT, đảm bảo vận hành ổn định các hệ thống thông tin dùng của của thành phố, thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin, phần mềm, dịch vụ CNTT được triển khai trong CQNN các cấp trên địa bàn thành phố.

b) Thẩm định, góp ý chuyên môn thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư ứng dụng CNTT, nhiệm vụ ứng dụng CNTT, an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo sự phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử thành phố; thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp thực hiện tại mục V của Kế hoạch.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của CQNN thành phố; thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp thực hiện tại mục V của Kế hoạch.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng tốt việc chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc liên thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố với các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn; liên thông với Văn phòng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tại mục V của Kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN thành phố Cần Thơ năm 2018; thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tại mục V của Kế hoạch.

5. Các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ 06 tháng (hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của cơ quan về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm về kết quả ứng dụng CNTT của cơ quan, địa phương mình; sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn  thành  phố  như: Cổng  thông  tin  điện  tử, thư điện  tử thành  phố, quản  lý CBCCVC, một cửa điện tử và DVCTT, QLVB&ĐH, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, triển khai việc ứng dụng CNTT trong nội bộ CQNN phục vụ người dân, doanh nghiệp; nhân lực, hạ tầng, an toàn theo các nội dung thuộc trách nhiệm cơ quan, địa phương mình.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai DVCTT thuộc lĩnh vực quản lý, đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 đạt 27% TTHC được triển khai mức độ 3 và 11% TTHC đạt mức độ 4; ưu tiên danh mục DVCTT cần cung cấp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, triển khai các giải pháp thực hiện đạt 15% số lượng hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tại mục V của Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố năm 2018. Yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TT.Thành ủy;
- TT.HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- VP UBND TP (3BCD,7);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT,ND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

TÊN NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN

CƠ QUAN
CHỈ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

KINH PHÍ
(Đơn vị tính: đồng)

GHI CHÚ

Nguồn vốn sự nghiệp

Nguồn vốn đầu tư phát triển

I

Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

1

Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình thành phố Cần Thơ

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố

 

16.150.011.000

Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt thiết kế thi công và dự toán báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố Cần Thơ

2

Bảo trì, cấu hình mạng LAN cho các Sở, ban, ngành thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố

160.000.000

 

Nhiệm vụ hàng năm

3

Duy trì tổng đài nhắn tin SMS tự động phần mềm một cửa điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện

351.846.000

 

 

4

Bảo đảm duy trì hoạt động ổn định Trung tâm Dữ liệu thành phố, Cổng thông tin điện tử; kết nối, duy trì đường truyền số liệu chuyên dùng và Hội nghị truyền hình trực tuyến Ủy ban nhân dân thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông)

Sở, ban, ngành thành phố

1.536.625.000

 

Nhiệm vụ hàng năm

II

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố

1

Số hóa tài liệu phông lưu trữ Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ từ năm 1992 đến năm 2003

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành thành phố

 

3.000.000.000

Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 31  tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Số hóa phông Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ từ năm 1992 đến năm 2003

2

Bảo trì hệ thống phần mềm một cửa điện tử 19 Sở, ban, ngành thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố

170.000.000

 

Nhiệm vụ hàng năm

3

Bảo trì, khắc phục sự cố, hỗ trợ sử dụng phần mềm ứng dụng một cửa 09 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn

Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn

500.000.000

 

Nhiệm vụ hàng năm

4

Bảo trì, khắc phục sự cố, hỗ trợ sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho Sở, ban, ngành thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan

200.000.000

 

Nhiệm vụ hàng năm

5

Xây dựng, triển khai, đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu trực tuyến du lịch thành phố Cần Thơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đơn vị có liên quan

249.825.124

 

 

6

Bảo trì, nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố và các cổng thành phần

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện

800.000.000

 

 

III

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và công dân

1

Xây dựng hệ thống tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn

 

4.486.953.000

Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước thành phố giai đoạn 2016 - 2020

2

Cổng tích hợp dịch vụ công trực tuyến

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện

379.466.000

 

 

IV

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

1

Bản quyền phần mềm an toàn thông tin (tường lửa ngoài cho Trung tâm Dữ liệu thành phố)

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện

340.000.000

 

Nhiệm vụ hàng năm

2

Hội thảo về an toàn thông tin mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện

46.700.000

 

 

V

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

1

Đào tạo cán bộ quản lý công nghệ thông tin (CIO), bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện

170.000.000

 

Nhiệm vụ hàng năm

VI

Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành các quy chế, quy định

1

Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố Cần Thơ thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành thành phố

190.000.000

 

Nhiệm vụ hàng năm

2

Xây dựng  Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành thành phố

 

 

 

TỔNG CỘNG

5.094.462.124

23.636.964.000

28.731.426.124

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu176/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cần Thơ 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cần Thơ 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu176/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cần Thơ 2018

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 176/KH-UBND 2017 ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Cần Thơ 2018

         • 14/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực