Văn bản khác 178/KH-UBND

Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2016 công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 178/KH-UBND công tác pháp chế năm sau tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BNV-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh; Thông tư s 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế;

Đtriển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc y ban nhân dân tỉnh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm phát trin kinh tế, xã hội trong năm 2017; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, y ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và tchức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.

2. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ pháp chế; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp thtrưởng cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc y ban nhân dân tỉnh trin khai thực hiện hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành quản lý; củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng nhiệm vụ được giao.

3. Triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp và Bộ - ngành chủ quản và các chương trình, kế hoạch trọng tâm của y ban nhân dân tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Về công tác xây dựng pháp luật:

- Chủ trì tổ chức nghiên cứu và soạn thảo các dự tho văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh đảm bảo trình tự, thủ tục và các quy định liên quan của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ dự thảo văn bn quy phạm pháp luật trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định; Chủ trì hoặc phối hợp chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của Sở Tư pháp trước khi trình thủ trưởng cơ quan quyết định trình Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị khác chủ trì soạn thảo, gửi ly ý kiến; Góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị của cơ quan chuyên môn khác thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì soạn thảo.

- Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo thực hiện các thỏa thuận quốc tế trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan;

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng báo cáo chung của cơ quan chuyên môn, trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định, gửi Sở Tư pháp tng hợp, báo cáo của y ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ trưng cơ quan giao hoặc theo quy định ca pháp luật về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Chủ trì, phi hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưng cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và tchức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp vi các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phi hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức ph biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; tập huấn, bi dưng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan.

d) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

- Chủ trì, phi hợp vi các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chc thực hin chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp nhận, giải đáp vpháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

đ) Công tác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực, ngành quản lý.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xlý vi phạm của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

- Phối hợp vi Sở Tư pháp triển khai, thực hiện các quy định về bổ trợ tư pháp trong phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở - ngành.

e) Công tác bồi thường Nhà nước

Chủ trì, phối hợp vi các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương v công tác bi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phi hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc kim tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp vi Sở Tư pháp đề xuất biện pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật theo quy định của pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Giúp Thủ trưởng cơ quan báo cáo kết quả công tác kiểm tra và xlý văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ hoặc đột xuất.

h) Công tác theo dõi thi hành thi hành pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, nh vực.

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

i) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Chủ trì, phi hợp giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc kiểm soát thtục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan xlý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

k) Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đi với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, có ý kiến về mặt pháp lý đi với các quy định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của cơ quan theo quy định.

- Chủ trì, phi hp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

l) Tham mưu, đề xuất cho y ban nhân dân tỉnh, góp phần tháo gỡ những khó khăn, giải quyết kịp thi các vấn đề phát sinh trong thực tiễn qun lý;

m) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ pháp chế:

- Chủ động đăng ký, đề xuất Thủ trưởng cơ quan tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn hoặc dài hạn góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Tham gia các lớp bồi dưng nghiệp vụ pháp chế do Bộ Tư pháp, các Bộ chuyên ngành, y ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tchức.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm bố trí công chc pháp chế chuyên trách hoặc bố trí công chức phụ trách công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Công tác pháp chế của các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tnh

Công tác pháp chế của các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

3. Chế độ thông tin, báo cáo:

Các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động pháp chế định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ, ngành quản lý lĩnh vực và Sở Tư pháp đ tng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ và thời gian thực hiện:

Các nội dung tại Phần II của Kế hoạch này được triển khai thường xuyên trong năm 2017;

Pháp chế các cơ quan chuyên môn cần bám sát các chương trình, kế hoạch của Bộ, ngành và y ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan đ tchức thực hiện đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh trin khai các nội dung Kế hoạch này đảm bảo thời gian, tiến độ và cht lượng; chú trọng công tác củng cố kiện toàn tổ chức pháp chế, b trí cán bộ pháp chế đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực và tạo mọi điu kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của pháp chế các sở, ngành báo cáo y ban nhân dân tnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Tư pháp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT HĐND; TT UBND t
nh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh;
- Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu178/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2016
Ngày hiệu lực05/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 178/KH-UBND công tác pháp chế năm sau tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 178/KH-UBND công tác pháp chế năm sau tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu178/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành05/12/2016
        Ngày hiệu lực05/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 178/KH-UBND công tác pháp chế năm sau tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 178/KH-UBND công tác pháp chế năm sau tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

           • 05/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực