Văn bản khác 180/KH-UBND

Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 180/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyt “Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” (Quyết định số 1380/QĐ-TTg).

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Quyết định số 1380/QĐ-TTg đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Quyết định số 1380/QĐ-TTg ; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo việc thi hành được thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thi hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg , đảm bảo thuận lợi cho mọi cá nhân, tổ chức khi thực hiện đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ đra trong Kế hoạch.

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thxã, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trn (Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông, đồng thời, phối hợp và bảo đảm chặt chẽ, chính xác trong quản lý nhà nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

Giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính với hình thức phù hợp, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, hồ sơ, quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ quý IV năm 2018.

- Kết quả thực hiện: Tổ chức tuyên truyền thông qua các chương trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Đăng tải bài viết về nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí (liên thông các thủ tục hành chính) trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đưa tin về các hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg .

2. T chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

2.1. Chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp huyện, Công an xã, Bo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện liên thông các thủ tục hành chính bo đm đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2018.

- Kết quả thực hiện: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

2.2. Btrí cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp vi Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2018.

- Kết quả thực hiện: Cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực được btrí thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính.

2.3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế đtử tut/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bảo him xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2018 đến tháng 7 năm 2019.

- Kết quả thực hiện: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ; Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp rút kinh nghiệm, tháo gkhó khăn, vướng mc trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Công an cấp huyện, Bo hiểm xã hội cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên địa bàn quản lý; Đng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và những năm tiếp theo.

- Kết quả thực hiện: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các cuc kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg theo phạm vi thẩm quyền; Kịp thời phát hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mc của đơn vị, địa phương hoặc báo cáo Văn phòng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đán đúng tiến độ và có hiệu quả.

4. Chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo him xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng và hàng năm.

- Kết quả thực hiện:

+ Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm.

+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả chung gửi Ủy ban nhân dân tnh trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm.

5. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2019.

- Kết quả thực hiện: Tổ chức hội nghị cấp tỉnh về sơ kết 1 năm thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo chỉ đạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện quyết định được phân công tại kế hoạch này. Hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành mình quản lý; cung cấp các biu mu phục vụ việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có đủ điều kiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị gửi văn bản và cung cấp thông tin về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này và các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg. Triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có đủ điều kiện.

3. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm chế độ, chính sách và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận "một cửa liên thông".

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; Hướng dẫn việc triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông khi có đủ điều kiện.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

6. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an các phường, xã, thị trấn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo Đề án đã được phê duyệt. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo him xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ liên thông các thủ tục hành chính.

7. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động chưa được bố trí nêu tại kế hoạch, gửi cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được phân bổ hàng năm vào dự toán ngân sách chung của cơ quan, đơn vị; Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thhuy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách.

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Chủ tịch, Phó CT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- Công an tỉnh, B
o hiểm XH tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- V
0, V1-3, KSTT1-4;
- Lưu; VT, KSTT2.

5b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu180/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2018
Ngày hiệu lực23/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 180/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 180/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu180/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành23/11/2018
        Ngày hiệu lực23/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 180/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 180/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử Quảng Ninh

           • 23/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực