Văn bản khác 185/KH-BYT

Kế hoạch 185/KH-BYT năm 2014 thực hiện Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của công, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 185/KH-BYT năm 2014 quy tắc ứng xử công viên chức người lao động làm việc cơ sở y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/KH-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Ngày 25 tháng 02 năm 2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư Quy tắc ứng xử).

Bộ Y tế hướng dẫn kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai Thông tư Quy tắc ứng xử nhằm thực hiện đầy đủ những nội dung quy định về Quy tắc ứng xử và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế trong toàn quốc (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức y tế); góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với ngành Y tế và xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển.

2. Yêu cầu

- 100% công chức, viên chức y tế từ Trung ương đến địa phương được quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy tắc ứng xử về những việc công chức, viên chức y tế được làm và những việc không được làm.

- 100% các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tổ chức theo quy định tại Thông tư Quy tắc ứng xử.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Quy tắc ứng xử cho toàn thể công chức, viên chức y tế làm việc tại các cơ sở y tế trong toàn quốc; trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Tập huấn cho các Lãnh đạo chủ chốt của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành, Lãnh đạo các cơ sở y tế về nội dung cơ bản của Thông tư Quy tắc ứng xử ngành Y tế và Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư.

3. Phát động phong trào thi đua, ký cam kết tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong toàn ngành Y tế.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử ngành Y tế.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử ngành Y tế.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử

1.1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Y tế), Y tế Bộ, ngành thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử với thành phần là Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng, Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo đặc thù từng địa phương, Bộ, ngành.

1.2. Các cơ sở y tế trong toàn quốc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của đơn vị bao gồm các thành viên là Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng, Lãnh đạo một số phòng, khoa, ban và tương đương. Ban Chỉ đạo thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử của đơn vị có nhiệm vụ triển khai kế hoạch chi tiết theo sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên, phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Việc thành lập các Ban Chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương, đơn vị phải được thực hiện xong trong Quý II/2014.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Quy tắc ứng xử cho toàn thể cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế từ Trung ương đến địa phương.

2.1. Nội dung:

- Toàn bộ nội dung của Thông tư Quy tắc ứng xử số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế.

- Kế hoạch tổ chức thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử; thảo luận các biện pháp triển khai phù hợp với đặc thù từng loại hình hoạt động trong ngành Y tế.

2.2. Hình thức:

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng: Báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, bản tin nội bộ.

Báo Sức khỏe và Đời sống thuộc Bộ Y tế, Báo Gia đình và Xã hội thuộc Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình-Bộ Y tế đăng toàn bộ nội dung Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế và mở chuyên mục, chuyên đề về thực hiện Quy tắc ứng xử trên báo.

- Các cơ sở y tế trong toàn quốc niêm yết công khai những nội dung chính của Quy tắc ứng xử tại những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người qua lại, phù hợp với từng loại hình đơn vị sự nghiệp y tế.

- Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, hội thảo, hội nghị công chức, viên chức, sinh hoạt khoa, phòng, ban.

- Tổ chức các hội thi về thực hiện Quy tắc ứng xử; sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để ca ngợi những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy tắc ứng xử; phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp với những nội dung quy định trong Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế.

Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Quy tắc ứng xử từ năm 2104 và phải được duy trì thường xuyên, liên tục.

3. Phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương.

- Bộ trưởng Bộ Y tế phát động phong trào thi đua trong toàn ngành y tế về thực hiện Quy tắc ứng xử, tổ chức ký cam kết thi đua với các địa phương, đơn vị.

- Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành phát động phong trào thi về thực hiện Quy tắc ứng xử, ký cam kết thi đua với Thủ trưởng các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thủ trưởng các cơ sở y tế trong toàn quốc:

+ Phát động thi đua trong toàn đơn vị; vận động cán bộ, viên chức viết bản cam kết nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử;

+ Xây dựng tiêu chí đánh giá và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm phải có tiêu chí về kết quả triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử; xây dựng quy chế xử lý vi phạm phù hợp với đặc thù đơn vị;

+ Công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng trong các đơn vị là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử.

- Định kỳ 6 tháng, một năm tổ chức đánh giá sơ kết nêu gương những tấm gương tốt, tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử; phê phán những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với Quy tắc ứng xử và có hình thức xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm.

Thời gian phát động, tổng kết phong trào thi đua thực hiện từ Quý 1/2014 và được duy trì thường xuyên vào dịp Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 hàng năm.

4. Tổ chức tập huấn

4.1. Bộ Y tế tổ chức các lớp tập huấn:

- Đối tượng: Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế Y tế các bộ, ngành và Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, trưởng phòng Tổ chức cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Nội dung:

+ Quán triệt quan điểm chỉ đạo thực hiện;

+ Quán triệt sâu sắc những nội dung của Quy tắc ứng xử;

+ Xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cấp;

+ Hướng dẫn các bước triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử trong toàn Ngành;

+ Hướng dẫn xây dựng các quy chế thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm.

Thời gian tổ chức tập huấn từ Quý II năm 2014.

- Tập huấn cho khối khám bệnh, chữa bệnh tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện với các thành phần là Lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn, Điều dưỡng trưởng bệnh viện, Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng một số khoa, phòng. Nội dung tập huấn sẽ tập trung về kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Thời gian tổ chức tập huấn cho khối khám, chữa bệnh từ Quý II năm 2014 và duy trì hàng năm.

4.2. Sở Y tế, Y tế bộ, ngành tổ chức tập huấn những nội dung trên cho các đơn vị tuyến tỉnh, huyện và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Thời gian tổ chức tập huấn từ Quý III/2014 và được duy trì hàng năm.

4.3. Thủ trưởng các cơ sở y tế tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

Thời gian tổ chức tập huấn từ Quý III/2014 và được duy trì hàng năm.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử.

5.1. Bộ Y tế

- Kiểm tra định kỳ: Định kỳ 6 tháng, hàng năm Bộ Y tế kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử của các địa phương, đơn vị. Thành phần là Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ pháp chế, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Công đoàn Y tế Việt Nam.

- Kiểm tra đột xuất: Thành lập đoàn kiểm tra đột xuất đi kiểm tra các đơn vị đang là “điểm nóng” cần tập trung khắc phục, quan tâm đến các đơn vị có đơn thư, khiếu kiện của người bệnh, gia đình người bệnh và phản ánh của báo chí, cơ quan, tổ chức, công dân.

- Kiểm tra thường xuyên: Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối thường xuyên kiểm tra, giám sát lồng ghép trong các buổi làm việc với địa phương, đơn vị.

5.2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế Bộ, ngành thành lập các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

5.3. Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành tổ chức thanh tra tập thể, cá nhân trong ngành y tế vi phạm nghiêm trọng những quy định của Quy tắc ứng xử.

Thời gian triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được thực hiện từ năm 2014 và duy trì thường xuyên.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết

- Hàng năm Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch những năm tiếp theo.

- Bộ Y tế tổ chức sơ kết sau 3 năm thực hiện, tổng kết sau 5 năm thực hiện, đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo trong toàn Ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan giúp Lãnh đạo Bộ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội thuộc Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế phối hợp Công đoàn Y tế Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và phát động phong trào thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử trong toàn ngành y tế.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính hàng năm dự toán kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch này.

4. Các Hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y tế căn cứ Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp để triển khai tổ chức thực hiện cho toàn thể hội viên trong Hội theo quy định tại Thông tư Quy tắc ứng xử ngành Y tế và quy định của pháp luật.

5. Các đơn vị sự nghiệp y tế từ Trung ương đến địa phương, hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để phục vụ công tác triển khai thực hiện Thông tư Quy tắc ứng xử, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PC tham nhũng TW;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo Bộ Y tế;
- Đảng ủy Bộ Y tế;
- Công đoàn YT VN;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, TP, Y tế bộ, ngành;
- Y tế bộ, ngành;
- Các hội nghề nghiệp về Y tế cấp TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/KH-BYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu185/KH-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 185/KH-BYT

Lược đồ Kế hoạch 185/KH-BYT năm 2014 quy tắc ứng xử công viên chức người lao động làm việc cơ sở y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 185/KH-BYT năm 2014 quy tắc ứng xử công viên chức người lao động làm việc cơ sở y tế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu185/KH-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 185/KH-BYT năm 2014 quy tắc ứng xử công viên chức người lao động làm việc cơ sở y tế

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 185/KH-BYT năm 2014 quy tắc ứng xử công viên chức người lao động làm việc cơ sở y tế

             • 21/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực