Văn bản khác 1872/KH-UBND

Kế hoạch 1872/KH-UBND năm 2018 về ứng phó sự cố động đất, sóng thần trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1872/KH-UBND 2018 ứng phó sự cố động đất sóng thần Quảng Bình 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1872/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2030

Động đất rất khó dự báo trước, từ lúc xuất hiện các dấu hiệu xảy ra động đất đến khi xảy ra động đất chỉ trong thời gian rất ngắn, rất khó để dự báo chính xác thời điểm và vị trí xảy ra động đất. Khả năng dự báo chỉ dựa vào tài liệu thống kê tần suất xảy ra động đất trong lịch sử.

Đối với sóng thần gây ra do động đất ở trên các vùng biển tạo ra những đợt sóng có độ cao rất lớn, thời gian lan truyền của sóng thần từ khu vực xảy ra động đất tới vùng bờ là thời gian tối đa để vận hành hệ thống cảnh báo và di tản người dân đến nơi an toàn.

Việc xây dựng các tình huống cơ bản và phân công vai trò, nhiệm vụ chung đối với các Sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện; tổ chức thông tin liên lạc; diễn tập các tình huống; tổ chức sơ tán, di dời dân, đảm bảo hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, sóng thần nhằm chủ động ứng phó kịp thời trong mọi tình huống là yêu cầu cấp thiết trong công tác điều hành, chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/01/2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; UBND tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch ứng phó sự cố động đất, sóng thần trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 như sau:

Phần 1

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó, khắc phục hậu quả khi có động đất, sóng thần xảy ra.

2. Là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch hành động riêng theo nhiệm vụ được phân công.

3. Là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị đề xuất kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ thuật để phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

4. Là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân chủ động ứng phó có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có động đất, sóng thần xảy ra.

II. YÊU CẦU

1. Cơ quan chỉ huy thống nhất điều hành là Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình.

2. Phát huy mọi nguồn lực, theo phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

3. Tích cực, chủ động phòng ngừa, thông báo, báo động sớm; thu thập và xử lý thông tin nhanh, chính xác; chỉ huy điều hành thống nhất theo kế hoạch linh hoạt, sáng tạo và quyết đoán.

4. Trong mọi trường hợp sự cố thiên tai, thảm họa xảy ra, người chỉ huy cao nhất hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường (là Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoặc thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp) được ủy quyền điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu. Tất cả các lực lượng phương tiện tham gia Cứu hộ, cứu nạn đều phải tuân thủ sự chỉ huy thống nhất của chỉ huy hiện trường.

5. Trong trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tranh thủ sự chi viện, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh thành lân cận, các ngành, các tổ chức theo từng tình huống xảy ra.

6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, các cấp và nhân dân trên cơ sở chủ động tại chỗ từ cơ sở, kết hợp ứng cứu nhanh, huy động vật tư, phương tiện, lực lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cứu người, sơ tán nhân dân, cứu tài sản. Phương tiện, trang thiết bị được huy động trưng dụng của các đơn vị, cá nhân vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ bị thiệt hại sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Phần 2

GIAI ĐOẠN PHÒNG NGỪA ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền

- Cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Chính phủ; Quyết định số 2195/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, hội nghị tuyên truyền về động đất, sóng thần, kỹ năng tổ chức ứng phó, triển khai các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thiên tai động đất, sóng thần.

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền hình, trang thông tin điện tử.

- Tuyên truyền nơi công cộng bằng các bảng hướng dẫn, tờ bướm.

2. Cơ quan chỉ đạo chính

Cấp tỉnh: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Các huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện): UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện.

Các xã, phường, thị trấn (cấp xã): UBND xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã.

3. Bố trí các lực lượng tuyên truyền

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền kiến thức về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng do động đất, sóng thần gây ra.

- Xác định các khu vực nguy cơ ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng do động đất, sóng thần gây ra.

- Đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng, thực hiện kế hoạch chi tiết về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất, sóng thần gây ra.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các mạng điện thoại di động tổ chức phát tin nhắn đến khách hàng khi có tin động đất hoặc động đất có cảnh báo sóng thần khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Công bố mẫu tin và số tổng đài nhắn tin nhằm ngăn ngừa với những tin giả mạo.

3.3. Sở Văn hóa, Thể thao

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện lắp đặt các bảng hướng dẫn những việc cần làm khi xảy ra động đất, sóng thần để nhân dân (kể cả khách du lịch, người tạm trú ngắn ngày) thường xuyên tiếp cận và thực hiện.

3.4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Đưa kiến thức động đất, sóng thần và hướng dẫn xử lý tình huống khi có động đất, sóng thần xảy ra vào chương trình ngoại khoá cho học sinh tiểu

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

3.5. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phổ biến kiến thức về phương pháp tự sơ cứu khi bị nạn.

3.6. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất hướng xử lý, giải quyết các công trình xuống cấp, không an toàn trước khi xảy ra động đất, sóng thần.

3.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân ở các khu vực có công trình thủy điện, thủy lợi, vùng hạ du các đập, hồ chứa nước các biện pháp ứng phó khi động đất xảy ra gây ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa nước.

3.8. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về động đất, sóng thần.

3.9. Hội Chữ thập đỏ

Tham gia xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai. Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp cho người dân tự phòng tránh. Phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu.

3.10. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, UBND cấp xã, các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền.

Bố trí cán bộ sẵn sàng tham gia tuyên truyền.

II. CÔNG TÁC DIỄN TẬP

1. Nội dung diễn tập

- Huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị.

- Diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo các tình huống.

- Diễn tập các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ địch, bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng tình hình để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân khi xảy ra động đất, sóng thần.

2. Cơ quan chỉ đạo

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

- Chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ trì, tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị.

- Chỉ đạo việc tổ chức diễn tập theo khu vực nội dung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến các địa phương ven biển nhằm xử lý nhuần nhuyễn các tình huống giả định tùy theo tính chất, quy mô.

- Chỉ đạo về huy động và sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong công tác diễn tập.

3. Bố trí lực lượng diễn tập

3.1. UBND cấp huyện, cấp xã

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức diễn tập sơ tán dân, bố trí địa điểm sẵn sàng đối với những dư chấn động đất ứng với cấp động đất từ cấp VII trở lên.

- Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới xây dựng kế hoạch di dời dân tại những khu vực xung yếu trên địa bàn xã ven biển đến nơi an toàn nhằm sẵn sàng thực hiện khi có lệnh yêu cầu di dời và chủ trì diễn tập sơ tán nhân dân theo kế hoạch đối với trường hợp giả định có cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm.

3.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh)

- Bố trí lực lượng tham gia diễn tập sơ tán dân đối với những dư chấn động đất ứng với cấp động đất từ cấp VII trở lên.

- Chủ trì huấn luyện cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị hiện có.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Tỉnh đoàn và Hội chữ thập đỏ tỉnh diễn tập, sơ tán dân trong khu vực ven biển vào đất liền trong trường hợp giả định có cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm, diễn tập cứu hộ, cứu nạn những người bị thương, tìm kiếm, phòng dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

3.3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ CHBĐBP tỉnh)

- Bố trí lực lượng tham gia diễn tập sơ tán dân khu vực ven biển trong các tình huống có cảnh báo sóng thần nguy hiểm (cao độ cột sóng vào đất liền trên 2m).

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành thực hiện đúng quy định về trang thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện tàu, thuyền.

3.4. Công an tỉnh

- Tổ chức diễn tập, đảm bảo giao thông, an ninh trật tự nhằm ứng phó có hiệu quả đối với từng tình huống được giả định. Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với nhiều lực lượng của Cảnh sát PCCC tỉnh thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp động đất, sóng thần.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng cứu nạn, cứu hộ khác theo chức năng nhiệm vụ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

3.5. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tham gia xây dựng kế hoạch, kịch bản và diễn tập với các ban, ngành có liên quan về cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu, đặc biệt diễn tập có quy mô lớn.

3.6. Tỉnh đoàn: Cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phối hợp tìm kiếm cứu nạn; cùng tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

3.7. Sở Y tế: Bố trí lực lượng huy động từ các đơn vị y tế, đồng thời xây dựng và thực hiện kế hoạch diễn tập sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh khi có sự cố động đất, sóng thần xảy ra.

3.8. Sở Giao thông vận tải: Bố trí lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập sơ tán dân khu vực ven biển trong trường hợp giả định có cảnh báo sóng thần nguy hiểm (cao độ cột sóng vào đất liền trên 2m).

Phần 3

GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

I. ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC

1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

- Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tổ chức trực ban theo quy định, nhận và truyền tin khi nhận được thông tin động đất hoặc động đất có kèm sóng thần từ Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Truyền tin bằng điện thoại và gửi fax theo các chế độ báo tin quy định tại Quyết định 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần cho các cơ quan, đơn vị: Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh Đoàn; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phản hồi việc nhận được tin về Viện Vật lý địa cầu là tin chính xác.

(Đính kèm Phụ lục 1 - Mẫu tin động đất và Mẫu tin cảnh báo sóng thần)

2. Các cơ quan truyền thông

Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Bình khi nhận được tin, phản hồi và xác nhận tin chính xác từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh), ngừng các chương trình đang phát thanh, truyền hình, thông báo tin động đất hoặc tin cảnh báo sóng thần và tin cuối cùng về động đất khi động đất không còn khả năng xảy ra dư chấn hoặc tin cuối cùng về sóng thần khi sóng thần không còn khả năng ảnh hưởng đến bờ biển.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin động đất, cảnh báo sóng thần, tham mưu xử lý sự cố do động đất, sóng thần gây ra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan hữu quan trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả do động đất hoặc động đất có kèm sóng thần gây ra.

- Yêu cầu các doanh nghiệp thông tin di động chuyển thông tin về động đất, khả năng xảy ra dư chấn, tin cảnh báo sóng thần đến khách hàng khi có tin động đất, hoặc động đất có cảnh báo sóng thần dưới hình thức tin nhắn theo mẫu tin và số tổng đài đã được công bố.

- Chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ ứng phó động đất, sóng thần.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

- Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc báo tin đến người dân ở địa phương.

- Đối với trường hợp động đất ảnh hưởng đến địa phương nào thì Ủy ban nhân dân địa phương đó có trách nhiệm báo tin cho người dân trong khu vực theo cơ chế cấp huyện đến cấp xã theo đường dây nóng, đến người dân bằng cách phát loa và thông báo theo cụm, tổ dân phố.

- Khi động đất có cảnh báo sóng thần, truyền tin đến Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã phải phát loa báo tin ngay lập tức cho người dân ven biển biết để thực hiện các biện pháp phòng tránh, sơ tán.

6. Sở Ngoại vụ

Chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế có khả năng cung cấp thông tin về động đất ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại đối với khu vực tỉnh Quảng Bình; trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ kỹ thuật trong việc báo tin động đất.

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CÓ THỂ XẢY RA

A. Tình huống 1

Động đất cấp độ 3 trở xuống không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm huyện Bố Trạch hoặc ảnh hưởng do tâm chấn ở khu vực lân cận.

1. Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh

Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không tổ chức sơ tán người dân.

2. Hoạt động chính

- Tổ chức trực và truyền tin cho đến khi nhận tin cuối cùng về động đất từ Viện Vật lý Địa cầu (theo mục I, phần 2 kế hoạch này).

- Củng cố và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống động đất cấp mạnh hơn.

B. Tình huống 2

Sóng thần cấp độ 3 không có sức hủy diệt, nhưng có thể gây ra sóng lớn bất ngờ nhỏ hơn 1m ở các vùng biển các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới.

1. Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không tổ chức sơ tán người dân.

2. Hoạt động chính

- Tổ chức trực và truyền tin cho đến khi nhận tin cuối cùng về sóng thần từ Viện Vật lý địa cầu (theo Mục I, Phần này).

- Củng cố và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống có sóng thần với cột sóng cao hơn.

C. Tình huống 3

Động đất cấp độ 4 trở lên, không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm trung tâm huyện Bố Trạch.

1. Chỉ đạo thực hiện

1.1. Cấp tỉnh: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

- Điều hành các Sở, ngành, địa phương tham gia sơ tán người dân.

- Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có động đất để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với lũ do động đất gây vỡ đập, hồ chứa từ thượng nguồn tràn xuống khu vực hạ du.

1.2. Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

+ Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân.

+ Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

2. Lực lượng sơ tán dân

2.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

+ Tổ chức trực ban 24/24 giờ chủ trì sơ tán dân, ngừng việc sơ tán, đưa dân trở về theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

+ Huy động lực lượng kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển người dân sơ tán.

2.2. Bộ CHQS tỉnh

Điều động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện sơ tán dân khi có động đất, sóng thần xảy ra và đưa nhân dân trở về an toàn khi hết tình huống.

2.3. Bộ CHBĐBP tỉnh: Điều động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện sơ tán dân khi có động đất, sóng thần xảy ra và đưa nhân dân trở về an toàn khi hết tình huống.

2.4. Công an tỉnh:

+ Cắm chốt tại những khu vực người dân di dời để bảo vệ tài sản.

+ Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự.

+ Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

+ Điều động cảnh sát giao thông phối hợp phong tỏa các cầu cho đến khi có kết luận về độ an toàn sau động đất.

2.5. Sở Giao thông vận tải: Huy động phương tiện phục vụ sơ tán dân từ cá nhân, các tổ chức tư nhân.

2.6. Tỉnh đoàn: Chủ động cung cấp nhân sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông điều phối giao thông và phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp sơ tán dân.

2.7. Hội Chữ thập đỏ: Điều động và chỉ đạo Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh, lực lượng thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia di dời, sơ tán người dân, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương (người già, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ đơn thân,…) đến nơi an toàn.

3. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn

3.1. Bộ CHQS tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà cao tầng do động đất, huy động lực lượng, phương tiện tiến hành cứu người kẹt trong các đống đổ nát.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương dò tìm, xử lý và vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có thể còn sót lại; ứng phó với các tình huống hơi độc, hơi ngạt.

3.2. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương ở khu vực biên giới thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống sập đổ công trình do động đất, huy động lực lượng, phương tiện tiến hành cứu người kẹt trong các đống đổ nát ở khu vực biên giới.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương dò tìm, xử lý và vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có thể còn sót lại; ứng phó với các tình huống hơi độc, hơi ngạt ở khu vực biên giới.

3.3. Công an tỉnh:

- Phối hợp với các Sở ngành, địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố và trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ trì chỉ huy chữa cháy tại khu vực xảy ra cháy; Kiểm soát cháy.

- Phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ huy động thêm số lượng xe cứu thương, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn (tùy theo mức độ lớn, nhỏ để huy động); thực hiện giám định mẫu ADN khi có nạn nhân không rõ danh tính khi có trưng cầu của đơn vị giám định.

3.4. Sở Y tế:

- Chỉ đạo tăng cường lực lượng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu chữa người bị thương.

- Có chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng; phối hợp với Công an tỉnh lấy mẫu giám định ADN khi có nạn nhân không rõ danh tính khi có yêu cầu của đơn vị chủ trì.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm.

- Căn cứ vào tình hình sức khỏe, dịch bệnh tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất để hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

3.5. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Bố trí Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác sơ cấp cứu người bị nạn. Tổ chức các đợt hiến máu cứu người.

3.6. Sở Giao thông Vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan bảo đảm giao thông đường bộ, đường sắt được thông suốt phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh huy động phương tiện trong ngành giao thông vận tải (kể cả phương tiện của cá nhân, tổ chức kinh doanh) để phục vụ tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất.

3.8. Tỉnh đoàn:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Huy động đoàn viên phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố hiến máu cứu người.

3.9. Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn và các cơ quan liên quan xây dựng phương thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất trong khu vực.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Lãnh sự quán, Cục Cảng hàng không với vai trò là cầu nối để bảo trợ, giải quyết cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài (ngoại kiều, Việt kiều).

3.10. Sở Xây dựng: Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà cao tầng do động đất.

3.11. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

- Lực lượng địa phương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh.

- Điều động phương tiện tại chỗ phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

4. Phương tiện tìm kiếm cứu nạn (có phụ lục kèm theo)

D. Tình huống 4

Sóng thần cấp độ 5 khi phát hiện sóng thần có sức hủy diệt lớn, ảnh hướng trực tiếp đến vùng biển, các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới.

1. Chỉ đạo thực hiện

1.1. Cấp tỉnh: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Điều hành công tác sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm.

- Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có sóng thần để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

1.2. Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm.

- Chỉ đạo điều động lực lượng, phương tiện của địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

1.3. Cơ quan chỉ huy Bộ CHQS tỉnh: Chủ trì phối hợp với các các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng sơ tán nhân dân và đưa dân trở về sau khi hết cảnh báo động đất, sóng thần.

2. Lực lượng sơ tán dân

2.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chủ trì, điều động lực lượng, phương tiện thực hiện sơ tán nhân dân tại các khu vực ven biển vào đất liền.

- Căn cứ tình hình cụ thể, Chủ tịch UBND huyện hoặc Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện; UBND các xã, phường, thị trấn ra lệnh sơ tán nhân dân ở các vùng nguy hiểm; đồng thời chỉ đạo, tổ chức sơ tán nhân dân đến khu vực an toàn.

- Lực lượng và phương tiện sơ tán nhân dân: Thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”; nhân dân tại địa phương là chủ yếu; các lực lượng Quân đội, Công an, các phòng, ban đơn vị đoàn thể cấp huyện và các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ.

2.2. Bộ CHQS tỉnh:

- Chủ trì, điều động cán bộ chiến sỹ thực hiện sơ tán dân khu vực ven biển.

- Huy động lực lượng, kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ vận chuyển người sơ tán lên các vùng an toàn đã bố trí trong trường hợp có cảnh báo sóng thần.

2.3. Bộ CHBĐBP tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương ở khu vực biên giới sơ tán nhân dân nằm trong vùng nguy hiểm đến vị trí an toàn.

- Phối hợp với Công an tỉnh bảo vệ an ninh công cộng và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

2.4. Công an tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác sơ tán dân và tìm kiếm cứu nạn.

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng dân quân tự vệ… điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản người dân, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

- Chủ trì chỉ huy chữa cháy tại khu vực xảy ra cháy; Kiểm soát cháy.

- Phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố huy động thêm số lượng xe cứu thương, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn (tùy theo mức độ lớn, nhỏ để huy động).

2.5. Sở Y tế:

- Chỉ đạo tăng cường lực lượng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu chữa người bị thương.

- Có chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng. Lấy mẫu giám định ADN khi có nạn nhân không rõ danh tính.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, dịch bệnh tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất để hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

2.6. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

- Bố trí Đội ứng phó thiên tai, thảm họa, lực lượng xung kích, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia hướng dẫn sơ tán, bố trí phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác sơ cấp cứu người bị nạn. Tổ chức các đợt hiến máu cứu người.

- Bố trí nhà bạt, lương thực, thực phẩm, nước uống phục vụ người dân tại điểm sơ tán.

2.7. Tỉnh đoàn:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Cung cấp lực lượng phối hợp với Hội chữ thập đỏ hiến máu cứu người.

2.8. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan bảo đảm giao thông đường bộ, đường sắt được thông suốt phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh huy động phương tiện trong ngành giao thông vận tải (kể cả phương tiện của cá nhân, tổ chức kinh doanh) để phục vụ tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất.

2.9. Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn và các cơ quan liên quan xây dựng phương thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất trong khu vực.

- Phối hợp với Công an tỉnh, lãnh sự quán, Cục Cảng hàng không với vai trò là cầu nối để bảo trợ, giải quyết cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài (ngoại kiều, việt kiều).

2.10. Sở Xây dựng: Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà cao tầng do động đất.

3. Phương tiện (có phụ lục kèm theo)

Phần 4

GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

I. TÌNH HUỐNG 3

Động đất cấp độ 4 trở lên không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm huyện Bố Trạch, hoặc ảnh hưởng do tâm chấn ở khu vực lân cận.

1. Chỉ đạo thực hiện

1.1. Cấp tỉnh: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Chỉ đạo, điều động lực lượng từ các sở, ban, ngành liên quan tham gia khắc phục hậu quả.

- Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, quyết định các biện pháp xử lý cần thiết, ổn định tình hình sau động đất.

1.2. Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác khắc phục hậu quả.

- Tổng hợp thiệt hại, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

2. Lực lượng thực hiện khắc phục hậu quả

2.1. Bộ CHQS tỉnh: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả, ổn định nhân dân sau khi sơ tán trở về.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố môi trường đối với các khu vực bị ảnh hưởng.

- Phối hợp với các lực lượng, phương tiện quan trắc đánh giá môi trường và xử lý làm sạch môi trường và khắc phục hậu quả sự cố động đất, sóng thần xây ra.

2.3. Công ty Điện lực tỉnh: Nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

2.4. Các công ty, đơn vị cấp nước trên địa bàn: Nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường ống bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống cấp nước ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

2.5. Các Công ty, đơn vị thu gom rác trên địa bàn: Thu gom, vận chuyển rác xây dựng từ các đống đổ nát do động đất.

2.6. Công an tỉnh:

- Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình. Bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị đổ sập.

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc giám định mẫu ADN những nạn nhân thiệt mạng không nhận dạng được khi có trưng cầu của đơn vị chủ trì. Hỗ trợ lực lượng y tế khi có yêu cầu cưỡng chế điều trị.

2.7. Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh: Tổ chức tiếp nhận hàng, kinh phí cứu trợ, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng động đất để sớm khắc phục hậu quả.

2.8. Sở Công thương:

- Huy động, vận động, điều phối doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh kịp thời cung ứng hàng hoá thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư…) đến khu vực chịu ảnh hưởng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, nâng giá tại khu vực chịu ảnh hưởng.

2.9. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khôi phục hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động ổn định sau động đất.

2.10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ đối tượng được trợ giúp đột xuất do hậu quả động đất gây ra.

2.11. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do động đất, khôi phục sản xuất.

2.12. Sở Thông tin và truyền thông: Đề xuất, triển khai các biện pháp khôi phục hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định sau động đất.

2.13. Sở Xây dựng:

- Đề xuất, triển khai các biện pháp thu dọn vật liệu đổ nát và khôi phục các công trình xây dựng sau động đất.

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác cung cấp nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

2.14. Sở Y tế:

- Thực hiện chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng.

- Phối hợp với Công an tỉnh trưng cầu giám định mẫu ADN của những nạn nhân vô danh bị thiệt mạng, không nhận dạng được.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

- Phối hợp bảo quản xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất gây ra.

2.15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo, hướng dẫn ổn định, khôi phục sản xuất sau thiên tai; kiểm tra công tác xử lý môi trường, cung cấp nước sạch tại khu vực nông thôn.

2.16. Hội Chữ thập đỏ:

- Tổ chức kêu gọi, vận động các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ nạn nhân thiên tai. Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc.

- Tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo. Tuyên truyền, hướng dẫn cách xử lý nước trong tình huống khẩn cấp, cung cấp nước sạch cho nhân dân.

2.18. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

- Chủ trì, tổ chức hướng dẫn, bố trí chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị đổ sập trong thời gian chờ khôi phục.

- Thống kê thiệt hại, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn mình quản lý.

- Tổ chức bảo quản, mai táng xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất, sóng thần gây ra.

2.19. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Là cơ quan đầu mối tổng hợp tình hình thiệt hại, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

II. TÌNH HUỐNG 4

Sóng thần cấp độ 5 khi phát hiện sóng thần có sức hủy diệt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển, các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới.

1. Chỉ đạo thực hiện

1.1. Cấp tỉnh: UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

- Chỉ đạo điều động lực lượng khắc phục hậu quả.

- Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định sau tai biến do sóng thần gây ra.

1.2. Cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo điều động lực lượng địa phương trong công tác khắc phục hậu quả.

2. Lực lượng khắc phục hậu quả

2.1. Bộ CHQS tỉnh: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả, ổn định nhân dân sau khi sơ tán trở về.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố môi trường đối với các khu vực bị ảnh hưởng.

- Phối hợp với các lực lượng, phương tiện quan trắc đánh giá môi trường và xử lý làm sạch môi trường và khắc phục hậu quả sự cố động đất, sóng thần xảy ra.

2.3. Công ty Điện lực tỉnh: Nhanh chóng xử lý, khắc phục cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

2.4. Các công ty, đơn vị cấp nước trên địa bàn: Nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường ống bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống cấp nước ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

2.5. Các công ty, đơn vị thu gom rác trên địa bàn: Thu gom, vận chuyển rác xây dựng từ các đống đổ nát do động đất.

2.6. Công an tỉnh:

- Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình. Bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị đổ sập.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN những nạn nhân thiệt mạng không nhận dạng được. Hỗ trợ lực lượng y tế khi có yêu cầu cưỡng chế điều trị.

2.7. Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh: Tổ chức tiếp nhận hàng, kinh phí cứu trợ, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng động đất để sớm khắc phục hậu quả.

2.8. Sở Công thương:

- Huy động, vận động, điều phối doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh kịp thời cung ứng hàng hoá thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư…) đến khu vực chịu ảnh hưởng.

- Huy động lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, nâng giá tại khu vực chịu ảnh hưởng.

2.9. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khôi phục hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động ổn định sau động đất.

2.10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ đối tượng được trợ giúp đột xuất do hậu quả sóng thần gây ra.

2.11. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do sóng thần, khôi phục sản xuất.

2.12. Sở Thông tin và Truyền thông: Đề xuất, triển khai các biện pháp khôi phục hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định sau sóng thần.

2.13. Sở Xây dựng:

- Đề xuất, triển khai các biện pháp thu dọn vật liệu đổ nát và khôi phục các công trình xây dựng sau sóng thần.

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác cung cấp nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

2.14. Sở Y tế:

- Thực hiện chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng.

- Phối hợp với Công an tỉnh trưng cầu giám định mẫu ADN của những nạn nhân vô danh bị thiệt mạng, không nhận dạng được.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và nước sinh hoạt tại các vùng trọng điểm.

- Căn cứ vào tình hình sức khỏe, dịch bệnh tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra sóng thần hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

- Phối hợp bảo quản xác nạn nhân vô thừa nhận mất do sóng thần gây ra.

2.15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo, hướng dẫn ổn định, khôi phục sản xuất sau thiên tai; kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý môi trường, cung cấp nước sạch tại khu vực nông thôn.

2.16. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

- Tổ chức kêu gọi, vận động các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ nạn nhân thiên tai. Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc.

- Tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo. Tuyên truyền, hướng dẫn cách xử lý nước trong tình huống khẩn cấp, cung cấp nước sạch cho nhân dân.

2.17. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

- Nắm chắc tình hình, chỉ đạo lực lượng vũ trang cùng cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể và nhân dân tích cực tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn; trong điều kiện quá khả năng khẩn trương đề nghị cấp trên có biện pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

- Tập trung lực lượng, phương tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn. Đưa nhân dân ở các nơi sơ tán trở về; chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể phối hợp với nhân dân thực hiện có hiệu quả phương châm “ Bốn tại chỗ” trong việc khắc phục hậu quả tại cấp xã, thôn, bản.

- Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, đặc biệt lưu ý các vùng bị chia cắt, cô lập, lập sâu lâu ngày; quan tâm bố trí nơi ở tạm cho các gia đình bị mất nhà cửa hoặc bị hư hỏng nặng,

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư; chăm sóc, điều trị người bị thương; thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử nạn; bảo đảm điện, nước, giao thông, viễn thông; tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục nhà cửa, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, bưu điện, thủy lợi, cơ sở sản xuất; hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất.

- Thống kê thiệt hại, tổng hợp báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn mình quản lý.

- Tổ chức bảo quản, mai táng xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất, sóng thần gây ra.

2.18. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Là cơ quan đầu mối tổng hợp tình hình thiệt hại, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Phần 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để kế hoạch được triển khai hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng từ khâu chỉ đạo đến khâu thực thi, các cơ quan ban ngành liên quan căn cứ vào vai trò, vị trí được nêu trong kế hoạch này tổ chức thực hiện như sau:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ vào nội dung trong kế hoạch này bổ sung, xây dựng hoàn thiện kế hoạch hành động cụ thể cho từng ngành, đơn vị và địa phương mình, xây dựng kế hoạch ngân sách, kinh phí mua sắm, đầu tư trang thiết bị, phương tiện cần thiết hàng năm cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần.

2. Các tổ chức, lực lượng đóng trên địa bàn tuân thủ sự điều động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương.

3. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức kiểm tra, triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo theo quy định; xây dựng quy chế phối hợp trong trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả khi cần thiết.

4. Bộ CHQS tỉnh hàng năm rà soát chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban QG ứng phó SCTT và TKCN;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Bình;
- Cảng vụ QB; Cảng HK Đồng Hới;
- V
PUBND tỉnh: LĐVP, TTTH;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu
: VT, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1872/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1872/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2018
Ngày hiệu lực06/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1872/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1872/KH-UBND 2018 ứng phó sự cố động đất sóng thần Quảng Bình 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1872/KH-UBND 2018 ứng phó sự cố động đất sóng thần Quảng Bình 2030
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1872/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành06/11/2018
        Ngày hiệu lực06/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1872/KH-UBND 2018 ứng phó sự cố động đất sóng thần Quảng Bình 2030

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1872/KH-UBND 2018 ứng phó sự cố động đất sóng thần Quảng Bình 2030

           • 06/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực