Văn bản khác 2022/KH-UBND

Kế hoạch 2022/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2022/KH-UBND 2017 Tăng cường vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2022/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2561/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”;

Thực hiện Công văn số 257/UBDT-DTTS ngày 21/3/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu:

Các cấp, các ngành triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung của kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của người có uy tín tại các địa phương.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân trong thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số;

Tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đề án tại cơ sở; định hướng nội dung hoạt động; quan tâm bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và giao nhiệm vụ phù hợp để người có uy tín phát huy vai trò của mình trong cộng đồng; động viên, khuyến khích người có uy tín tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới chính sách đối với người có uy tín tại địa phương;

Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương; tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho người có uy tín; chú trọng việc thăm hỏi, động viên, nhất là dịp Lễ, Tết; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và tạo điều kiện tốt nhất giúp người có uy tín thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Ban Dân tộc:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch này, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Đề án trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách đối với người có uy tín cho phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Đề án; hướng dẫn, tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban dân tộc theo quy định.

- Hằng năm thực hiện việc rà soát, bổ sung hoặc thay thế người có uy tín trên địa bàn tỉnh; bình xét biểu dương, khen thưởng những người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao trình UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị các cấp khen thưởng.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí hàng năm đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án theo quy định.

3. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh, các huyện và thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

5. Công an, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Tổ chức vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của ngành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp tham gia công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số và giám sát việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân các huyện, thành phố:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ nội dung Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" và nội kế hoạch này trên địa bàn.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; bố trí ngân sách địa phương cho việc triển khai, thực hiện Đề án; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín và tình hình thực hiện Đề án tại địa phương.

- Hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung hoặc thay thế người có uy tín của địa phương theo quy định; bình xét biểu dương, khen thưởng những người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao, đề nghị các cấp khen thưởng.

III. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn của mình.

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Chế độ báo cáo:

Định kỳ hằng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án, gửi về Ban Dân tộc trước ngày 05/11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc theo quy định. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Ban Dân tộc để tổng hợp chung, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./,

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HDND tỉnh;
- UB Mặt trận TQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Thông tin - TT;
- Công an tỉnh;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban Dân tộc;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KT (đ/c Trình).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2022/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2022/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2017
Ngày hiệu lực29/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2022/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2022/KH-UBND 2017 Tăng cường vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2022/KH-UBND 2017 Tăng cường vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2022/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Trung Thảo
        Ngày ban hành29/06/2017
        Ngày hiệu lực29/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2022/KH-UBND 2017 Tăng cường vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2022/KH-UBND 2017 Tăng cường vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số Cao Bằng

           • 29/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực