Văn bản khác 222/KH-UBND

Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2016 thực hiện Luật an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 222/KH-UBND thực hiện Luật an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Luật An toàn thông tin mạng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19/11/2015. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Để đảm bảo các điều kiện cho việc thực hiện Luật An toàn thông tin mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật An toàn thông tin mạng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh để mọi người nắm vững, thông suốt và thực hiện.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm kịp thời, thống nhất và đồng bộ. Đảm bảo chất lượng, có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Xác định trách nhiệm cụ thể và phát huy vai trò chủ động của Sở Thông tin truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và triển khai toàn văn nội dung Luật An toàn thông tin mạng:

a) Tổ chức hội nghị triển khai ở cấp tỉnh:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật cho lãnh đạo, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Quân sự, các phòng: Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/10/2016.

Giao Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện ở cấp tỉnh.

b) Tổ chức hội nghị triển khai ở cấp huyện và cấp xã:

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thi hành nội dung của Luật cho thủ trưởng các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện những nội dung trên.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 năm 2016.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền nội dung của Luật đến cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân của địa phương để mọi người nắm vững, thông suốt và thực hiện.

Thời gian thực hiện: sau hội nghị ở cấp huyện.

2. Công tác tuyên truyền và tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật:

a) Sở Thông tin và truyền thông:

- Chủ trì tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về quản trị hệ thống thông tin đảm bảo an toàn thông tin mạng và nội dung Luật cho cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: trong quý IV/2016 và các năm tiếp theo

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn Luật đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng.

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

b) Công an tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho cán bộ cơ sở của ngành.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, thanh tra về an toàn thông tin mạng nhằm đảm bảo kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng mạng an toàn thông tin để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

c) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Đồng thời tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Luật cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến an toàn thông tin mạng để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới cho phù hợp với Luật An toàn thông tin mạng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: trong quý IV/2016

4. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Kinh phí thực hiện: kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Luật sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Đối với các hoạt động triển khai, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu của các ngành, kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị đó.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi báo cáo về Sở Thông tin và truyền thông hoặc Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 222/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu222/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2016
Ngày hiệu lực12/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 222/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 222/KH-UBND thực hiện Luật an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 222/KH-UBND thực hiện Luật an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu222/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành12/10/2016
        Ngày hiệu lực12/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 222/KH-UBND thực hiện Luật an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 222/KH-UBND thực hiện Luật an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2016

             • 12/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực