Văn bản khác 2285/KH-UBND

Kế hoạch 2285/KH-UBND thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2285/KH-UBND 2018 thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2285/KH-UBND

Điện Biên, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Văn bản số 2437/BTP-PBGDPL ngày 04/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết và thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo và phát huy quyền của công dân thực hiện pháp luật về tố cáo.

- Tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp về tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp cơ sở trong thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; gắn triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch với triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với điều kiện trên địa bàn tỉnh hiện nay.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2019 và những năm tiếp theo

b) Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo trên các phương tiện thông tin, đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2019 và những năm tiếp theo.

c) Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2019 và những năm tiếp theo.

d) Tổ chức tuyên truyền pháp luật về tố cáo trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo

- Cơ quan thực hiện: Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2019 và những năm tiếp theo.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về tố cáo cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2019 và những năm tiếp theo.

3. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tố cáo nói riêng, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh pháp luật về tố cáo và công tác giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

b) Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (tổ chức giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội,...)

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Thanh tra tỉnh: Là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo; hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

b) Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai tập huấn pháp luật về tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, lồng ghép Hội nghị phổ biến GDPL năm 2019; phối hợp với Thanh tra tỉnh biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo trên Trang thông tin điện tử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của tỉnh.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh ở huyện, thị xã, thành phố và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Tài chính bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

đ) Các sở, ban, ngành tỉnh: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo việc tuyên truyền pháp luật về tố cáo đạt hiệu quả thiết thực.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh Đoàn Thanh niên thông qua hoạt động của tổ chức mình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo đến hội viên và nhân dân.

f) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tố cáo phù hợp với địa bàn, đối tượng; bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của sở, ngành, địa phương. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí, tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2285/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2285/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2018
Ngày hiệu lực21/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2285/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2285/KH-UBND 2018 thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2285/KH-UBND 2018 thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2285/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành21/08/2018
        Ngày hiệu lực21/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2285/KH-UBND 2018 thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo Điện Biên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2285/KH-UBND 2018 thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo Điện Biên

             • 21/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực